By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 30, 2015

¢£ÁAPÀ : 31-01-2015

:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::
-----------------------

¢£ÁAPÀ 02-01-2015 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À vÀAUÀqÀV UÁæªÀÄzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®Q Hj£À ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ »£É߯ÉAiÀÄ°è, ¢£ÁAPÀ 30-01-2015 gÀAzÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁj ²æà eÉ.J¸ï. £ÁåªÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ F PÉùUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ  1) ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁZÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ ºÉƸÀªÀĤ, ºÁUÀÄ 3 ) ±À¨sÁ£Á vÀAzÉ ¸ÉÆæü¸Á§ ¦AeÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr  £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÁÝgÉ. 


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!