Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 23, 2015Yadgir District Reported Crimes 


UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2015 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 23-07-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢ü ²æà ²æäªÁ¸À  vÀA. ZË¢æ ¸ÁB PÁgÀªÀÄZÉqÀÄ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üà PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23-07-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 ¦.JA PÉÌ AiÀiÁzÀVj¢AzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¹é¥ÀÖ PÁgÀ £ÀA. J¦-31-¹PÉ7978 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß  a£ÀßPÁgÀ ºÀwÛgÀ (UÉÃl) CvÀªÉÃUÁ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÁgÀ£ÀÄß JgÀqÀÄ ¸À® gÉÆÃr£À ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!