Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2016

Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A.143,147,148,323,324,307,504,506,,¸ÀA.149L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 14/06/2016 gÀAzÀÄ 4:45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦gÁ墠 vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀuÉ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ gÁr¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ vÁ¬Ä §¸ÀìªÀÄä½UÉ ºÁUÀÆ GªÀiÁzÉëUÉ E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2016 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/06/2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤rzÁUÀ JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 272/2, 273/2, 64/1 ºÁUÀÆ 39/7 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀªÁV CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ EzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ F §UÉÎ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: zÉêÀgÀUÉÆãÁ® EªÀgÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/06/2015 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤rzÁUÀ JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ zÉêÀgÀUÉÆãÁ® ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 272/2, 273/2, 64/1 ºÁUÀÆ 39/7 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀA§AzÀªÁV CtÚvÀªÀÄäA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ EzÀÝgÀÆ ¸À»vÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: zÉêÀgÀUÉÆãÁ® vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ:  ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À EªÀgÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV JzÀgÀÄzÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!