Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 26, 2015Yadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015 PÀ®A: 295 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 25/05/2015 gÀ gÁwæ 10:00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26/05/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ aPÀÌ£À½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ ¨sÁªÀavÀæPÉÌ ¸ÉUÀt J¸ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, zsÁ«ÄðPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ zsÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ «ªÀgÀ«zÀÝ ¦ügÁå¢
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2015 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPÀÖ 1957:- ದಿನಾಂಕ: 25/05/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ನಾ ನದಿತೀರದಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಮ್ಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಈತರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 06 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ಅ.ಕಿ 4500/- ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.   
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2015 PÀ®A 87 PɦDPïÖ:- ದಿನಾಂಕ:26/05/2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 17.50 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರಿ ನಾನಗೌಡ ಪಾಟಿಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು) ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ಮೂಲ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ;26/05/2015 ರಂದು 3.15 ಗಂಟೆಗೆ ದೋರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಾಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು 4.20 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 4 ಜನ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಜನರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 1310.00 ರೂ. ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 115/2015 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹  187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್:- ದಿನಾಂಕ:26/05/2015 ರಂದು 20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಸಾ|| ರಾಯಚೂರ ಿವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:24/05/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.20 ಗಂಟೆಗೆ  ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ-36 ಎಮ್ -8769 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ 02 ಟಿಎ-9951 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ ಚಾಲಕ ಎರಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾವ ರವಿಂದ್ರ ಗೌಡ ರವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಲಾರಿ  ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 116/2015 ಕಲಂ. 279,337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.  

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®AB 279, 337, 338, 304(J), L¦¹  ¸ÀA 187 L.JA.« DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 24-05-2015 gÀAzÀÄ 7.30 ¦./JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ E£ÉƧâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. ZÉ¹ì £ÀA. MD621BD16D2C  £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ£ÀUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ  ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå (ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® gÁdå ºÉzÁÝj) AiÀıÉÆÃzÀ ¥ÉmÉÆæî §APï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß CvÀªÉÃUÁ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV, ¨Á¬Ä ªÀÄÄA¢£À zÀªÀqÉ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É ºÀ®Äè, wn PÀvÀÛj¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀÄvÀ CªÀ¤UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-2015 gÀAzÀÄ 5.00 ¦.JA PÉÌ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2015 PÀ®A 324,325,504,506 L¦¹:- PÉÆÃmÉUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:26/05/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ°è£À zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÀÄr¸À®Ä PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.26/8245£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ “¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ F zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£Àß PÁ®Ä PÀqÉAiÀÄÄvÉÛãɔ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ “AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄUÉ F zÁjAiÀÄ°è §gÀ¨ÁåqÀ” CAwAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ “¯Éà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¤£Àß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è” CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀPÉÌ PÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ C°èAiÉÄ ©¢ÝzÀÝ »rUÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢ ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢Ý ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ PÉüÀUÀqÉAiÀÄ ºÀ®è£ÀÄß ©½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!