Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2015Yadgir District Reported Crimes±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2015 PÀ®A: 341, 504, 384 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 30/08/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:15 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ: ಕೆ.ಎ-06 ಬಿ-7979 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕುಂಬಾರಪೇಟದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಮುಂದೆ ಕೆಂಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-33 ಎಮ್-4185 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂಡು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಲಾರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಿದ್ದರೆ 10,000=00 ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೋಡುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಂದ 10,000=00 ರೂ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.
  
   
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®279,337,338 ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 31/08/2015 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ AiÀįÁègÉrØ vÉÆgÁæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ|| gÉrØ, G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ aAvÀ£À½î UÀ«¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA 32 Q 6575, £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÀ£À½îUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉAPÀlgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÉÝ£ÀÄ. PÀqÀZÀ¯Áð¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ aAvÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ, UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï-UÁdgÀPÉÆÃl gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ¥Élè UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁdgÀPÉÆÃmï UÁæªÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ  §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ïZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹, fÃ¥ï ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀAiÀiÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀlgÉrØ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£Àß §® Qj¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉAlPÀgÉrØUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVgÀĪÀÅ¢®è. fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV KA 28 M 2581  CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2015 PÀ®A: 143, 147, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ: 30/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÉÃl CªÀiÁä¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÉÆHgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-06 ©-7979 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ E°è K£À PÉ®¸À ¨ÁåqÀ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£É  CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:31/08/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ zÉêÀtÚ eÁ°¨ÉAa FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 PÉ-8748 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀ¢ÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä  ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀÄt¸ÀV £ÀA¢ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸ÀV-vÁ½PÉÆÃn gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á:ºÀÄt¸ÀV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 PÀÆå.7105 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄQ rQÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÁj & ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!