Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2015Yadgir District Reported Crimes 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015 PÀ®A: 376,417,504,506 L.¦.¹:- ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ºÁUÀÄ ªÀAa¹ ¢£ÁAPÀ 13.03.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¹  vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ¤UÉ CªÁZÁéV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2015 PÀ®A. 323,341,504,506 ¸ÀA. 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 07/04/15 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ.        

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/15 PÀ®A. 323,341,504,506 ¸ÀA. 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 07/04/15 gÀAzÀÄ 7:10 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀAzÀ½î UÁæªÀÄzÀ ©üêÀiÁ £À¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è ¤ªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ PÉ£ÉßUÉ UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.       

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2015  PÀ®A 498(J) ,504,506L,¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 08/04/2015 ರಂದು 6-15 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂಧರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ 21-05-2009 ರಂದು ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ @ ಗಿರೀಶ ಸ್ಥಾವರ ಮಠ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ  5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು  ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 02/04/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಿರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ  ಈತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ದೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಗೈರೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 69/2015 ಕಲಂ 498(ಎ) 504,506 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.   

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 95/2015 PÀ®A; 323,354,504,506 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 08-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ±Á¹Ûçà §ÄqÀÄUÀdAUÀªÀÄ ªÀ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| §ÄqÀÄUÀdAUÀªÀÄ G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ±ÀºÀ£À±Á zÀUÁð ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, FUÀ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀªÁ¤ EªÀgÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁvÁªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ §ÄqÀÄUÀdAUÀªÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ K ¨sÀªÁ¤ ¤ªÀÄä C¥Àà£ÀzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §ºÁ¼À ªÀiÁvÀ£ÁrzÁÝ£É J®èzÀgÀ®Æè vÁ£Éà ªÀÄÄAzÉ CAvÁ C£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É MAzÀÄ ¨Áj CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß PÀÆqÀ QqÁߥÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀj¹zÀÝ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉýzÀݼÀÄ.
       EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-04-2015 gÀAzÀÄ 03.00 ¦.JªÀiï PÉÌ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀiÁvÁªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀzÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ZÀºÁ £Á¸ÀÖ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÀĪÀiÁr vÀAmɪÀiÁr £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ D¬ÄvÀÄ DvÀ£ÀÄ F PÀqÉ §AzÁUÀ PÉüÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁd¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj gÁd¥Àà¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ KPÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ gÁd¥Àà£ÀÄ K ¨sÉÆùr CzÀ£ÉßãÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£Àß ªÀÄUÀ ZÀºÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°¯Áè. CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ ºÉýzÁUÀ gÁd¥Àà£ÀÄ MªÀÄä°UÉ ¹nÖUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ wgÀÄ« UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ C¯Éèà EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀªÁ¤ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½ÃUÉ gÁd¥Àà£ÀÄ gÀmÉÖ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ¼À gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀ ªÀiÁjñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà §ÄqÀÄUÀdAUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà §ÄqÀÄUÀdAUÀªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj gÁd¥Àà£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß J°è ¹PÀÌ°è £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É UÀÄr¸À®PÉÌ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÀqÉzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 04.30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. PÁgÀt ¸ÀzÀj gÁd¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±À.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!