Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 29, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2015 PÀ®A 41(r),102,¹Dg惡 ¸ÀAUÀqÀ 92 Pɦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:29/07/2015 gÀAzÀÄ 04:00 ¦ JªÀiï PÉÌ  gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.¹-91 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/07/2015 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðÃAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄzÁgÀPÀgÉrØ ¹¦¹-211 gÀªÀgÉÆA¢UÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°è M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀAUÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÄgɨÁ£ï ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ: 59 ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ ªÀÄgÁp G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA.132-J eÉÆÃ¥Àr ¥ÀnÖ ¸ÉÆêÀÄoÁuÁ vÁ|| PÁgÀAeÁ f|| ªÁ¹A ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖÃPï aîªÀ£ÀÄß ¥Àjòð¸À¯ÁV CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 07 ªÉƨÉÊ¯ï ±Émï UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À Rjâ ªÀiÁrzÀ gÀ²Ã¢ ºÁUÀÆ zÁR¯ÉUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ  ªÉƨÉʯï UÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 29/07/2015 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «£ÀAw PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:29/07/2015 gÀAzÀÄ 04:00 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2015 PÀ®A 41(r),102 ¹Dg惡 ¸ÀAUÀqÀ 98 PÉ ¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   


AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2015 PÀ®A-379 L¦¹ MMRD 1957 U/s 4(1).4(1A) Act :- ¢£ÁAPÀ 29-07-2015 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĸÀÌ£À½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀ°è£À UÀÄqÀØzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðj eÁåUÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ PÀ®ÄèUÀtÂUÁjUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ü ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C°èzÀݪÀgÀÄ J®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨sÁwäÃzÁgÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀºÁ¥sÀÄgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ PÀ°èUÉ gÀAzÀæ ºÁPÀĪÀ mÁæPÀÖgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ PÁA¥ÉæõÀgÀ ªÀIJãÀ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ (mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:J.¦-21/«-1900)  d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2015 PÀ®A:448,323,354, 307,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ :- ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀÄgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ §qÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27/07/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ M§â¼Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, CªÁåZÀÒ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2015 PÀ®A: 324, 326, 504, 506 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29-07-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ G¸ÀÄQ£À°è DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆÃUÀ°®è DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀįÉà ¤£ÀUÉ ¤ªÀÄä C¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆqÀAG ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦gÁå¢ AiÀiÁPÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CqÁØ §AzÀÄ PÉÊ CqÁØ »r¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw PÉÊUÉ PÉÆqÀ° KlÄ ©zÀÄÝ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå KlÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ £À£Àß PÉÊAiÀiÁUÀ G½¢j E®èAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. 

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2015 PÀ®A ,379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ PÀ®A 21(3),(4) &22 MMRD ACT-1957 :- ¢£ÁAPÀ 29-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8-15 J.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå J¯ï ¹ PÉÆ®PÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ MAzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 29/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 4 J JA PÀÌ ¦ J¸ï L ¸ÁºÉçgÀÄ UËqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß læPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¸ÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà dA§PÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀiÁzÀªÁgÀ  2) ²æà ªÀįÉèò  vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ ¸ÁªÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ|| 42 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÉÃIÄ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀiÁzÀªÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢d£ÀgÁzÀ 1) ¦ ¸ÀE FgÀtÚ 122. 2) ¦ ¹ FgÀtÚ 128.   3) ¦ ¹ gÉÃtÄPÁgÁd 309 gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉưøÀ fæ£À°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4=30 J JA PÉÌ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 5 J JA PÉÌ £ÁUÀgÀ§AqÁ  UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀºÉÆ®AiÀÄzÀ°è  ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÁUÀgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä 5 G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr J¯ÁègÀÄ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr 5 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¦ J¸ï L ¸ÁºÉèsÀgÀÄ J¯Áè læPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉĸÉì ¥ÁgÀUÉÆøÀ£ï £ÀA§gÀ E®èzÉ mÁæöåPÀÖ gÀ EzÀÄÝ  CzÀgÀ ZÀ¹ì £ÀA; S325.1G32072   ENGIN NO ; MEA8CCAICF2041781 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà Z˪Át eÁ|| ®A¨Át G|| mÁæöåPÀÖ ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÀ vÁAqÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À læPÀÖgÀzÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄQ£À QªÀÄävÀÄÛ  1500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉĸÉì ¥ÁgÀUÉÆøÀ£ï £ÀA§gÀ E®èzÉ mÁæöåPÀÖ gÀ EzÀÄÝ  CzÀgÀ ENGIN £ÀA; S325.1G23247   chessy NO ; MEA8CCAIAF2034801  CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀıÀ¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ªÀiÁ¢UÀ G|| mÁæöåPÀÖ ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À læPÀÖgÀzÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄQ£À QªÀÄävÀÄÛ  1500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ; 3) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉĸÉì ¥ÁgÀUÉÆøÀ£ï £ÀA§gÀ PÉJ-34-n-2905 EzÀÄÝ  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï Z˪Át ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ®A¨Át G|| mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÀ vÁAqÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À læPÀÖgÀzÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄQ£À QªÀÄävÀÄÛ  1500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ; 4) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉĸÉì ¥ÁgÀUÉÆøÀ£ï £ÀA§gÀ PÉJ-33-nJ-5858 mÁæöå° £ÀA PÉJ-33-nJ-5859  EzÀÄÝ  CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà w¥ÀàuÉÆÚÃgÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 eÁ|| PÀÄgÀ§ G|| mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À læPÀÖgÀzÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄQ£À QªÀÄävÀÄÛ  1500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ; 5) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉĸÉì ¥ÁgÀUÉÆøÀ£ï £ÀA§gÀ E®èzÉ mÁæöåPÀÖ gÀ EzÀÄÝ  CzÀgÀ chessy NO ; 677415  ENGIN £ÀA; S325.1D42857.CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ  G|| mÁæöåPÀÖ ZÁ®PÀ  CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À læPÀÖgÀzÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄQ£À QªÀÄävÀÄÛ  1500=00 gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ; J¯Áè ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdåzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UËqÀUÉÃgÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄvÁÛ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt  J¯Áè mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÁ®PÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß  ¢£ÁAPÀ 29/07/2015 gÀAzÀÄ 5-15 J JA ¢AzÀ 7 J JA zÀªÀgÉUÉ ¥ÀÆgÉʸÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2015 PÀ®A 379 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 21(3)(4) 22 JA JA Cgï r AiÀiÁåPÀÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ,

