Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes

©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28.10.2015 gÀAzÀÄ 11.15 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 14.10.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀ®§ÄVð¬ÄAzÀ £À£Àß NPïì ªÁUÉ£À PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-33. JªÀiï -3484 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©üà UÀÄr PÁåA¦£À PÀȶ ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ VjñÀ vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀgÀrØ £ÁnPÁgÀ ¸Á|| §ÄzÀÝ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à  gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀΰ£À UÉÆÃqÉUÉ §®ªÁV rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. £AvÀgÀ £Á£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀVAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV F ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2015 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 28/10/15 gÀAzÀÄ 2-45 ¦JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÀÄ®PÀ¯ï (PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄrØUÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CAvÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ 4310/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2015 PÀ®A 87 Pɦ  AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2015 PÀ®A,143,147,148,324,504,109, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28/10/2015 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA PÉÌ ²æà «oÉÆèÁ ºÉZï.¹-18 gÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸Àà¥ÀvÉæ¬ÄAzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ  9  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠠& CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ  §¸À¥Àà  ªÀÄƪÀgÀÄ Hl ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ  PÀĽwgÀĪÁUÀ  ¥ÀPÀÌzÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀªÀÄä  PÁPÀ£ÁzÀ ©ÃªÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĮĠ eÁzÀªÀ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è J¯Éà ¨ÉÆøÀr  ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀÄgÁå  ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ  ºÉÆ®  £Á£É ¥Á°¤AzÀ ªÀiÁr¤, FªÀvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ §A¢¤ £ÉÆÃqÀÄ, AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀPÉÆÃvÁ£À £ÉÆÃqÉÆt  £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ  PÉüÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉÆà CªÀjUÉ ºÀgÀPÉÆAzÀÄ wAw¤ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ, wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzÀªÀ, gÀ« vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀªÉ EzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ PÁPÀ ©ÃªÀÄ®Ä FvÀ£ÀUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ  CAvÁ  PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ wgÀÄ¥Àw, gÀ«,  ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆr, §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÁUÀ ©ÃªÀÄ®Ä FvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ £ÉÃV®zÀ ªÉÄý PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£É £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C¯Éè EzÀÝ  £À£Àß ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ §¸À¥Àà  EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹  MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ, wgÀÄ¥Àw, gÀ«, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ PÀĪÀÄäPÀ̤AzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄý PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ©ÃªÀÄ®Ä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.92/2015 PÀ®A 143,147,148,324,504,109, ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 258/2015 PÀ®A 420 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 78[3] PÉ.¦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 28/10/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ಎ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೇಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಹಳೆ ಪೇಠ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇಶಮುಖ ಮನೆ ಎದರುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದೈವಿ ಜೂಜಾಟವಾದ ಮಟಕಾ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 19-00 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ನಗದು ಹಣ 2920 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಸಂಗ್ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಅಂ.ಕಿ 200 ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಎರಡು ಮಟಕಾ ಆಂಕಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶಧ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 258/20158 ಕಲಂ  420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 78[3] ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೇ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 43 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï 1994 :- ¢£ÁAPÀ 28-10-2015 gÀAzÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖzÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉýzÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ½®èzÉà ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ M¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀÝjAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 43 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï 1994 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2015 PÀ®A: 143,147,341,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 28-10-2015 gÀAzÀÄ 11.30 J.JªÀiï æà ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¨ÉlÖzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ;42 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀįÉíÃj vÁ;f AiÀiÁzÀVj ªÉÆ.£ÀA. 9980497942,  FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ¯Áånæ£ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸À¥ÀàUËqÀ UËqÀ¥Àà£ÉÆßÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄvÁgÉ, ©üªÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄvÁgÉ, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸À¥Àà, ¸ÀtÚ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¨ÉlÖzÀ, EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £À£ÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É CqÀØUÀnÖ ¤°è¹, £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ©üêÀıÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ “ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ºÀtªÀiÁå ªÉÆ£Éß ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ°è ¤£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£À PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉzÀj¸ÀÄwÛà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ©r¸ÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ, £À£Àß PÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ, PÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.” £ÀAvÀgÀ ¸ÀtÚ ©üªÀıÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ  PÁ°¤AzÀ £À£ÀUÉ vÉÆgÀqÀÄ ©ÃdPÉÌ MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¨ÉlÖzÀªÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉà ¸Á¬Ä¹j ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.J®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV £À£Àß ºÉAqÀw,zÁåªÀªÀÄä, £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ, £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ZÀAzÀæªÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ©zÀÝzÀ  £À£ÀUÉ £À£Àß ºÉAqÀw zÁåªÀªÀÄä ,ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ZÀAzÀæªÀÄä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw zÁåªÀªÀÄä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ oÁuÉUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 146/2015 PÀ®A: 143,147,341,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹. £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!