Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2015Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2015 PÀ®A 323,324,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÉÝ£ÀÄ. DUÀ 1) ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà UÀvÀ¥Á, 2) §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÀvÀ¥Á ªÀÄvÀÄÛ 3) ®ZÀªÀĪÀé UÀAqÀ §ÄUÀÎ¥Àà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä CwÛUÉAzÀÄ ºÁQzÀÝ UÀÄr¸À®Ä QvÀÛ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ CªÀjUÉ £ÀªÀÄä CvÉÛ §gÀĪÀªÀgÉUÉ vÀqɬÄj, DPÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁvÁqÉÆÃt JAzÁUÀ ºÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÉÃ, gÀAr ªÀÄPÀ̼Éà EzÀ£ÀÄß PÉüÀ°PÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÆUÀ®¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr £À£Àß JqÀ ©dzÀ PɼÀUÉ  eÉÆÃgÁV UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ®ZÀªÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÆqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà FvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ UÀvÀ¥Á FvÀ£ÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÁªÀÅ dUÀ¼À ªÁqÀĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý Nr §AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ±Á¤Vj, ºÁUÀÆ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁgɪÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀgÀAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀiÁUÀ G½¢Ãj E®è CAgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÁ ©qÀÄwÛgÀ°®è CAvÁ C£ÀÄßvÀÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ MAzÀÄ SÁ¸À« ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁzɪÀÅ.
            PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ «£Á PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 357/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 8-30 ¦,JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiÁ£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¦,J¸À,L (PÁ,¸ÀÄ ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  ªÉÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä M§â DgÉÆæ ºÁUÀÄ MAzÀÄ eÁÐ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 7-00 ¦,JªÀÄPÉÌ AiÀiÁzÀUÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢üZËPÀ ºÀwÛgÀ £ÀvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥Ààt vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ JAa£Á¼À ªÀAiÀiÁ32 ªÀµÀð eÁ; ºÀjd£À G; PÉÆ° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ§gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á; PÉÆUÀgÀ Nt AiÀiÁzÀVgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÉÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÉÆ¥Á¬Ä UÉ°èj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÄeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦,J¸ï,L, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ²æà «gÉñÀ PÀgÀrUÀÄqÁØ ¦,L r,¹,© WÀlPÀ AiÀiÁzÀVgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2100/-gÉÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÉÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä eÁÐ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 357/2015 PÀ®A 78(3) PÉ,¦,DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦,¹,CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 355/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ¦¹ 45 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°è £ÀA 1} ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ 2} ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CZÉÆð 3} ªÀiÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà vÁvÀ¼ÀUÉÃj 4} ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà 5} ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät E½UÉÃgÀ 6} «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè-vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆqÀPÀÄAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 355/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 310/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 ¦.JA.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 310/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 311/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-15 ¦.JA.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà «oÀ×® ªÀVÎ J.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 311/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 ¦.JA.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà J.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 312/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 313/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-35 ¦.JA.PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦gÁå¢ ²æà PÁ¼À¥Àà JA §rUÉÃgÀ ¦.J¸À.L.±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 313/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 233/2015 PÀ®A. 379, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3)(4) 22 JªÀiï.JªÀiï.r Dgï DPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂUÉ vÀqÉUÀlÄÖªÀ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ JªÀiï.r.¦ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ºÉêÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 2 n¥ÀàvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 14 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ §UÉÎ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2015 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁr ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ¸ÀzÀj gËr d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtUÀ¼À°èAiÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ ¨ÉA§°¸ÀĪÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ MvÁÛAiÀÄ ºÉÃgÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀħA¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ZÀÄ£Á¬ÄvÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ vÁªÀÅ ¨ÉªÀħ°¸ÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ MvÀÛqÀ ºÉgÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀå £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀGAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A:107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ºÀ½î¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉÉ DUÀ«Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ºÀ½î¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉÉ DUÀ«Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ºÀ½î¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉÉ DUÀ«Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2015 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/15 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ºÀ½î¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¥ÀjµÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÁUÀÆ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ZÀÄ£ÁªÀuÉ  §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gËrAiÀÄÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄAqÁ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄ©vÀUÉƽ¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉÉ DUÀ«Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2015 PÀ®A. 323, 324, 341, 504, 506 s¸ÀA. 