Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2015Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A 420,421,422,423,465 ¸ÀAUÀqÀ 34 L ¦ ¹:-¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁ AiÀÄqÀؼÀ,ªÀAiÀÄ||58ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1)¸Á§tÚ vÀAzÉ SÁd¥Àà @gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀÄqÀؼÀ ªÀAiÀÄ||62ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj, 2)¸Á§tÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ||36ªÀµÀð, G||MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj J®ègÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¹ eÉ JªÀiï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ N J¸ï £ÀA 90/2011 gÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA 66 gÀ 19 JPÀgÉ 31 UÀÄAmÉ d«Ää£À §UÉÎ zsÁªÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 12/04/2012 gÀAzÀÄ gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è rVæ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ PÀqÀvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/03/2013 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ¸À¨sï jf¸ÀÖgÀ D¦üøïzÀ°è rVæ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄalÄÖ ¸ÀļÀÄî ¸ÀàµÀÖ£É ¤Ãr D¹Û £ÉÆAzÀt Cfð ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«zÉ. m¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ 08:15 ¦ JªÀiï PÉÌ ²æà ©üêÀÄ¥Àà SÁ£ÁUÀqÀØ ºÉZï ¹ 51 gÀªÀgÀÄ F PÉÆÃmïð G¯ÉèÃTvÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2015 PÀ®A 420,421,422,423,465 ¸ÀAUÀqÀ 34 L ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015 PÀ®A 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÀÄeÁ£À¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÉÃgÀPÉøï PÀlÖ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨Éqï ºÁQ gÁqÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄîUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÀÄeÁ£À¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÁ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 323, 324, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20/06/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ gÀªÀÄeÁ£À¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÉÃgÀPÉøï PÀlÖ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨Éqï ºÁQ gÁqÀUÀ¼À£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ºÉÆA¢ eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ  ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ  AiÀiÁPÉ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ ºÉÆA¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ  vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ §rUɬÄAzÁ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015 PÀ®A:78 (111) PÉ ¦ DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:19.06.2015 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀÆgÉʹzÀ C¸À® ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 01/2015 PÉÌ £ÉÆAzÁ»¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉUÁV AiÀiÁ¢ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.06.2015 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦¹-130 ±ÁAvÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½Ã oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄî ¥ÀgÀªÁ¤UÀ ¤ÃrzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:19.06.2015 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ G¥ÀoÁuÉ PÀPÉÃgÁzÀ°è EzÁÝUÀ PÀPÉÌÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §£ÀzÉÆrØ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÆîwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV ²æÃ. ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¸Á¨ï ±ÀºÁ¤ ªÀAiÀÄ:50, eÁ:ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà zÉÆj ªÀAiÀÄ:32, G:ªÁå¥ÁgÀ, eÁ: »AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀoÁuÉÃUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ºÁdjzÀÄÝ zÁ½UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-54 ªÉPÀlgÀªÀÄt ¦¹-298 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ G¥ÀoÁuɬÄAzÀ 18.30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆgÀlÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¨sÁwäà §AzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÀÝ£ÀÄß SÁvÀj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 1 ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï, 1 ªÀÄlPÁ aÃn, 410/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 18.45 UÀAmɬÄAzÀ 19.45 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ dªÀºÀgÀ¯Á® vÀAzÉ UÉÆêÀgÀZÀAzÀ eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ:63, G:¨sÀÆA¢ PÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ eÁ:eÉÊ£ï, ¸Á: zÀÄAzÁqÀ vÁ:®ÆtÂ, f:eÉÆÃzsÀ¥ÀÆgÀ, gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: PÀPÉÌÃgÁ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¥ÀÆgÉʹzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀÄUÉ F eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2015 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆýUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ºÉÆlÄÖ PÉzÀjPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:-¢£ÁAPÀ 20/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃAUÁ ºÉÆlÄÖ PÉzÀgÀÄwÛMzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆýUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÝjAzÀ  DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀYÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!