Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2015 PÀ®A: 366 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ 12.15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄPÀÛ¯ÉÆÃgÀ ªÀ|| 48 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħÄgÀ G|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ Cfð¸À°è¹zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «¼Á¸ÀzÀ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄUÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀ|| 25 ªÀµÀð, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà ªÀ|| 15 ªÀµÀð F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, CªÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ªÉÄùÛç PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| ªÀiÁvÁªÀiÁtÂPÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ.
       »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2015 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. CAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 01.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ PÀÄ¥Àà¸À ¦Ã¸ï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. DUÀ £ÁªÀÅ C°è E°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ C°èUÉ §A¢¯Áè CAvÁ w½Ã¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃjÃw C¯Éèà CªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| JªÀiï.ºÉƸÀ½î vÁ|| AiÀiÁzÀVj ºÁ.ªÀ|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj (ªÉÆ.£ÀA. 9611871660, 7259912152) FvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ EAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ FvÀ£Éà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀÄ«¢¯Áè. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀ|| 18 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| JªÀiï.ºÉƸÀ½î ºÁ.ªÀ|| ±À²zsÀgÀ PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj FvÀ£Éà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2015 PÀ®A; 279,337 ಸಂಗಡ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್:- ¢£ÁAPÀ: 20/03/2015 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. zÉêÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ ZÉnÖ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð eÁ: zÉêÁAUÀ G: ªÀQîªÀÈwÛ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ zÀÄSÁ£ÀªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ £Á¼É ºÀ§â«gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33/PÉ-2310 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ £À£Àß §® ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/E©-7094 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°è C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À gÀAUÁ¥ÀÆgÉ ¸Á|| ZÀAqÀgÀQ ºÁ.ªÀ|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ ²æà £ÁUÀ¨sÀƵÀt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd DqÀQ ¸Á|| ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ 06.00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/E©-7094 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2015 PÀ®A: 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2(PÉ),3,5,9,12 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉʪÉÃmï ªÉÄrPÀ¯ï J¸ÁÖ°â±ÀªÉÄAmï DPïÖ-2007:- ¢£ÁAPÀ: 20-03-2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. qÁ|| CªÀÄgÉñÀ PÉÆîÆègÀ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, AiÀiÁzÀVj ªÉÆÃ; 9449843067 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-03-2015 gÀAzÀÄ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ £Á£ÀÄ qÁ|| CªÀÄgÉñÀ PÉÆîÆègÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¹§âA¢UÀ¼À vÀAqÀªÁV gÀa¹ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÊzÀågÁzÀ qÁ|| SÁ¹A¸Á§ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ ºÉÆ£ÀUÉÃgÁ F PÀbÉÃjAiÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ OµÀzsÀ vÀdÕgÀÄ, ²æà gÀAUÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà dUÀ¢Ã±À “qÀ” ªÀUÀð EªÀgÀ vÀAqÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 33 f.999 zÀ°è vÉgÀ½ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.¨sÉÃn ¤ÃrzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è  qÁ|| gÀ¦üÃPÀ ¸ËzÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà C§Äݯï gÀeÁPÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj C§ÄÝ® gÀeÁPÀ gÀªÀjUÉ C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzsÀUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ qÁ; gÀ¦üÃPÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 jAzÀ ¨É¼ÉV£À 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÊzÀåªÀÈwÛ £ÀqɸÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ E°è KPÉÃ? EgÀÄ«j CAvÀ PÉüÀ®Ä vÁ£ÀÄ zÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄAwæ¹ aÃnPÀlÄÖvÉÛÃ£É CAvÀ w¼À¹zÀgÀÄ DUÀ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ EªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w¼À¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ Qè¤Pï PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝ 2009Cr £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ºÁUÀÆ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÊzÀå ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ, ªÉÊzÀå ªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ®èzÉ C¯ÉÆÃ¥ÀwPï OµÀ¢üUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀħAzÀÄgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ.
          £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ; 32 G; PÀÆ° ¸Á; ¯ÁqÉÃdUÀ°è AiÀiÁzÀVj  ªÀÄvÀÄÛ 2) C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÉÆúÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ SÉÆgÉò ªÀAiÀÄ; 34 G; PÀÆ° ¸Á; ¯ÁqÉÃd UÀ°è AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯ÁqÉÃdUÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C¯ÉÆÃ¥ÀwPÀ OµÀzÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ OµÀzsÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F PÀÆqÀ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ Qè¤PÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀƪÀðPÉÌ Qè¤PÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ, zÀQëtPÉÌ gÀ¸ÉÛ DZÉ ªÀÄĸÁÛPÀ ¸ËzÁUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É, GvÀÛgÀPÉÌ SÁ° ¤ªÉñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 5-4-52 ºÁUÀÆ Dgï.Dgï.£ÀA 4653 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛPÀæªÀÄPÁÌV PÉÆÃj ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2015 PÀ®A 341, 323, 324, 504 ¸ÀA 34  L¦¹:-¢£ÁAPÀ 19-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ZÁºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl®UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Àì¥Àà ªÀÄlPï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ vÀqÉzÀÄ J¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §¸Àì¥Àà  FvÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ d£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄlPÁ, gÁªÀÄÄ vÀ¯Áj UÁqÀzÁ£À ¸ÁB C£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ §AzɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀºÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ aÃgÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ HjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É w½¹ oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ü
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2015 PÀ®A 279,336,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 19/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠠 vÀ£Àß CtÚ PÀ®A PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä LµÀgï UÀÆqïì £ÀA.n.J¸ï.-07,AiÀÄÄJ-3519 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁr £ÀA.JªÀiï.JZï-06, JPÀÆå-8140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄqïì UÁr ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JJªÀiï.« DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:20-03-2015 gÀAzÀÄ 2.30 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÁzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ, zÉêÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ DqÀÄPÁAiÀÄĪÀªÀgÀ, §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄ¥Àà LPÀÆgÀÀ, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà£ÉÆgÀ EªÉgÀ®ègÀÆ gÁWÀªÉÃAzsÀæ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ eÉÆüÀ ºÉÆ®zÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ eÉÆüÀzÀ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ-32, nJ-3992 mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-32, nJ-3993 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀ zÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¥ÉÆæmÉPÀÖgÀ vÀÄtÄPÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄÄ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-32, nJ-3992 mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-32, nJ-3993 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆVzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÉƽ¹zÀ DgÉƦvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015 PÀ®A ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ:- ದಿನಾಂಕ: 20/03/2015 ರಂದು ಪಿಯಾಧಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೀಮಣ್ಣ ಶೇಳ್ಳಗೆಪ್ಪ ವ:40, ಜಾ:ಕಬ್ಬಲಿಗ ಉ:ಕೂಲಿ  ಸಾ:ಕುಂಬಾರಪೇಠ ಸುರಪೂರ, ಆದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊ0ಡುವ ವಿನಂತಿ ಅರ್ಜಿ ಎನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾದೇವಿ ವ:20 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಣಮಂತ ಂಆಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ತಖರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ
            ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:11/03/2015 ರಂದು ನಾಣು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರಡಿಮಲ್ಕಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಹೇಳಿ ಹೋದಳು ಆಗ ನಾಣು ಸದರಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು ನಂತರ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಯಾದರು ಮಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಡ ಬೀಮರ್ಣಣ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿಯು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅರ್ಜಿನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಸಿನ  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!