Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 4, 2015Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2015 PÀ®A. 279 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 03/05/2015 gÀAzÀÄ 10 ¦JAPÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-33-JA.2286 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À »A¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃeï DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/06/2015 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
[
 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  123/2015 PÀ®A- 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üêÀÄ¥Àà §£ÀºÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ G: ¤ªÀÈvÀÛ ¹Ã¤AiÀÄgï ºÉ®Û D¦Ã¸Àgï ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ agÁAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ/ C§Äݯï gÀeÁPÀ ¸Á: gÀAUÀA¥ÉÃoÀ E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ £ÀA: PÉJ-33 eÉ-642 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃV UÁæªÀÄPÉÌ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-©üÃ.UÀÄr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É F±ÀégÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĤî£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ E§âgÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÁÛ¥sÀ ºÀĸÉãÀ E§âgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀĤî¤UÉ ªÀÄÆV£À PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥À¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀðªÁzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E§âgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝV C¥ÀUÁvÀªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-32 J£ï-3135 CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀA: 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/07/2015 gÀAzÀÄ 05-30 ¦JAPÉÌ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ C¯ÁÛ¥sÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀÀ ªÀÄÄ£ÀªÀgÀ C¯ÁèvÉ ªÀ|| 45 eÁ|| ªÀÄĹèA G|| mÉîgÀ ¸Á|| zÀƼÀ¥ÉÃoÀ ªÉÆúÀ¯Áè gÀAUÀA¥ÉÃl vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀÄgÀªÀt ºÉ½PÉ PÉÆnÖzÉÝãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 01/06/2015 gÀAzÀÄ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹-95 gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2015 PÀ®A 279.337.338 L.¦.¹ ¸ÀA.187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ D²Ã¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ±ÉÃR ¸Á|| gÀAUÀA¥ÉÃoÀ ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ C¥sÀUÁvÀzÀ°è UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉý mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
EAzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ºÉüÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï vÀA/ C§Äݯï gÀeÁPÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: gÀAUÀA¥ÉÃoÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ agÁAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ §¼ÀªÀAvÀ C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ªÀĺÀäzÀ D²Ã¥sï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-05 J.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ D §UÉÎ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÆ ¥ÀæQæÃAiÉÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀzÀ PÁgÀt £ÁªÀÅ vÀqÀªÁV, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 ¦JAPÉÌ, D²Ã¥sï FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀ¤égÀ ºÀĸÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀiÁzÀ ªÁfÃzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FUÁUÀ¯É ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀA: 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2015 PÀ®A 366 (J) L¦¹  :-                                                            ¢£ÁAPÀ:04/07/2015 gÀAzÀÄ 08:20 ¦ JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÀÄgÁzÀ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÆqÀÆègÀÄ ªÀAiÀÄ||45ªÀµÀð,eÁ||ªÀiÁ¢UÁ,G||¸ÀgÀPÁj ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ, ¸Á||agÀAfë £ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/07/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½îUÉÎ 07:05 ¤«ÄµÀPÉÌ ªÀiÁtÂPÀåVj /zÁªÀtUÉgÉ §¹ìUÉ ¢£Á®Ä PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼À°è (ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ) zÉÆqÁØPÉ rJqï ªÀÄÄV¹zÁÝ¼É JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ¼É (ªÉÆúÀ£Á ªÀAiÀÄ||17 ªÀµÀð) ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÀÄ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ NzÀÄwÛzÁÝ¼É C¥ÀºÀgÀtªÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ(ªÉÆúÀ£Á) ¢£ÁAPÀ 03/07/2015 gÀAzÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨É½îUÉ 08:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁºÁvÀäUÁA¢ü PÁ¯ÉÃdÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¦AiÀÄĹ JgÀqÀ£É ªÀµÀð «eÁÕ£À NzÀÄwÛzÁݼÉ. £ÁªÀÅ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀPÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ºÀÄqÀÄQ M¦à¹ PÉÆqÀÄ«gÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÀÄ£À« CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2015 PÀ®A 366(J) £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.

 AiÀiÁzÀVj UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2015 PÀ®A-273, 284 ¸ÀA.34
 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34  PÉE DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 J.JA.PÉÌ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀPÁæöå £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÉêÁ¯Á¯ï ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ ¸Éë¹zÀgÉ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀgÀªÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁzÀVgÀ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 2 °Ãlgï ¨Ál°AiÀÄ 5 ¨Ál°AiÀÄ°è£À MlÄÖ 10 °Ãlgï C.Q.1200=00 ªÀiË®åzÀÄÝ, PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀ §UÉÎ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 61/2015 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ :-    ¢£ÁAPÀ:04/07/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ CgÀPÉÃgÁ eÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÁ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¢:01/07/15 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ CgÀPÉÃgÁ eÉ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀë ºÁUÀÆ G¥ÁzÁåPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è G¥ÁzÁåPÀëgÁV CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà °AUÉÆÃAqÀ EªÀgÀÄ DAiÀÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀÄgÀ¥Àà DzÉ¥Àà °AUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ G¥ÁzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ C®èzÉà CªÀÄgÀ¥Àà DzÉ¥Àà °AUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÆ ¥ÀmÁQ ºÁj¹ ¸ÀA¨sÁæªÀÄZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÁå ZÀPÀĪÀÄÄQAiÀiÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, HgÀ°è ¥ÀæPÀëħÄÝ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÀÄÝ, G¨sÀAiÀÄ ¥Álð d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉà EzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀÄ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀjzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 62/2015 PÀ®A- 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:04/07/2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ CgÀPÉÃgÁ eÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽAiÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÁ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ, ¢:01/07/15 gÀAzÀÄ £ÀqÉzÀ CgÀPÉÃgÁ eÉ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzÀåPÀë ºÁUÀÆ G¥ÁzÁåPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è G¥ÁzÁåPÀëgÁV CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà °AUÉÆÃAqÀ EªÀgÀÄ DAiÀÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀÄgÀ¥Àà DzÉ¥Àà °AUÉÆAqÀ EªÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ G¥ÁzÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ C®èzÉà CªÀÄgÀ¥Àà DzÉ¥Àà °AUÉÆAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÆ ¥ÀmÁQ ºÁj¹ ¸ÀA¨sÁæªÀÄZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÁå ZÀPÀĪÀÄÄQAiÀiÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, HgÀ°è ¥ÀæPÀëħÄÝ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÀÄÝ, G¨sÀAiÀÄ ¥Álð d£ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà PÀqÉà EzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀÄ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀjzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.   

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 63/2015 PÀ®A-32, 34, PÉ.E DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 04/07/2015 gÀAzÀÄ ¨ÉʯÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ°è CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ AiÀiÁzÀVj f¯Áè «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.L gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸ÀV oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹-92 ,14 ªÀÄ.¦¹- 359 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæüvÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå 9 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 


±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!