Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 6, 2016


Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
1)     UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2016 PÀ®A- 341,323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.   :-
¢£ÁAPÀ:04-05-2016 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ  
2)   UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2016 PÀ®A. 379 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ21(3)21(4) 22JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ 1957:-
       ¢£ÁAPÀ:05-05-2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2016 PÀ®A: 379 L¦¹:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-05-2016 gÀAzÀÄ 06-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á§zÁ¤ ªÀAiÀÄ|| 55 ªÀµÀð, eÁ|| PÀëwæAiÀÄ, G|| PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ PÀAmÉÆæîgï UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ¯ï ¸Á|| «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:06/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 07-00 J,JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 33 PÉ 9771 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV £À£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 07-30 ¦,JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr gÁwæ 10-00 ¦,JªÀiï PÉÌ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃr ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ: 07/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 04-45 J,JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤«ÄvÀå JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Á,è DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆr DPÀqÉ FPÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè C®èzÉà £À£Àß ¸Àß»vÀjUÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ:06/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07/02/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 04-45 J,JªÀiï CªÀ¢AiÀÄ°è £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÉ,J 33/ PÉ9771 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA MBLHA10EZCHA55873 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA HA10EFCHA55272 EgÀÄvÀÛzÉ. C,Q, 20,000/-gÀÆ QªÀÄäw£ÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÀUÀÆ JµÀÄë ºÀÄqÀÄPÀrzÀgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀzÀ PÁgÀt  EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 96-2016 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/05/2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ ¤AUÀ¥Àà  vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀÄÆgÁj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA £ÀA PÉ.J-33-Dgï-6290 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÀÄÄAqÀgÀV-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹Ìqï DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.    

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA 30/2016  PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ:-
     £Á£ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CeÉÃj ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀÆqÀÆègÀ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ. F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉÆ®ÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-05-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §½ZÀPÀæ UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ®Ä §½ZÀPÀæ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¤Ã®ºÀ½î PÁæ¸À zÁn ªÀÄÄAzÉ PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À PÀqÉUÉ 5-30 J JA PÉÌ §gÀĪÁUÀ  AiÀiÁzÀVj gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ. PÀj¨ÉlÖ PÁæ¸À ºÁUÀÄ ¤Ã®ºÀ½î PÁæ¸ÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÁgÀ¯ÁV ±ÀªÀ©¢ÝzÀÄÝ. £ÉÆÃqÀ®Ä  C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀªÁVzÀÄÝ. CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ¸ÀÄì 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÉ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢ªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ.ºÁUÀÄ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ.JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUɨÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ.§®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄÈvÀ ªÀåPÀÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ. ¸ÁzÀUÀ¥ÀÄà §tÚ. EzÀÄÝ. MAzÀÄ PÀtÄÚ vÉgÉ¢zÉ. MAzÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÀAvÉ DUÀzÉ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EzÀÄÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è 3 EAZï PÀjAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä EªÉ. ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É «ÄøÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ PÀÆzÀ°£À zÁr EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É .1) MAzÀÄ PÀjAiÀÄ ¯ÉʤAUï ©½AiÀÄ ¥ÀÆ® ±Àlð EzÉ CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛzÉ. ºÀjzÀAvÉ DVzÉ. 2) PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §¤Ã£À D¥ï vÉÆý£ÀzÀÄ. CzÀÄ ºÀjzÀAvÉ DV CzÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÀwÛzÉ.3) MAzÀÄ §ÆzÀ §tÚzÀ ¥ÀÄ® ¥ÁåAl  EzÀÄÝ. 4) QUICKER PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ qÁæAiÀÄgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.5) MAzÀÄ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ¨É®Ö EzÉ. 6) PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ mÉÆAPÀzÀ GqÀzÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀºÁ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 4 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀUÉ DzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw CzÉ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!