Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2015Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2015  PÀ®A. 279,338, 304(J)L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 17/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 JJAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå  ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-41.«-6708 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£É ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÜ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ:- 17/04/2015 gÀAzÀÄ 16:50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ   ªÀiÁ¼À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥sÁgɸÀÖ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹ 92 ¦¹-415, 387, 171, 186 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÄ Rt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 2950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï  J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2015 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹:-ದಿನಾಂಕ: 16-04-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕುಳಿತ ಮೊ.ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಇಸಿ 8006 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಹೊನಗೇರಾದಿಂದ ಕೋಟಗೇರಾ ಮುಕಾಂತರ ಕೋಡ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ತನ್ನ ಮೊ.ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಕೋಟಗೇರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 33 ಎಲ್ 9022 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರು ಬದಿರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 2 ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾದ  
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2015 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸ÀA 34  L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À KPÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ CAzÀªÀgÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2015 PÀ®A323,324,504,506 ¸ÀA 34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 16-04-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À vÀAV CqÀØ ºÉÆÃV KPÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CªÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦gÁå¢üUÉ  «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ ¦gÁå¢üUÉ KPÉ ¨ÉÊzÁrzÀÝj CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢üUÉ JgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV ¦gÁå¢üUÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ  PÉÊUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.  
         ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA., 75/2014 PÀ®A 279,337 338 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 17/04/2015 ರಂದು   08.30 ಗಂಟೆಡ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಶಹಾಪೂರ ಹೊಸ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಕರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹತ್ತಿರ   ಶಹಾಪೂರ - ಸುರಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ  ಸೈಕಲ್ ¸ಮೋಟರ  ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ ನಂ ಕೆಎ 33 ಹೆಚ್ -2607 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿದ ಚಾಲಕನ ವಿರದ್ದು ಕಾನುನೂ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಲು  ಬೇಕುಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ ಆದರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 75/2015 ಕಲಂ 279.337.338 ,ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                                                                                                   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!