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ 8:15 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ GUÀÄj¤AzÀ JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ZÀÆj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÁµÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2015 PÀ®A. 143, 147, 323, 326, 504, 506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ 8 J.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ §® Q«AiÀÄ£ÀÄß PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ CtÚ £À©¸Á§¤UÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹,  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¸ÁAiÀħtÚ ¦¹-210 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ªÀÄPÁ² ªÀAiÀÄ||38 ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ|| D¯ÁݼÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ C¯ÁݼÀ UÁæªÀÄPÉÌ 9 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ   azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ªÀÄPÁ² FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀĸÀÜjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄPÁ² FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 10-30 J.JªÀiï PÉÌ  ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¥ÉæêÀĹAUï ¦¹-420 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀÅ£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ|| 31 ªÀµÀð G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| £ÀrºÁ¼À vÁAqÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ £ÀrºÁ¼À vÁAqÁPÉÌ 9-30 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ   CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀÅ£ÁAiÀÄPÀ ZÀªÁít FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ vÁAqÁzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÁAqÁzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 11-05 J.JªÀiï PÉÌ  ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï.¹-24 gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÀ£ÁAiÀÄĪÀgÀ ªÀAiÀÄ||36 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÉÆqÀªÀÄ£À½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ PÉÆqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ 9-00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ  PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÀ£ÀPÁAiÀĪÀgÀ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÀ£ÀPÁAiÀĪÀgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 12 ¦.JªÀiï PÉÌ  ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ¦¹-133  gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ 10-00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ  F±ÀégÀ¥Àà  FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ F±ÀégÀ¥Àà  FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß »A¢£À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »UÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 12-45 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà  ¦¹-221  gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀıÁå ªÀÄPÁ² ªÀAiÀÄ|| 46 ªÀµÀð  ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ  ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà  FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß »A¢£À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »UÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 1-30 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A, 107 ¹Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À ¦¹-287  gÀªÀjUÉ oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlgÁzÀ zÉêÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ªÀAiÀÄ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆqÀªÀÄ£À½î vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ 12-00 J.JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr gËr ²ÃlgÀ£ÁzÀ  zÉêÀgÉrØ FvÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w w½zÀħAzÀ ªÀiÁ»w K£ÀAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ zÉêÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß »A¢£À PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »UÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2015 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ sM 187 L.JA.«. DPÀÖå :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA. £ÀA PÉ.J-33-J-5236 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Dgï ºÉƸÀ½î PÀqɬÄAzÀ §½ZÀPÀæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Dgï.ºÉƸÀ½î-§½ZÀPÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ lA.lA. C£ÀÄß ¸ÀzÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 356/2015 PÀ®A 107/¹,Dgï,¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ :09-12-2015 ರಂದು  5-15 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಾನು & ರವಿ ಪಿಸಿ 45 ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ  ನಂ 01ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾದರ್ ತಂದೆ ಶರ್ಪೊದಿನ್ 02 ಅಬ್ದುಲ್ ತಂದೆ ಅಬು ಚಾವುಸ 03 ಸಾಬಯ್ಯ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಬಾಗಲಿ 04 ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಚಂಡರಕಿ  05 ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ಗೊಪಾಲ್ ರಾಟೋಡ 06 ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ನಾರಯಣ್ಣ 07 ಪ್ರಬು ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕಲ್ 08 ಸಂಜಯ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ 09 ಚನ್ನಯ್ಯ ತಂದೆ ರೇವಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ 10 ಶರಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಂದುಕೊರ ಸಾ: ಎಲ್ಲೊರು ಯಾದಗಿರ ಇವರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರಾಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಮುಂಬರುವ ವಿದಾನ ಪರಿಷತ್ತ & ಜಿಲ್ಲಾ . ತಾಲುಕ ಪಂಚಾಯಿತ್ತ  ಚುಣಾವಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಗಲಾಟೇ ಮಾಡುವುವ ಸಂಬವ ವಿದ್ದು  ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾದ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ 5-40 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 356/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä CªÀgÀ «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2013 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ 9.10 JJªÀiïPÉÌ vÀªÀÄä DzsÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ  «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¤«ÄvÀå ºÀ½ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ PÁåvÀ£Á¼À, ªÀÄÄ£ÀUÀ® gÁZÀ£À½î, zÀzÀÝ® UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁªÀÄPÉÌ EAzÀÄ 4.