Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 2, 2016Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 311/2015 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/12/2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà £ÀA J.¦-22-J¯ï-4723 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃqÀUÀÄA¨Á¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀ-gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ²ªÀ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀB 65 ¸ÁB ªÀÄUÀzÀªÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Áà EvÀ£À ºÀuÉUÉ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀPÁÌV AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 31/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝjAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A 363 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ 05:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§AiÀÄå J¸ï. PÀ¯Á® ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt 1098 qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ °TvÀ CjÓ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ªÀÄPÀ̼À ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ|| ©üêÀÄÄ ªÀAiÀÄ|| 16 ªÀµÀð, vÀÆPÀ|| 34 PÉ.f, JvÀÛgÀ|| 4 “12” EAZÀÄ aºÉß JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà ªÀÄZÉÑ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ±Àlð, £Á¹ §tÚzÀ ¥ÁåAmï GqÀÄ¥ÀÄ zsÀj¹zÀÄÝ F ¨Á®PÀ£ÀÄ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/12/2015 gÀAzÀÄ 09:30 J.JªÀiï PÉÌ zÁR¯ÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä f¯ÉèAiÀÄ°è ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ EgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ gÀPÀëuÉ / ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 29/12/2015 gÀAzÀÄ 06:00 ¦.JªÀiï PÉÌ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæPÉÌ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀévÀÜ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, ºÁUÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ zÀħð®£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌà ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁt PÉÃAzÀæ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30/12/2015 gÀAzÀÄ 06:20 J.JªÀiï PÉÌ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2016 PÀ®A 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2016 PÀ®A.279,338, L¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A187 L.JªÀiï.«.DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ:01-01-2016 ರಂದು  ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆಯಿಂದ  ಇ- ಮೇಲ ಮೂಲಕ ಕುರಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಯಿಂದ ಆರ್.ಟಿ.ಎ. ಎಮ್ ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕುರಲಾ ಆಸ್ಪತ್ಎಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ತಂದೆ  ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಹಂಗರಗಿ ಸಾ: ವಾರಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 7-30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:30-12-2015 ರಂದು  8-40 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-32-ಇ-2935 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸುರಪೂರದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಸಮೀಪ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಎದರುನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತನಗೆ  ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಗಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.01/2016 ಕಲಂ.279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ.187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A.323,324,504,506 s¸ÀAUÀqÀ 34  L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ:01-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋಪಯ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ: ಕುಪಗಲ ತಾ: ಸುರಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆ ಗೆಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂವೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:31-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೊಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ  ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ರಂಗಣ್ಣ   ಮತ್ತು ಯಂಕೋಬಾ ಇವರು ಫಿರ್ಯದಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 335/2015 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB gÁªÀÄzÀÄUÀð vÁB zÉêÀzÀÄUÀð fB gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¸Àw PÁlªÀÄ£À½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  fB AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt  DmÉÆà £ÀA KA-33-A-0664 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ° CvÉÛ CAzÀgÉ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀwð E§âgÀ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ PÁlªÀÄ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 7-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÉãÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è £À£Àß CvÉÛ, ªÀiÁªÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ, ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ  DmÉÆà ¤°è¹ E£ÉßãÀÆ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ E½¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA: KA-32-N-7531  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤Ãw£ï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ PÀÄ£ÀÆßgÀ  ¸ÁB eÉêÀVð PÁ¯ÉÆä zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ DmÉÆà £ÀA KA-33-A-0664  £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå, DvÀ£À ªÀiÁªÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÝ¥Àà zÀAqÀA§½ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¥ÁªÀðw EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:335/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2015 gÀAzÀÄ 09.30 JJA PÉÌ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ GB DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB gÁªÀÄzÀÄUÀð vÁB zÉêÀzÀÄUÀð fB gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¸Àw PÁlªÀÄ£À½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ fB AiÀiÁzÀVgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25/12/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ @ ¹zÀÝ¥Àà zÀAqÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÁlA£À½î FvÀ¤UÉ C¥sÀUÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2016 gÀAzÀÄ 02.00 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1), (10) (11)  prevention of attracity Act :- ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ 07:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀPÉæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAd£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 55 ªÀµÀð, G|| PÀÆ°PÉ®¸À, eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| UÉÆÃV ªÉƺÀ®è AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 03:00 J.JªÀiï PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À , ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁUÀªÀÄä £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä ¥ÀjavÀgÁzÀ §ArUÉÃj NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1} gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 2} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 3} ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, 4} ¸Á§Ä ¸ÀÄUÀÆgÀ G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ 5} ªÀÄ®Äè vÁ¬Ä ªÉÆ£ÀªÀÄä ºÉAqÀ ªÀiÁgÀĪÀgÀÄ, 6} ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ aAvÀ£À½î F 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr §AzÀªÀgÉà gÁqÀ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqɬÄwÛgÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ gÁr¤AzÀ ªÀÄaѤAzÀ §rUÉUÀ½AzÀ J®èjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¯Éà ¨ÉÃqÀ ¸ÀƼÉå ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀÄÄAqÀVð, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ CA§ætÚ ªÀÄÄAqÀVð, ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ £ÁUÀÄAr EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2016 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1), (10) (11)  prevention of attracity Act 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!