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2015 PÀ®A: 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 29/07/2015 gÀAzÀÄ 01.05 ¦JA PÉÌ oÁuÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ|| 35ªÀµÀð G|| UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ eÁ|| gÀrØ ¸Á|| eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß vÁ|| zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ|| ªÀ|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ|| 35ªÀµÀð G|| UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ eÁ|| gÀrØ ¸Á|| eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß vÁ|| zÉêÀzÀÄUÀð ºÁ|| ªÀ|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîîªÀzÉãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ ¥Ánî (D¯ÁݼÀ) ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á @ ¸ÀĸÁä E§âgÀÆ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆÃA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É.  »VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆÃA¢UÉ eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ßAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÁvÀ CAiÀÄåtÚUËqÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÄtåwy EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÁªÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä HgÀ°è ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁvÀ£À ¥ÀÄtå wy ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄ EzÀÄÝ EAzÀÄ 29/07/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À §mÉÖ §gÉUÀ¼É¯Áè ZÀ¯Á覰èAiÀiÁVzÀݪÀÅ £ÀAvÀgÀ C®ªÀiÁj £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁj ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ gÁqÀ ªÉÄÃn ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÀ¢zÀÄÝ, M¼ÀUÀqÉ ¯ÁPÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 50 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ ©®ªÁgÀ C,Q, 1,00,000/- gÀÆ 2) 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ vÉÆqÉ C,Q, 1,00,000/- gÀÆ 3) 50 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¨ÁdÄ §AzÀ C,Q, 1,00,000/- gÀÆ 4) 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUÀ ZÉÊ£À C,Q, 1,00,000/- gÀÆ 5) 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¯ÁAUÀ ZÉÊ£À C,Q, 1,00,000/- gÀÆ  6) 25 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà ¸ÀgÀ  C,Q,  50000/- gÀÆ 7) 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C,Q, 40000/- gÀÆ 8) 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ jAUÀ C,Q, 40000/- gÀÆ 9) 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ jAUÀ C,Q, 40000/- gÀÆ 10) 15 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ¯ÁPÉÃl C,Q, 30000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 250 UÁæA ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q, 10000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 7,40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ¥Ánî FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ w½Ã¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĺÉñÀUËqÀ vÀA/ ±ÀgÀtUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27 ªÀÄvÀÄÛ 28/07/2015 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢: 28/07/2015 gÀ gÁwæAiÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV K£ÀÄ DVgÀ°®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ºÁUÉ EvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀ 10 ¦JA £ÀAvÀgÀzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV MlÄÖ 350 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 30,000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV §AzÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÁgÁzÀ ²æÃ. CA§tÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀA/ ªÀÄ®ètÚUËqÀ ©gÁzÁgÀ eÁ: ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ.
        PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀÄj ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr »rzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw. CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2015 PÀ®A 457, 380 L.¦¹  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉÆÃqÉPÀ¯ïè ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:29.07.2015 gÀAzÀÄ 13:40 UÀAmÉUÉ  ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ DgÉƦ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ UÉƪÀgÀZÀAzÀ  eÉʣ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄAiÀÄÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ ¤ªÉ¢¹PÉÆArzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29.07.2015 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦¹ 109  ZÀAzÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀ ¥ÀvÀæ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¦ J¸ï L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.07.2015 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÀgÀ PÀÀnÖAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æêÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ®PÀÄÌAr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ ¸Á: E§âgÀÆ PÉÆqÉÃPÀ®è EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦ J¸ï L PÉÆqÉPÀ®è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-54 ªÉPÀlgÀªÀÄt, ¦¹-298 §¸ÀªÀgÁd, ¦¹-38 ºÀj£ÁxÀÀgÀrØ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ  PÀÆr  oÁuɬÄAzÀ 11.15 UÀAmÉUÉ  MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ 11.55 UÀAmÉUÉ  WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV 12.00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ UÉƪÀgÀZÀAzÀ  eÉÊ£ï  gÀªÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1 ¨Á¯ï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå  §gÉzÀ aÃn, 465- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr    DgÉÆæ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,   ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£À ªÉÄ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2015 PÀ®A 78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
©üÃ. UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï « DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ 29/07/2015 ರಂದು  07.00 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಾರ್ ಟಿ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ  ಗಾಯಾಳು ²æà ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï ªÀÄ£ÀÄìgÀ ¸Á|| UÉÆÃV¥ÉÃoÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29/07/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಜಿ‍್ದಾರನು ತನ್ನ ಓಮಿನಿ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-33, ಎಮ್ – 3880 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗೀಗಿಯಿಂದ ಭೀ ಗುಡಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋಗಿ ರೋಡಿನ ಹಿರೆಮಠ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಸರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-33, ಎ-4659 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಓಮಿನಿ ಕಾರ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಫಿಯಾ‍್ದಿಗೆ ಭಾರೀ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕ್ರಸ್ಸರ ಜೀಪೊನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಐದು ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕ್ರಸ್ಸರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ  ಅಪರಾದ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!