By blogger on ಗುರುವಾರ, ಮೇ 5, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A: 337 L¦¹ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/05/2016 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ: 30/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ®ètÚ zÁ¸À£ÀPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¨sÀUÀªÁ£À PÀÆqÁ ¤AwzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀÆgÀ ¸Àj¹, ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀzÉ ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀì eÁj £À£Àß ªÀÄUÀ£À JqÀ Q« ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÉñÀ EªÀgÀÄ ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÄÝ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

       EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/05/2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-5603 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA.lA. ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.   

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2016  PÀ®A- 279, 338, L¦¹:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä mÁæöåPïÖgÀzÀ°è ( mÁæöåPïÖgÀ £ÀA.PÉJ-33, nJ-775/mÁæöå° £ÀA.PÉJ-33,nJ-776) vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAqÀgÀV ºÀwÛgÀ ¥ÉÆî¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ zÀ£ÀPÁAiÉÄÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA.JªÀiï.JZï.16. JE-9396 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPïÖgïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 42/2016 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-

       ¢£ÁAPÀ: 03/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå PÀªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀPÀ¸ÀÆUÀÄgÀ PÀÄjºÁ¼À ªÀÄzsÉå gÉÆÃr£À vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÉazÀUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¤£Éß gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2016 PÀ®A 420, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-

       DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¨ÉüÉzÀ 362 aîªÀ£ÀÄß §vÀÛªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:14/02/2016 gÀAzÀÄ Rj¢ªÀiÁr MlÄÖ 4,97,240 gÀÆ¥Á¬Ä 17240 gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ãr G½ÃzÀ 4,80,000 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÀt PɼÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀZÀ£É ªÀiÁrfêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ, zÀ£À¥Á®, ZÉÃvÀ£À, EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄä¢gÀÄ EzÀÄÝ EªÀgÀ D¹Û ¥Á®Ä ¸ÀjAiÀiÁV DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸ÀzÀj NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊvÁÛ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ°è D¹Û ¥Á¹Û ºÁtÂAiÀiÁV fêÀ ºÁtÂDUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄUÁªÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉÛ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A 3 & 4 kerosin control order citation kerosene selling price order 1993  And  3 E.C Act 1955 :-

¨ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¨ÁaªÀÄnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ¨É½î gÀªÀgÀ   ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J 33 J¸ï 3832 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ ¥ÀzÀÝwªÀÄÆ®PÀ «vÀj¸ÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è 30 °Algï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ 540 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 25,000/-¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

DgÉÆævÀ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ ºÁUÀÆ zÀ£À¥Á®, vÀAzÉ «±Àé£ÁzsÀ, EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄä¢gÀÄ EzÀÄÝ EªÀgÀ D¹Û ¥Á®Ä ¸ÀjAiÀiÁV DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹Ã«¯ï PÉøÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ  vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊvÁÛ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ°è D¹Û ¥Á¹Û ºÁtÂAiÀiÁV fêÀ ºÁtÂDUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄUÁªÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉÛ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA : 32/2016  PÀ®A- 420, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/02/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæw 75 PÉ.f UÉ 1465/-gÀÆ CAvÉ Rjâ ªÀiÁr CAzÉ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀªÀ£ï ªÉà ©æeïzÀ°è ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÁl ªÀiÁr MlÄÖ 27.506 PÉ.f vÀÆPÀPÉÌ 5,37,283/- gÀÆ. DzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 27,283/- gÀÆ PÉÆlÄÖ ¨sÀvÀÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ WÀw¹zÀgÀÆ ºÀt PÉÆqÀzÉà EAzÀÄ ¨Á £Á¼É ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ UÀÄAqÁUÀ½AzÁ ºÉÆqɸÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA : 33/2016 PÀ®A- 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:- 03/05/2016 gÀAzÀÄ 19:05 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀdÓ® UÁªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130 ¦.¹-152, 290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1450=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï,ªÀÄlPÁ ZÁl EzÀÝ ¢£À¥ÀwæPÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.

±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2016 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ :-

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ;04/05/2016 ರಂದು 20.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಂಭರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿಐ ಶಹಾಪುರ ರವರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢VΨÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â  ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄtÂVj ªÀAiÀiÁ:30 eÁ:PÀ§â°UÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥ÀàªÀÄtÂVj ªÀ:40 eÁ:PÀ§â°UÁ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141, ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ¹.¦.¹. 274, fÃ¥ï ZÁ®PÀ CªÀÄUÉÆAqÀ J.¦.¹.169 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ  19-10 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ  gÁwæ 19-20 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤°è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CUÀ¹ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ  M§â ªÀåQÛ  ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄqÁß¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ £ÀUÀzÀÄ 1350/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1350/- gÀÆ¥Á¬Ä CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ,MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmɬÄAzÀ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ  zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ gÁwæ 20-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ 21.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.201/2016 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!