By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2014AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.
 ¢£ÁAPÀ 07/12/2014 gÀAzÀÄ 10 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÉÆ¸É ©üêÀĪÀé, ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qä ªÀB10 ªÀµÀð, ªÉƪÀÄäUÀ zÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr £Á®ªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĺɧƧ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊr£À°è ¤AvÁUÀ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ lA.,lA. §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ zÁn D PÀqÉ ¤®è¨ÉÃPÀÄ CAvÁ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £Á®ªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¨ÉÆïÉgÉÆà ªÁºÀ£À CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ½UÉ eÉÆÃgÁV rQ̺ÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, F WÀl£É 10.20 J.JA.PÉÌ dgÀÄVzÀÄÝ, ¨ÉÆïÉgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-32-J£ï-2278 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
        ¢:07/12/14 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Àà ªÀ:23 ವರ್ಷ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr PÉÆAUÀAr UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ ræêÀiï ¤AiÉÆà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-33,PÀÆå-9819 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ zÁn PÉÆAUÀAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á®¥Àà£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÁæ¹£À PÀqɬÄAzÀ M§â PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-2668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಕ್ರೂಜರ್ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!