By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2015Yadgir District Reported Crimes 


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
      ¢£ÁAPÀ; 16/01/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ. ªÀi˯Á° vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ; 23 ªÀµÀð eÁ;J¸ï.¹ G; DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á|| PÉÆÃlUÁgÀªÁqÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;16/01/2015 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAeï PÁæ¸ï ¢AzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £À£Àß DmÉÆà £ÀA.PÉJ-33, 9902 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÉÝ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EgÀ°®è »ÃUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ J¦JªÀiï¹ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄA¢£À UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß DmÉÆÃzÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ JqÀUÉÊgÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ £À£ÀUÉ PÀtÂÚUÉ ZÀPÀæ §AzÀAvÁV C¯Éè ©¢ÝzÀÄÝ 108 CA§Ä¯Éãïì ªÁºÀ£À £À£ÀߣÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉ. ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV J¦-07, ªÉÊ-3287 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁ¤¨ÁµÁ vÀAzÉ J¸ï.PÉ ¸ÉÊzÁ ¸Á; a®PÀ£ÀÆgÀ¥ÉÃl UÀÄgÁ®ZËr UÀÄAlÆgÀ f¯Áè DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉ E°èUÉ §A¢zÁÝgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4-00 ¦JªÀiï DVvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ.
         ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ  ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ £À£Àß DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2015 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!