By blogger on ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2014


AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
            ¢£ÁAPÀ; 25/12/2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ®QëöäÃAPÁAvÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð G: CPÀ̸Á°UÀvÀ£À ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃl AiÀiÁzÀVj. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ZÀPÀæPÀmÁÖ KjAiÀiÁzÀ §eÁgÀ ¯ÉʤUÉ CPÀ̸Á°UÀ CAUÀr ElÄÖ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 24-12-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9-00 ¦.JªÀiï. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ qÉÆUÀήªÁ¯É E§âgÀÆ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. gÁwæ 3-00 J.JªÀiï. PÉÌ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Á¹ä¯ï EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîªÀ gÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ J©â¹ ¤ªÀÄä CAUÀr ±ÉÃlgÀ JwÛzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr vÀPÀët CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖgÀ ªÀÄÄjzÀÄ JwÛzÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ 250 UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ.8000/- ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 13000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ   F ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ UÀ¼ÀÄ EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ  MlÄÖ 21000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ w½¹ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß CAUÀr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.272/2014 PÀ®A.457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
                    ದಿನಾಂಕ 25/12/2014 ರಂದು ಶ್ತೀ ದೀಪಕ್ ತಂದೆ ಗೀರಧರ ಬಳಮಕರ್ ಸಾ| ಕುಂಭಾರ ಓಣಿ ಶಹಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆ ಗಿರಿಧರ್ ಇವರು ವಾಕಿಂಗ್‌ಕ್ಕೆ ಹೂಗಿ ವಾಕಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ತರಕಾರಿ ಖರೀದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 08.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಮನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಸ್ವರ ವೃತ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿರಿಧರ್ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಬರಿ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ ಆಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂಧು ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದ್ದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಗಾ ಹೊಂದಿದ ಗಿರಿಧರ ಇವರಿಗೆ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಹಾಪುರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ  ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೇಕಂದು ವಗರೆ ಸಾರಂಶ ಮೇಲೆಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 330/2014 ಕಲಂ 279,,304ಎ ಐ,ಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ ಎಮ್ ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ
 ¢£ÁAPÀ: 24/12/2014 gÀAzÀÄ 8 ¦.JA. ¸ÀªÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ªÀÄÄgÀqÉ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÖÃl j¸ÀªÀð ¥ÉưøÀ (SRPF) FvÀ£ÀÄ eÉêÀgÀV vÁ®ÆQ£À UÀÆqÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 32 EE 8981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À LPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°gÀĪÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ  UÉÆAzÉ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÁæªÀÄPÉÌ  ºÉÆÃV §AzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ zÉëAzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ N¥ÀæPÁ±À E§âgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ  PÉ.J.28 PÀÆå-4640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆAzÉ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ  PÀÄjºÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA§gÀ  PÉ.J. 34 JªÀiï 3359 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É zÉ«AzÀæ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ zÉëAzÀæ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!