Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 22, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4):- ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦ÃgÀ¥Àà J J¸ï L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/06/2015 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ°è ºÉZï ¹ 50 «oÉÆèsÁ  gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è  EzÁÝUÀ ¥ÉÊgï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄÃAiÀiÁ deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 9 ¦ JªÀiï PÉÌ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨ÁªÀÅgÀ ¸Á|| ªÀÄÄAræV EªÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯Áw PÉüÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà zÁSÁ¯Áw E®è CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr 9 ¦ JªÀiï ¢AzÀ 10 ¦ JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄ ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ 10:30 ¦ JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦ÃgÀ¥Àà J J¸ï L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2015 PÀ®A.379 L¦¹ PÀ®A.21(1), 21(2), 21(3), 21(4) JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.     

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2015 PÀ®A 324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:22-06-2015 gÀAzÀÄ 9 UÀAmÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÝ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1 QÃ.«ÄÃlgÀ ªÀgÀUÉ KPÉ Nr¹¢Ýj ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä vÀAzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2015 PÀ®A 379 L¦¹ - ¢£ÁAPÀ 21-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:22-06-2015 gÀAzÀÄ 6 JJªÀiï £ÀqÀÄªÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¸ÉƯÁgÀ AiÀÄAvÉÆæ¥ÀPÀgÀt C||Q|| 18000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2015 PÀ®A.323,324,326,504,506 ¸ÀA34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 21-6-2015 gÀAzÀÄ 12 ¦JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üUÉ AiÀiÁPÉ FPÀqÉ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¦gÁå¢UÉ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!