By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2015

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
    1)  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JªÀiï PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ JªÀiï.J¯ï.¹ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ¤Ãr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄ¥ÉlÖ ºÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ªÉÆúÀ£ÀgÁd vÀAzÉ eÁeïð zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï AiÀiÁzÀVj gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 E-9938 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÀAd KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀºÀ£À±Á zÀUÁðPÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ®Qëöäà D¬Ä¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAd PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA;  PÉJ33 JªÀiï-2767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ  DUÀ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ  vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® ªÉÄîQUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgÀ¸ÀªÉÄÃvÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¯Éèà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ §AqÁj ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ zÁ¸À£ÀPÉÃj EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ PÁgÀZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ¨ÁqÀzÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É £ÀqÉzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03.30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ33 JªÀiï-2767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2015 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

2) EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2015 gÀAzÀÄ 08.45 ¦.JªÀiï ²æêÀÄw D£ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ±ÀgÀtgÉrØ ¸Á|| PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀUÉ 22 ªÀµÀðzÀ ªÀÄzsÀĸÀÄ£ÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀtgÉrØ CAvÀ M§â UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è MPÀ̮ƣÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀPÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV ©¯ï  PÀ¯ÉÃPÀÖgÀ PÉî¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. »VzÀÄÝ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ»AzÉ ¥ÉÊ£Á£Àì ªÀiÁr ¸ÀégÁd mÁæPÀÖgÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ¥ÉÊ£Á£Àì PÀAvÀÄ ºÀt PÀnÖ §gÀÄvÀÛ£É CAvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄzsÀĸÀÄzÀ£ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 19/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr, ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄzsÀĸÀÄzÀ£À gÉrØ FvÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ 8 ¤«ÄµÀPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA§gÀ; 7026434966 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ® £ÀA; 9964270825 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà PÁgÀ£À°è vÀ£ÀߣÀÄß QqÁßöå¥ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝgÉÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ« ¸ÀªÉÄÃvÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ L.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EAzÉ CAvÀ ºÉý ¥ÉÆãÀ PÀlÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÉAiÀÄ C¤Ã®gÉrØ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀiÁzÀVjAiÀÄ L.©AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÉÆà £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÁ« ¸ÀªÉÄÃvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w PÀAqÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ GzÀÝ£É ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 5 ¦ümï 5 EAZÀ JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, vÉ®UÀÄ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÁUÀ w½ ¤Ã° §tÚzÀmÉgÀPÁl CAV, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÁl£À ¥ÁåAl ºÁQPÉÆArzÀÄÝ,  PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A. 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.                  

±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
1) ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19/01/2015 ರಂದು  1 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಬಿಜಾಪೂರ ಸಾ|| ಗಂಗಾನಗರ ಶಹಾಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂಧರೆ ದಿನಾಂಕ16/01/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಬಜಾಜ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-33 ಕ್ಯೂ-9952 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಅಂಬ್ರೀಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಪಾಲಕಮ್ಮ  ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ ಬಬ್ಲು ಹೋಟಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಟಲ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೋ/ಸೈನ ಅಕಿ|| 49,000-00 ರೂ ಇದ್ದು ಕಳುವಾದ ಮೋ/ಸೈ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನ0ತಿ ಅಂತ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ 12/2015 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
2) ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 19/01/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9.45 ಗಂಟೆಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಶಾಕ ಸಾಬ ತಂದೆ ವಾಹಿದ ಸಾಬ ಗಿಡ್ಡೆವಾಲೆ ಸಾ|| ತಿಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಈತನು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-33-8624 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪುರ ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಚಂದಪ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವಕ್ಕೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ  ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪುರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ 9.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರಿನಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ನಂ.ಕೆಎ-05-ಎಬಿ-2640 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯಾ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 11.15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.11/2015 ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ

¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj §¸ÀªÀÄä½UÉ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀPÉÌ  ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É §ºÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£À vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÀZÀPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!