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¹Üw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è£À 1) d£ÀÄß @ d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ¸Á§AiÀiÁå PÀ¯Á¯ï ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ¯Á¯ï  2) ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀtA¥À°è ªÀAiÀiÁ|| 28 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà @ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð eÁ|| ºÀjd£À 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ dPÀÌ¥Àà @ §¸À¥Àà eÉÃUÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð G|| PÀÆ° ¸Á|| J®ègÀÆ UÁæªÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀÀVj EªÀgÀÄ HgÀ°è ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAqÀĪÀiÁqÀĪÀ ¸Áé¨sÁªÀzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÀuɱÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.111/2015 PÀ®A 143 147 148 323 324 353 504 ¸ÀA 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÁUÀ¯É EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è gËr²ÃlgÀgÁVzÀÄÝ, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ CA¢¤AzÀ HgÀ°è UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ HgÀ°è ¥ÀæPÀëħݪÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 5 ¦JªÀÄ PÉÌ §AzÀÄ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:09/12/2015 gÀAzÀÄ 8.15 J.JªÀiï. PÉÌ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤«ÄvÀåªÁV  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀÆqÀÆègÀ, Q®è£ÀPÉÃgÁ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ §½ÃZÀPÀæ UÁæªÀÄPÉÌ vÁAqÁPÉÌ 12.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr §½ZÀPÀæ vÁAqÀ vÁAqÀzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¹Üw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ §½ZÀPÀæ vÁAqÁzÀ   ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀÀ 1) VgÁå vÀAzÉ vÀļÀeÁå gÁoÉÆÃqÀ 2) ªÉÆ£Áå @ ªÉÆ£À¥Àà vÀAzÉ VgÁå gÁoÉÆÃqÀ 3) ±ÀAPÁæöå @ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ VgÁå gÁoÉÆÃqÀ 4) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ©ÃPÁå gÁoÉÆÃqÀ 5) ªÀįÁå @ ªÉÆ£Áå vÀAzÉ UÀAUÁå Z˪Át 6) ZÀ£Áå vÀAzÉ oÁPÁæöå Z˪Át ¸Á|| J¯ÁègÀÄ §½ZÀPÀæ vÁAqÀzÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀiÁd «gÉÆâ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. vÁAqÀzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.120/2008. UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010.UÀÄ£Éß £ÀA 12/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ CA¢¤AzÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ EªÀgÀÄ vÁAqÀzÀ°è ¥ÀæPÀëħݪÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ 2 ¦JªÀÄ PÉÌ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ «zÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 116(3) ¹Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è EAnjAiÀiÁªÀiï ¨ÁAqÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è CAvÁ «£ÀAw.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2015 PÀ®A 107 ¹Dgï ¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09/12/2015 gÀAzÀÄ 8.30 JJªÀiï PÉÌ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤«ÄvÀå ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ £ÉëĹ PÀ½¹zÀÄÝ.  gÁZÀ£À½î ¨Á®bÉÃqÀ zÀzÀÝ¯ï  UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃn ¤Ãr £ÀAvÀgÀ §zÉÝ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ 2 ¦JªÀiï PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr §zÉÝ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀgÀ¹Üw §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ §zÉÝ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹vÀgÁzÀ 1)ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå PÁ®¯ï ªÀAiÀiÁ|| 36 ªÀµÀð eÁ|| PÀ¯Á¯ï G|| PÀÆ° PÉ®¸À 2)vÁgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå PÁ®¯ï ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð eÁ|| PÀ¯Á¯ï G|| PÀÆ° PÉ®¸À 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå PÀ¯Á® ªÀ|| 27 eÁw PÀ¯Á® G|| PÀÆ°  ¸Á|| J¯ÁègÀÄ §zÉÝ¥À°è vÁ||f||AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀiÁd «gÉÆâ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉÉ. UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝgÉ, EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010. UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010. UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010. UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010. UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012. UÀÄ£Éß £ÀA 05/2012 UÀÄ£Éß £ÀA 15/2013. UÀÄ£Éß £ÀA 20/2013 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ¸ÀzsÀå gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÀªÁuÉ ¤UÀ¢AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ CA¢¤AzÀ ¸ÀªÀiÁd «gÉÆâ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. UÁæªÀÄzÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ EªÀgÀÄ HgÀ°è ¥ÀæPÀëħݪÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ 3.30 ¦JªÀÄ PÉÌ §AzÀÄ DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2015 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀªÁV UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀ«zÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætzÀ°èqÀ®Ä CªÀgÀ «gÀÄzsÀ FUÁUÀ¯Éà 2011 £Éà ¸Á°£À°è gËr ²Ãl vÉUÉ¢zÀÄÝ, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 283/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀPÀð£À½î, ªÀĸÀÌ£À½î , ºÀ½UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr  C°èAzÀ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ f£ÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ P˼ÀÄgÀ  UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á;f£ÀPÉÃgÁ ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¨ÁªÀÅgÀ ¸Á;P˼ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt   1-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 283/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀPÀð£À½î, ªÀĸÀÌ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr  C°èAzÀ 11-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÀ½UÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¨ÉÃqÀgÀ UËqÀUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ;33,   eÁ;¨ÉÃqÀgÀ, G;MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;ºÀ½UÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt   1-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 282/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 355/2015 PÀ®A 107/¹,Dgï,¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 03:30 ¦.