Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 295/2015 PÀ®A 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  :- ¢£ÁAPÀ 25/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÀð ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt J.J¸ï.L EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß 15-30 UÀAmÉUÉ w½zÀÄ §AzÀ ¸ÀAUÀw J£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®¥Àà ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÉÛ£É D ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ gËrvÀ£À¢AzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ªÀgÀ¢ ¸À®è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 296/2015 PÀ®A 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ  :- ¢£ÁAPÀ 25/11/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÀð ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt J.J¸ï.L EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄzÁåºÀß 75-30 UÀAmÉUÉ w½zÀÄ §AzÀ ¸ÀAUÀw J£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gËrAiÀiÁzÀ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà  ¸ÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÉÛ£É D ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ gËrvÀ£À¢AzÀ ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝ£É FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ªÀgÀ¢ ¸À®è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 337/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ  ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:25-11-2015 gÀAzÀÄ 04-30¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAP:À25-11-2015 gÀAzÀÄ 03:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è   zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ fäPÉÃj  ªÀAiÀiÁ: 28 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: PÀÆ°ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: JA.ºÉƸÀ½î vÁ; AiÀiÁzÀVj EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gɬĹj CAvÁ PÀgÉzÀÄ PÀgÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ 2) ©üêÀıÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:20 eÁw:ºÀjd£À G:PÀÆ° ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «gÉñÀ PÀjr UÀÄqÀØ ¦.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹,98,58,¦¹-305,368,18,334 gÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ  ªÀÄlPÁPÉÌ §¼À¹ 01) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200/-gÀÆ 02)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ anÖ 03) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï C.Q 05-00gÀÆ 04) lZï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï C.Q:500/-ºÁUÀÆ 05) MAzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ¨ÉÊPï(PÉ.J33.PÉ4864) C.Q:20,000/-»ÃUÉ MlÄÖ 25,705gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.337/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ ¸ÀAUÀqÀ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2015 PÀ®A 498 (J) 306 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ:25/11/215 ರಂದು 10.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್.ಸಿ-23 ರವರು ಕೋರ್ಟ್ ಪಿಸಿ ನಂ.52/2015 ದಿನಾಂಖ;3/11/2015 ನೇದ್ದನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಮದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.294/2015 ಕಲಂ.498 (ಎ), 306 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡನು.


PÉÆqÉPÀ®è ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:25.11.2015 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ  ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀtÚ UÀÄqÉÃgÀ ªÀAiÀÄ;27, eÁ;PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;PÀPÉÌÃgÁ, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥Á£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.11.2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ ¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:26, G:PÀÆ°, eÁ:dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁݪÀĺÀĸÉãï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á¨ï ZËzÀj ªÀAiÀÄ:24, G:PÀÆ°, ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß 14.10 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉ»¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ dÆeÁl zÁ½UÉ §gÀ®Ä w½¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-115 «ÃgÀtÚ, ¦¹-216 ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, ¦¹-54 ªÉAPÀlgÀªÀÄt, gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 14.15 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ 14.50 PÀPÉÌÃgÁ G¥À-oÁuÉUÉ vÀ®Ä¦ C°è ¦¹-38 ºÀj£ÁxÀgÉrØ, ¦¹-298 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ  §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄgÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀzÀÄ SÁwæAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄlPÁ §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀtÚ UÀÄqÉÃgÀ ªÀAiÀÄ;27, eÁ;PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;PÀPÉÌÃgÁ, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 2880/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 15.10 UÀAmɬÄAzÀ 16.10 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀtÚ UÀÄqÉÃgÀ ªÀAiÀÄ;27, eÁ;PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;PÀPÉÌÃgÁ, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 17.00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2015 PÀ®A: 78 (111) PÉ.¦. JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:25-11-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʧƩ UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï EªÀgÀ UËqÀUÉÃgÁ zÁj ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃAUÁªÀ£ÀÄß ©wÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ªÀĸÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ªÀĸÁ¯É aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ±ÉÃAUÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀĸÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è EAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʧƩ UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À AiÀiÁzÀVj-gÁAiÀÄZÀÆj£À qÁA§gï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁqÀ vÀºÁ²¯ÁÝgÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ qÀA¨Ágï gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÉ Q®è£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¸ÁlPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʧƩ UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£ÀÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÉÆ®¥Àà SÁQAiÀĪÀgÀ EzÀÄÝrvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥ÉÆæà £ÀA. PÉJ-33, J¸ï-0302 EgÀÄvÀÛzÉ. JwÛ£À §ArAiÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®UÀqÉAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼ÀUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʧƩ UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï EªÀ½UÉ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »AzÉ JqÀQUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ ¸Ál ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÉÆ®¥Àà EvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀV£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À ¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ýãï eÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀC¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÁUÀ ¥ÁgÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   PÁgÀt »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33, J¸ï-0302 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÉÆ®¥Àà SÁQAiÀĪÀgÀ EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.148/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2015 PÀ®A 143,147,323,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 22/11/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ UÀAqÀ£À ºÁUÀÆ £À£Àß CvÉÛAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ MAzÀÄ JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À «ªÁzÀ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CAzÀgÉ £À£Àß £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ 1) ªÀÄAdļÁ UÀA. PÀĸÀĪÀiÁPÁgÀ ¸Á: ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ ºÁUÉ 2) ¸ÀÄeÁvÀ UÀA. gÁdÄ ¸Á: §æªÀÄä¥ÀÆgÀÀ PÀ®§ÄVð £À£Àß £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ 3) gÁdÄ ¸Á: §æªÀÄä¥ÀÆgÀÀ PÀ®§ÄVð ºÁUÀÆ £À£Àß £ÉVtÂAiÀiÁgÁzÀ  4)«Ãt¨Á¬Ä UÀA. ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ 5) ¸ÀĪÀtð UÀA. £ÁgÀAiÀÄtgÁªÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 6) CPÀëAiÀÄ vÀA. ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ 7) gÁºÀÄ® vÀA. gÁdÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ 8) £ÁgÀAiÀÄtgÁªÀ vÀA. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CAzÀgÉ ¥ÀªÀ£À vÀA. ©üêÀÄgÁªÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É C¯Éè ªÀiÁqÀÄvÀÛ, PÀÄwÛUÉ EV¸ÀÄvÀÛ gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤ÃªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆ®UÀ¼À vÀmÉÖUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÆ ªÁ夣À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄVðUÉ MAiÀÄzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀ £ÀªÀÅ PÉÆÃlð£À°è ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ AiÀiÁªÀ ¤zsÁðgÀ PÉÆqÀÄvÀÛzÉÆ CAzÀgÀAvÉ ºÉÆUÉÆÃt JAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ ºÉýzÀgÉ DUÀ £À£Àß £Á¢¤AiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉUÀtÂAiÀÄgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉÆlð VÃnð CAzÀgÉ ¤ªÀÄä PÉÊ PÁ®Ä PÀrAiÀÄÄvÉÛªÉ JAzÀÄ J¯Áè DgÉƦUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ zÉÊ»PÀ C¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!