Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2015Yadgir District Reported CrimesAiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 249/2015 PÀ®A 384 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/08/2015 gÀAzÀÄ 12:45 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï PÉAZÉUËqÀ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2015 £Éà ¸Á°£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ²æà R°Ã® ¹.Dgï.¦ vÀr©r vÁ|| ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß F PÀbÉÃjUÉ ¢£ÁAPÀ 25/07/2015 jAzÀ 31/07/2015 gÀªÀgÉUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀj zÁR¯ÁwUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÀ ¤zÉñÀPÀgÀÄ PÉÃA¢æPÀÈvÀ zÁR¯Áw WÀlPÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¸À°è¸À¯ÁVvÀÄÛ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ SÁ¸ÀV ªÀåQÛUÀ½AzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ zÀȱÀåªÀ½AiÀÄÄ ¹rAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¹.Dgï.¦ gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV gÀªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ §®zÀUÀȺÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2015 PÀ®A 384 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2015 PÀ®A.78(3) :-  ¢£ÁAPÀ:27-08-2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ:49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: »gÉêÀqÀUÉÃgÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ f: AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§ÀgÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á: UÁA¢ZËPÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84.50 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.45 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2900/- gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt  JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAl ¥É£ï EªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ ªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-08-2015 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/2015 ಕಲಂ. 279..304() ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ  2380/8/2015 ಮದ್ಯಾಹ್ನ  02.00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ   ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಮಶಕಾಸಾಬ ತಂದೆ ರೇಹಮಾನಸಾಬ ನಾದಪ್ ಸಾ|| ಮರಕಲ್ ಕೊಳ್ಳುರು  ( ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ)  ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ್ರೆನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  28/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  09.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮತ್ತು  ಆತನ ಮಗಳಾದ ಹಸೇನಬೇಗಂ  ,ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಜಬಕ್ಷ ಮೂವರು ಕೋಡಿಕೊಂಡು ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ 33.3123 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತು ಶಹಾಪೂರ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕಟ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ತೆಗದುಕೊಂಡು  ಮರಳಿ ಎಮ್ ಕೊಳ್ಳುರು  ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಯಸುತ್ತಿದ್ದ  ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ  ರಾಜಬಕ್ಷ ಈತನು  ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು  ಶಹಾಪೂರ ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ   ಹತ್ತಿಗೂಡುರು ಕೆ,ಇಬಿ ಹತ್ತಿರ  ಅತೀವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಟೋವನ್ನು ಚಾಲಯಸಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ  12.00 ಗಂಟ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿ  ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ   ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ  ರಾಜಬಕ್ಷನಿಗೆ   ತೀವ್ರಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯ  ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ಗಾಯವಾಗಿರುದಿಲ್ಲಾ ನಂತರ   ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ 12.30 ಪಿ,ಎಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ   ಅಳಿಯ ರಾಜಬಕ್ಷ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಸೀನಬೇಗಂ ಇವಳು ದವಖಾನ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ  01.20  ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಅಪಘಾತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೆಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  198/2015 ಕಲಂ  279.304 (ಎ)  ಐ,ಪಿಸಿ   ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                                                                                      
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2015 PÀ®A: 279.337 ಐಪಿಸಿ  :- ದಿನಾಂಕ  28/08/2015 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಲ  16.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ  ಮುದ್ನಾಳ ಸಾ|| ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರ ಜಿಲ್ಲಾ  ಯಾದಗಿರಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ    ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ  26/08/2015 ರಂದು   ನಾನು ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವು ಮರೇಪ್ಪ ಹಣಮಂತ  ಮೂವರು ಕೂಡಿ   ಪೋಸ್ಟರ ಅಂಟಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ  ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ 331694 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪೂರ  ಯಾದಗಿರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ   ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಲ  05.30 ಗಂಟೆಗೆ   ವಾಹನ ಚಾಲಕನು  ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಸಿಕೊಂಡು  ಹೊಗಿ  ರೋಡಿನ ಬಲ ಬದಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ   ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರೇಪ್ಪನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವದೇ ಗಾಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  199/2015 ಕಲಂ  279.337 ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                               

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2015 ಕಲಂ. 143,147,148,323,324,341,354,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ :- ದಿನಾಂಕ:28/08/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಜಿಜಿಹೆಚ್ ಯಾದಗಿರಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ೆಮ.ೆಲ್.ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್.ಸಿ 95 ರವರು ಯಾದಗಿರ ಜಿಜಿಹೆಚ್.ಹೋಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೋರನಳ್ಳಿ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ  18.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.200/2015 ಕಲಂ. 143,147,148,323,324,341,354,504,506 ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ೊ್ಕರಾ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A: 498 (J) 323, 504,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA1 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/08/2015 gÀAzÀÄ 7:30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A 143,147,447,341,323,324,325, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ.27.08.2015 ರಂದು 5.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸುಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಡೆಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸಿ-88  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಾಳು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಜುಲಬೆ ವಯ;25 ವರ್ಷ,ಜಾ; ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅರಕೇರೇ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ. 27.08.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಳೆ ಹೊಡೆಯವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೊಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕುಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದ ಮ್ಯಾರಿ  ಹೊಡೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಳೇ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ,ಬಲ ತಲೆಗೆ, ಕೊಡಲಿ ಕಾವನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ , ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ- ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ಮೈಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಮರಳಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ.28.08.2015 ರಂದು 12.10 ,ಎ.ಎಮ್ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಗುರುಮಠಕಲ ಫೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.121/  2015 ಕಲಂ.,143,147,447,341,323,324,325,504,506  ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2015 PÀ®AB 279, 337,338 L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ.28.08.2015 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುಮಠಕಲದಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರಗೆ ನಾನು ಪಿ.ಎಸ್,ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳೆಪ್ಪ  ಬುರ್ರಾ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಎಸ್.ಸಿ ಉ: ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ: ಯದ್ಲಾಪೂರ ತಾ; ಜಿ; ಯಾದಗಿರಿ ಈತನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಖ.283.08.2015 ರಂದು  12.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬುರ್ರಾ ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಂದಾವಳು ಇವರು ಬಜಾಜ ಪ್ಲಾಟಿನಮ   ಮೋಟಾರ ಸಯಕಲ ನಂ, ಎಪಿ-09, ಬಿ.ಜೆ-4707 ನೇದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಜನ ಕುಳಿತು ಯದ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುರುಮಠಕಲಗೆ  ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ತರಲು ಹೊರಟಾಗ   ,ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಚಂದಾವಳು ಈತನು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ಈತನು ಕುಳಿತು ಹೊರಟಾಗ ಚಪೆಟ್ಲಾದ ಯದ್ಲಾಪೂ ಗೇಟ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಿಡಿದಾಗ  ಸಮಯ 12.30 ಪಿ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು 3 ಜನರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮುತ್ತಾಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಂದು ಗುರುಮಠಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಯಸಿದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಇದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಮರಳಿ 2.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ, 122/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು..
©üÃ.UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2015 PÀ®A323,324,354,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 28/08/15 10-45 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ eÉmÉÖ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ªÀ|| 40 eÁ|| ªÀiÁzÀgÀ G|| PÀÆ° ¸Á|| ªÀÄzÀæQ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/08/15 gÀAzÀÄ 11 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆægÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°è gÀ¸ÉÛ3 EgÀĪÀ¢®è KPÉà ¸ÀĪÀÄä£É wgÀÄUÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ dmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀqÀzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ JzÉUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¼À ¸Éƹ E§âgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ EµÀÖPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃV vÀqÀªÁV §A¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2015 PÀ®A 323,324,354,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!