By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 11, 2015Yadgir District Reported Crimes 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
          ¢£ÁAPÀ 11/01/2015 gÀAzÀÄ 7-30 JJAPÉÌ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¨ÁågÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÁågÀ¯ï AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ýj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦gÁå¢UÉ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
                 ¢£ÁAPÀ:11/01/2015gÀAzÀÄ 2.30¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA:PÉJ-33, J¥sï-33 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁzÀVj-£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ªÁAiÀiÁ PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁ¼É¨É¼ÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘£ÀߣÀ Hj£À°è ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É’ CAvÁ EvÁå¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÀÄwÛUÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ
         DgÉÆæ CfêÀiï EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¦æÃwªÀiÁr MAzÀÄ ªÀµÀð DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀZÀ£À PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!