Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2016


Yadgir District Reported Crimes

 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2016 PÀ®A 447, 379, 504 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ®QëöäÃPÁAvÀ ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÀUÀgÀlV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.395/2 gÀ 10JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ 10JPÀgÉ 36UÀÄAmÉAiÀÄ°è 2JPÀgÉ 36UÀÄAmÉ eÉÆüÀ ©wÛzÀÄÝ G½zÀ 8JPÀgÉAiÀÄ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ©wÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25/12/201 gÀAzÀÄ 10 JJªÀiï ¢AzÀ 5¦JªÀiï CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉò¹ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CzÀ£À£ÀÄß 18ºÉuÁÚ¼ÀÄ JgÀqÀÄ UÀAqÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 45 aîzÀ PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2®PÀë 25¸Á«gÀzÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ.28, n.«-0215 ªÀÄÆ®PÀ £ÁUÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦gÁå¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ D¼ÀÄ ºÉýzÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉüÀzÉ PÀqÀ¯É ªÀiÁ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀqÀ¯É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016 417, 376, 504, 506 ¸ÀA/ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 ¦.JAPÉÌ  PÀĪÀiÁj ªÀÄAdƼÁ vÀAzÉ ªÉÄʯÁj ªÀÄĸÀÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÆ 10 vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀÄĸÀÌ£ÉÆÃgÀ FvÀ£ÀÄ CªÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý  ¢£ÁAPÀ: 13/01/2016 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢ü ªÀÄAdƼÁ FPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊVAPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢üAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ 1 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß PÀgɬĹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ zÉÆqÀØ ¸Á§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¸Á§tÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉƸÀr ªÀÄPÀ̼Éà £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß £ÁªÉà ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® ªÀÄzÀÄªÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrzÀgÉà fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄPÀÆqÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ  ®ZÀªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV CªÀ½UÉ £ÀA©¹ ¯ÉÊVAPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ü zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2016 PÀ®A: 417, 376, 504, 506 ¸ÀA/ 34 L.¦.¹ jÃvÁå UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2016 PÀ®A 457.38 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/3/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦JA PÉÌ oÁuÉÃUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ©üªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CuÉ¥Àà »ÃgɪÉÄÃn ªÀAiÀÄ|| 32 G|| ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀAiÀiÁå¼À(PÉ) gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ FUÀ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ  £ÀªÀÄÆägÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ lªÀgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D lªÀgÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¨Áålj ¨ÁåAQ£À gÀƪÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÉPÀÆåjn PÉ®¸ÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ DzÀ¥Àà UÀļÀV ªÀAiÀÄ|| 40 G|| ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ lªÀgÀ£À ¸ÉPÀÆåjn PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ¸ÀvÀåA¥ÉÃn vÁ|| ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ E§âgÀÆ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉ. lªÀgÀ£À ¨Áålj ¨ÁåAQ£À gÀÆ«ÄUÉ PÉÆArUÀ½®èzÀ PÁgÀt JgÀqÀÄ ¨ÁV®UÀ½UÉ vÀÆvÀ ºÁQ D JgÀqÀÄ vÀÆvÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁPÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¤vÀåzÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉΠ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÝgÀÄ gÁwæ ¥Á½ qÀÆånUÉ £Á£ÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåzÀ°èzÉÝ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ¨Áålj ¨ÁåAQ£À gÀÆ«ÄUÉ ¨ÁV°UÉ ¸ÀgÀ¥À½ Qð ºÁQ C¯Éè EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¤AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr vÁ¬ÄUÉ DgÁ«Ä®è MªÉÄä¯É JzÉ £ÉÆêÀÅ DVzÉ CAvÀ MªÉÄä¯É UÁ§jAiÀÄ°è ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ F ªÉÆzÀ®Ä C¥ÀgÉñÀ£À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ JzÉ £ÉÆêÀÅ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ OµÀzÀ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ C¯Éè EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ CAzÀgÉ ¢: 28/03/2016 gÀAzÀÄ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ lªÀgÀ£À ºÀvÀÛgÀ §AzÀÄ ¨Áålj ¨ÁåAPÀ£À gÀƪÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ ¸ÀgÀ¥À½ PÀvÀÛj¹ ©¢ÝvÀÄÛ. MªÉÄä¯É UÁ§jAiÀiÁV gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä lªÀgÀ£À ªÀIJ¤UÉ PÀgÉAl ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀĪÀ MlÄÖ 48 CªÀÄgÀ gÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À FV£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 24000-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä lªÀgÀ£À mÉPÀ¤²AiÀÄ£ï DzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £ÁnÃPÁgÀ ¸Á|| Q®è£ÀPÉÃj vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÉÆßÃA¢UÉ ±ÉPÀÆåjn PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¤AUÀtÚ EªÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ PÀÆqÁ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÇÃqÁ ¥ÉÆãÀ lªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ FUÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦JA PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ. £ÀªÀÄä ªÉÇÃqÁ¥ÉÆãÀ lªÀgÀ ¨Áålj ¨ÁåAQ£À gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ ¸ÀgÀ¥À½ PÀvÀÛj¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÉÆÃtÂAiÀÄ°è lªÀgÀ£À ªÀIJ¤UÉ PÀgÉAl ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀĪÀ MlÄÖ 48 CªÀÄgÀ gÁd PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÆß  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃAPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw CzÉ. CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2016 PÀ®A 457.380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!