By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2015
Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
        oÁuÁUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät G¥ÁàgÀ FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÁgÀzÀ ®Qëöäà EªÀjUÉ ¨sÀÆ- ªÀÄAdÆgÁVzÀÝ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï ¥ÀæPÀgÀt ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. D d«Ää£À°è AiÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr vÀPÀgÁgÀÄ EgÀĪÀ d«ÄãÀ£À°è ºÉÆÃV PÉƼÀªÉ ¨Á« ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV K, ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà F d«Ää£À §UÉÎ FUÁUÀ¯Éà vÀPÀgÁgÀÄ EzÉà D d«Ää£À°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ªÀģɪÀÄA¢ J®ègÀÆ PÀÆr PÉƼÀªÉ ¨Á« KPÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.  

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
       ¢£ÁAPÀ 27/01/2015 gÀAzÀÄ 9-20 J.JAPÉÌ  ¦gÁ墠 vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ d«Ää£À°è PÉƼÀªÉ¨Á« ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀÄ ¸ÀPÁðj UÉÊgÁt EzÀÄÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁPÀ¨ÉÃqÁ EzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ 20000/-gÀÆ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr ¨ÉÆÃgÀªÉ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ
         ¢£ÁAPÀ 27/01/2015 gÀAzÀÄ 6-15 ¦ JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À Z˪Át ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| ®A¨Át G|| PÀÆ° ¸Á|| AiÀiÁ¼ÀV vÁAqÁ vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁ£ÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ HgÀÄ  AiÀiÁ¼ÀV vÁAqÁ EzÀÄÝ £À£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ CzÉà vÁAqÁzÀ°è 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ Q±À£À vÀAzÉ gÁªÀÄÄ Z˪Át EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ. £À£ÀUÉ FUÀ £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ EgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ FUÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉ E¢Ý EªÀ£À eÉÆvÉ E¢Ý CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀƼÀ ¤ÃqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ. DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ºÁUÉ vÁ½PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    ¢£ÁAPÀ 23/01/2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ Q±À£À §AzÀÄ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ «ÄAqÀUÁgÀ ªÀiÁr¢ £Á£ÀÄ zÀÄrzÀÄ gÉÆPÀÌ vÀAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ PÀZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛ. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀƼÀ ¤ÃrzÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀƼÀ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß £À£Àß vÀAV ¸À«vÁ. ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉøÁä. ©r¹zÀgÀÄ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ vÁ½PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÉÝ.   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/01/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAqÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ Q±À£À EªÀ£ÀÄ K gÀAr £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÀ §A¢¢ ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ «ÄAqÀUÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £À£Àß vÀAV ¸À«vÁ. ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ. gÉøÁä EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀƼÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2015 PÀ®A 323 504 498(J) L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ. 27/01/2015 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ gÉʯÉéà PÁélæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PËA¥ËAqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ºÉZï.¹-84, gÁWÀªÉÃAzÀæ gÉrØ ¹¦¹-02 £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj eÁUÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 5-45 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 2315/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt 02 ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.18/2015 PÀ®A. 78(|||) Pɦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!