Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2016
Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2016 PÀ®A.279,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 27-02-2016 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J-51/JªÀiï.r-3451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ  vÀ£ï PÁgÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉà D¦Ã¸ïÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-33/PÀÆå-9137 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR¯Á¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.                                                            
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA :- 14/2016 498(J), 306 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ &  3, 4 r¦ AiÀiÁPïÖ :- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄt¸ÀV gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ïzÀ £ÁUÀ§¸ÀªÀ ¥ÀZÀÑAZÀnÖ EªÀ¤UÉ 10 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EgÀĪÀzÀjAzÁ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ £ÁUÀ§¸ÀªÀ CwÛ ¥ÁªÀðw ªÀiÁªÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ PÀÆr ¤£Àß ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ EzÉ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:28/02/2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ CwÛ J®ègÀÆ PÀÆr E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨Á E¯ÁèAzÉæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JtÂÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÉ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁ±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ºÀÄt¸ÀVAiÀÄ°è ºÁUÀÆ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ¹AzÀVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!