Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 24, 2015
Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2015 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 24/07/2015 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ü gÀ¹ÃzÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á¸Á§ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå EªÀgÀÄ  PÉ®¸À ¤«ÄÃvÀå AiÀiÁzÀVjUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï AiÀÄĤPÁ£Àð £ÀA: PÉJ-33-Dgï-7244 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JAPÉÌ AiÀiÁzÀVj- ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÀÄUÀqÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAqÀgÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è ZÁ®£ÉAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀÝjAzÀ £ÉÃgÀªÁV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ vÀVΣÀ°èzÀÝ PÀ®Äè ¥Àæ«Ãt EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV §r¢zÀÝjAzÀ vÀ®UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀæUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà gÀ¹ÃzÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉÃAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA:  179/2015 PÀ®A;  279, 338, 304(J) L.¦.¹  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2015 PÀ®A 4(1J), 21, 22 JA.JA.Dgï.r ¸ÀAUÀqÀ 379 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ.24/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃ¥Á¼À ¥ÀÆgÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV  2 ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzï §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¨Á®ZÀAzÀæ J.J¸ï.L zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ zÀªÀ® ¦¹-23, ºÉZï f-423 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV £ÀAiÀiÁ§Ädð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß PÀAzÀPÀÆgÀ PÁæ¸À §½ »rzÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀjªÀÄzÀ mÁåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß oÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ  UÉÆÃ¥Á®¥ÀÆgÀ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೋಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಹಾಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಿಕೋಡ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §zÁå£ÁAiÀÄPÀÀ ªÀ|| 26 ªÀµÀð, eÁ|| ®A¨Át ¸Á|| ¨ÉlÖzÀºÀ½î, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J-33, n.J-5775 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA-PÉ.J.-33 n.J¸ï -1634 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) zÉêÁå vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀ|| 25 ªÀµÀð eÁB ®A¨Át ¸ÁB ¨ÉÆgÀ§AqÁ vÁBfB AiÀiÁzÀVj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J-33, n.J -3998 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA-PÉJ-33 n. -6370 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ  ನೆದ್ದವುಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!