Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016 PÀ®A 279,337 338 304(J) L¦¹ :- ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è £Á£ÀÄ w¥ÀàtÚ @ w¥Àà¥Áà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆÃw ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁ¢UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| eÉÊUÁæªÀÄ vÁ|| f¯Áè|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA J¦-28-JPÉ-8720 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ|| 5 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÊUÁæªÀÄ¢AzÀ a£ÁßPÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 24-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ D±ÀªÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. ¤ªÀÄÆägÀªÀgÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà. ªÀÄvÀÄÛ D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄrV ²æÃzÉë EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆAPÀ¯ï ºÁUÀÄ £ÀAzÉ¥À°è ªÀÄzÀå wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §AzÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÆAPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß½zÀ D±ÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ²æÃzÉëUÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ ¤ÃªÀÅ CdðAmï §jæ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÉÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄUÀ®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆQÌ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj¤ÃAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D±ÀàvÉæUÉ ¤£Éß gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ. D±ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉëUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ £ÀAvÀgÀ C°è EzÀÝAvÀ PÉÆAPÀ¯ï d£ÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV JzÀÄjUÉ §AzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV. PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ£À ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöätÚ ¥ÀlÖZÀAzÀæªÀiï ºÁUÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀd®¥Àà ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀAzÉ¥À°è¬ÄAzÀ PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. JzÀÄjUÉ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀjUÉ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÉ CAvÁ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆAPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ J¦-28-JPÉ-8720 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀÄ° eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA n.J¸ï-11-Er-1518  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃWÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ vÁAiÀÄ¥Àà ¨Ájà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ.E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| PÉÆAPÀ¯ï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £Á£ÀÄ F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2016 PÀ®A 341,323,324,504,506 s¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 25/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸À¯ÁA¸Á§ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð, ¸Á|| PÉ ºÉƸÀ½î FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F »AzÉ PÉøï zÁR¯ÁVzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀtPÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà E§âgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/04/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F »AzÉ DzÀ PÉù£À°è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÁfªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2016 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 43 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï 1994 :- ¢£ÁAPÀ 25-04-2015 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉýzÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉà ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ M¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 43 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï 1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!