Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 23, 2016

Yadgir District Reported Crimes

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A 279.337.338.L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ :- ದಿನಾಂಕ 22/01/2016 ರಂದು ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಸಾಬರಡ್ಡಿ ಹೆಚ,ಸಿ,106 ರವರು ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಗಾಯಳು ಗಿರೆಪ್ಪ  ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಹಬ್ಬಾಳ್ಳಿ ಸಾ||ಇಟಗಿ(ಎಸ) ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20/01/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ನಂ  ಕೆ.ಎ.-33 ಎಲ್ -755 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಭೀಮಣ್ಣ ಗೋಸಿ ಈತನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ  ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗರಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಸ.ಕೆ.ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ.-33 ಟಿ -3704 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಫಘಾತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 17/2016 ಕಲಂ 279.337.338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3)(4) 22 JªÀiïJªÀiïDgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:22/01/2016 gÀAzÀÄ 04.30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «±ÉÃó PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£À°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦)¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁåPÀÖgÀ£À°è MlÄÖ 750=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ 01 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ CzÉ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ :- 16. PÉù£À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ 2008jAzÀ ¸ÀºÀ²PÀëPÀ£ÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ¢||13.03.2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà §¤ßVqÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®vÁ C°AiÀiÁ¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä zÁA¥ÀvÀå¢AzÀ 2012gÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀÄÝ CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¹» EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ T£ÀßvɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CªÀ½UÉ zÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀw DUÁUÉÎ vÀ£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ:19/01/2016gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 5.30UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ Qð ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄ°®è vÁ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, ªÀÄÄzÉÝ©üºÁ¼À, ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ ºÉÆÃV ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ:19/01/2016gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹» EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/01/2016 08-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/01/2016 gÀAzÀÄ 06-30 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÃ¸ï  ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50, ¦¹-74 gÁªÀÄ¥Àà , ¦¹-269 gÀ« gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 07-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ RqÀè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨Éøï AiÀiÁzÀVj. ¸ÀzÀjAiÀĪ£À CAUÀ±ÉÆzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 1800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2100/ gÀÆ d¦Û ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄlPÁ ºÀt AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ªÀiÁ½ ZÀmÁ£À KjÃAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅDV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 07-00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 08-00 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 08-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß RqÀè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 




ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!