Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11, 2016

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2016 PÀ®A 420.¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦ .¹. :- ¢£ÁAPÀ: 10/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀPÁ® 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ  ²æà  zÉëzÀæA¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ¸ÀdÓ£ï ¸Á: ºÉƸÀ½ PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÉÆåÃlgÀ £À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¥ÀgÁå¢ü ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ 2012 ¸Á°¤AzÀ 2015 gÀ ¸Á°£ÀªÀgÉUÉ fêÀ£À PÀȶ DUÉÆæà ¥sÁªÀiïæöì £À°è DgÉÆægvÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ  wAUÀ½UÉ 500 gÉÆAiÀÄAvÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÀUÉ 36 PÀAvÀ vÀÄA©zÀgÉ CªÀ¢ ªÀÄÄUÀzÀ£ÀAvÀgÀ 24 ¸Á«gÀ PÉÆqÀÄvÀÛ£É CAvÀ £ÀA©¹ vÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀiÁ ¨ÁAqÀ£ÀÄß ¤r £À¤ßÃAzÀ 36 PÀAvÀÄ 18 ¸Á«gÀ gÉÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀAiÀÄ vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¢ ªÀÄVzÀUÁ £ÁªÀÅ CªÀgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆV «ZÁj¸À¯ÁV C°è EgÀzÉ £ÀªÀÄäUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr ºÉÆVgÀÄvÀÛgÉ     £À£ÀßAvÉ  EvÀgÀjUÀÄ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÆPÀÛ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦gÁå¢ü °QvÁÛ ¸ÁgÀA±À ªÀÄ°AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2016 PÀ®A 420.¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦ .¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 30/2016 PÀ®A  279, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/03/2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï.-12, J¥sï.JPïì-1083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVgÀ-ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ªÀPÀð±Á¥ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ£Éà ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀUÁvÀªÁzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà M¼À¥ÉmÁÖV JqÀQ«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄ §® ºÀÄ©âUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ vÁAiÀÄ¥Àà£À ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2016 PÀ®A.ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ  :- ದಿನಾಂಕ 10-03-2016 ರಂದು 6-30 ಪಿ.ಎಮ್. ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತಂದೆ ಗುರುಬಸಯ್ಯ ಅಮ್ಮಾಪೂರ ಸಾ: ರಾಮಕರಣಗಲ್ಲಿ ಸುರಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರ ವಯ:34 ಈತನು ದಿನಾಂಕ:06-03-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಬುಗರ್ಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆದಿನ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ  ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರಗಳಾದ 9686303567 ಮತ್ತು 8748095747 ಇವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಿಡುಕಾಡಿ ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿವಕುಮಾರನ ಚಹರಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಹೆಸರು : ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
ವಯ  : 34 ವರ್ಷ
ಮುಖ  : ದುಂಡುಮುಖ ಏರು ಹಣೆ
ಬಣ್ಣ   : ಕಪ್ಪು 
ದರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆ : ಕೆಂಪು ಗರೆಯುಳ್ಳ ಚೌಕಡಿ ಅಂಗಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ
ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನು ಹುಡುಕುಕೊಡಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.57/2016 ಕಲಂ.ಮನುಷ್ಯಕಾಣೆ ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!