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« ¦¹ 45 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°è £ÀA 1} ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀÄA¨ÁgÀ 2} ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CZÉÆð 3} ªÀiÁ±À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà vÁvÀ¼ÀUÉÃj 4} ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ¥Àà 5} ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät E½UÉÃgÀ 6} «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè-vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆqÀPÀÄAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 355/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  oÁuɬÄAzÀ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀPÀð£À½î, ªÀĸÀÌ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr  C°èAzÀ 11-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÀ½UÉÃgÁ  UÁæªÀÄPÉÌ  ¨ÉÃn ¤Ãr UÁæªÀÄzÀ DUÀÄ ºÉÆÃUÀÄUÀ¼À «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ  ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁªÀ£ÀÆgÀ ¸Á;ºÀ½UÉÃgÁ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è D ¥ÀPÀë F ¥ÀPÀë CAvÁ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÄÝ, EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀAzÀÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ PÀÆqÁ ¸ÀĸÀÆvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ K£ÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt   1-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 281/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2015 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉÃPÀgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á|| ZÁAªÀÄÄqsÉñÀéj £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAd° qÁ¨ÁzÀ°è  ¹®égï PÀ®gÀ »ÃgÀÆ ºÉÆÃAqÀ ¸Àà÷èAqÀgÀ ¥ÉÆæà £ÀA PÉ.J.33 PÉ.8667 ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr qsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß ©lÄÖ qsÁ¨sÁzÀ°è ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr gÁwæ 22-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ qsÁ¨sÁzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ  ¸Àé®à MvÀÄÛ C°èAiÉÄà PÁzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ §gÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝt C°è C°è EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Á AiÀiÁgÉÆà C¥sÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 jAzÀ 22-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20.000/-gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ.PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÀUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ £À£Àß  ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.308/2015 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.
PÉÆÃqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A:87 PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:09.12.2015 gÀAzÀÄ 21:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.12.2015 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV 1) ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-24 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÆ dAUÀªÀÄ 2) ²æà ¸ÀzÁݪÀÄ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á¨ï ZËzÀj ªÀAiÀÄ-27 ªÀµÀð ¸Á:E§âgÀÄ PÉÆqÉÃPÀ®è gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¥ÀAZÀgÁUÀ®Ä PÉÆÃj F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj, ªÀiÁ£Àå ¹¦L ºÀÄt¸ÀVgÀªÀjUÉ w½¹ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÉZï¹-64, ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¦¹-54, ªÉAPÀmÉñÀ ¦¹-234 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¦¹-383, gÀªÀjUɯÁè E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¨Áwä §AzÀ §UÉÎ w½¹ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 17.45 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ G¥ÀoÁuÉ PÀPÉÌÃgÁPÉÌ 18:15 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ C°èAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ F±ÀégÀ¥Àà J.J¸ï.L ¦¹-298 §¸ÀªÀgÁd, ¦¹-38 ºÀj£ÁxÀgÉrØ gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Áwä §AzÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ CA¨Á£ÀUÀgÀ PÀPÉÌÃgÁzÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°èAiÀÄ°è ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄgɪÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, 8 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ  dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, 5 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) §¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ:55 ¸Á:ºÀnÖ ªÀÄ£É £ÀA:30/12 vÁ:°AUÀ¸ÀÆgÀÄ, 2) ¸À°ÃA vÀAzÉ d¯Á® ¸Á¨ï ªÀQîgÀ Nt ªÀAiÀÄ:27 ¸Á:UÀÄqÀUÀÄAn 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§æ¥Àà UÉÆî¥À¯ÉèÃgÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ:28, ¸Á:UÀÄqÀUÀÄAn CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ dÆdÄUÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, 1) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ ¸Á:¤AUÁ¥ÀÆgÀ, 2) PÉA¥ÀAiÀÄå @ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ vÉÆAlªÀÄ®è¥Àà ªÀÄįÁèPÉÃj ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ 3) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ, 4) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ 5) ªÀįÉèò vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄƪÀgÀ°èAiÀÄ ¸À°A FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä E¹àÃmï dÆeÁl DqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36 qÀ§Äè-9776 EzÀÄÝ, Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ°è M§â£ÀzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÀJ.J-28 AiÀÄÄ-9873 EzÀÄÝ, F §UÉÎ 18.45 UÀAmɬÄAzÀ 19.45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ  PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!