Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 29, 2016


Yadgir District Reported Crimes

                                                                                           

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2016 PÀ®A.279 337 338  L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ:26-05-2016 gÀAzÀÄ 04-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ «ÃdªÀiÁä EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ  rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2016 PÀ®A 279, L¦¹¢£ÁAPÀ 26/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj mÁåAPÀgÀ £ÀA PÉ.J-32-J-9197 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¹ªÉÄAl£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ£Àß½îUÉ QgÁ¬Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 26/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ©üêÀÄ£À½î UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÁZÀªÁgÀ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è E½eÁgÀÄ«£À°è ¸ÀªÀÄ£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgÀ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgÀ ¯Áj PÁå©£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ, mÁåAPÀgÀ, EAf£À, ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ, ¨Áålj, ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ E£ÀÄß §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè, F C¥ÀWÁvÀªÀÅ  ¢£ÁAPÀ 26/05/2016 ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 40/2016 PÀ®A 143,147,148,324,354,504,506 s¸À»vÀ  149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ-28/05/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ¦gÁå¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ  £Á£ÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¸ÀÄeÁÕ£À¥Àà ¨ÁAiÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð eÁ|| (ªÀiÁ¢UÀ) PÀ£ÀªÀlðmÉÃqï QæòÑAiÀiÁ£À G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| D£ÀÆgÀ(©) EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ.£Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝêÀÅ. £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQAiÀÄ CtÚ£À ºÉAqÀw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀݼÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CwÛUÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÁzÀ  1) K¸ÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ  EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ J©â¹zÀÄÝ. DUÀ CªÀ¼ÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À FªÀwÛ£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ J©â¹¢.K£ÁzÀgÉ PÉ®¸À EzÀÝgÉ DªÉÄÃ¯É ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dVÎzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÄ PÀÆr K¸ÀÄ£ÁxÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ CªÀ½UÉ J©â¹¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ K ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÉ£ÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ K£À ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.¸Àƽ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÁågÀÄ PÉüÀ°PÉÌ CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£Àj¢Ýë PÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAzÁUÀ. K¸ÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ CzÉà §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ K¸ÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ CzÉà §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂÃPÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è J¸ÀÄ£ÁxÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ 2) ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ  3) ªÀÄgÀ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ  4) gÁeÉñÀéj UÀAqÀ K¸ÀÄ£ÁxÀ 5) ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĪÀÄAvÀ  6) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgɯÁègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ. F ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼À ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ K£ÀAvÀgÁ F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAzÀªÀgÉ. CªÀgÀ°è ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÉà §rUɬÄAzÀ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀªÀgÀÄ F ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ. EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÉ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ fêÀ¸À»vÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ. CµÀÖgÀ°è. UÉæõÀªÀÄä . ¸ÀAVÃvÀ. ªÀiÁgÀvÀªÀÄä. EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. EªÀgÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ E£ÀÄß §ºÁ¼À ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.£ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ F CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2016 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:-28/05/2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ «ÄA¢£À DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-133, ¦¹-290, 152, 91, 305,288 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1290=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ  CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2016 PÀ®A 279.337.338.L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄÄeÁ»Ãzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÁf CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ C£ÉÆÃj ¸Á|| UÉÆÃV ¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NuÉAiÀÄ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ºÁf C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀÄ£ÀÆìgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33 J¸À-7992 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤ªÀÄÄvÁåªÁV UÉÆÃV¥ÉÃoÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©-UÀÄr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ rÃVæà PÁ¯ÉÃdÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛÃgÀĪÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ DvÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀAvÉ zÀ£À CqÀØ §AzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄA¢£À ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï ºÁV MªÉÄäïÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV E§âgÀÆ  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÉÝêÀÅ. »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ £À£ÀUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ°UÉ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwvÀÄÛ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ C©Ãzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÁf CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ C£ÉÆÃj ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ C¥sÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯Éà DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄä£ÀÆ £ÉÆÃr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.C°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄjUÉ C¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ C¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄjV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.-33 J¸À-7992 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ  «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ

 

 

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!