Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 8, 2017Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2017 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¸ÀA.187 L.JªÀiï.« DpïÖ  ;- ¢£ÁAPÀ 07/2017 gÀAzÀÄ 13.40 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¢AzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦gÁ墠 ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁA:07/03/2017 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ ªÀiÁPÀð¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV PÉÆAUÀAr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄRÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉįɮ ªÀÄzÁºÀß 13.00 UÀAmÉ ¸ÀÄADjUÉ ±ÉÆgÁ¥ÀÄgÀ AiÀiÁzÀVj    ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉįɮ PÉÆAUÀAr UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-33 n-1531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ EA¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁPÀð¥Àà¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §®UÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ Cwà ªÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄ°ªÀÄzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2017 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¸ÀA.187 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017 PÀ®A 143, 147, 341, 283 ¸ÀA 149 Y¦¹;-¢£ÁAPÀ 07/03/2017 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ LZÀgÀ (r.¹.JªÀiï) ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 27 ªÉÊ 9035 ªÀÄvÀÄÛ §Æ¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ 32 J 6926 £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À ªÀÄzsÀå gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 11 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 50 jAzÀ 55 d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ d£ÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁgÀzÀ «gÀÄzsÀ gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® gÀ¸ÉÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÀvÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017  PÀ®A 341,323,354,353,504,506 L¦¹;-¢£ÁAPÀ-07/03/02017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ  ªÀiÁzÁégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄ»½AiÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁgÁl vÀqÉAiÀÄĪÀ PÁªÀ®Ä ¸À«Äw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ ¤«ÄvÀÛ £ÁªÀÅ CAzÉgÉ ²æà ªÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ zÉÆqÀتÀĤ ªÀÄ»¼Á ªÉÄðéZÁgÀQ ªÀiÁzÀªÁgÀ ªÀ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ªÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ §AzÀgÀªÁqÀ PÀqÉZÀÆgÀ ªÀ®AiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀQ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¹Ûç ±ÀQÌ ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ Q±ÉÆjAiÀÄjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ-07/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JªÀiï PÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA©¸ÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¤qÀÄUÀÄwð eÁ|| PÀ¨ÉâgÀ ªÀ|| 38 ZÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁzÁégÀ EvÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ PÁæªÀÄPÉ̪ÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤vÁ zÉÆqÀتÀĤ UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÁzÀ K gÀAr, ¸Àƽ,¨sÉÆøÀr,CªÀÄvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¤ªÀÅ E£ÀßAzÀÄ ¸À® F HjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄ£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÝ 1] §£ÀߪÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÀÄUÁgÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á|| ªÀiÁzÁégÀ ªÀÄvÀÄÛ 2] ²ªÀ¤Ã¯Á UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á|\ ªÀiÁzÁégÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ £ÁªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉAPÀAvÀ CAfð ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ 

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 11, 12-02-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÁ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ  UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ UÉÃl ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr  PÉÆÃuÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV  1) MAzÀÄ ºÉZï.¦. PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ CA.Q. 18000=00 gÀÆ. 2) EAmÉPÀì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀì & ¹àPÀgï JgÀqÀÄ CA.Q. 2200=00 gÀÆ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CA.Q. 20,200=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÀDR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017 PÀ®A: 379. 511   L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ: : 06.03.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ¨ÉùUÉ EzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JAPÉÌ DgÉÆæ QæõÀÚ vÀAzÉ ¨Á®QõÀÖ¥Àà eÉÆÃUÀ®Ä ªÀAiÀiÁ|| 25 G|| ¯ÉçgÀ PÉ®¸À (PÀÆ°PÉ®¸À) eÁw|| ºÀjd£À ¸Á|| wÃgÁè¥ÀÄgÀ PÉÆzÀPÉÆAqÁ ªÀÄPÀÛ¯ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl ªÀÄAqÀ®A FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ü ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¼À PÁ°£À°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄw߸ÀĪÁUÀ PÀ¼Àî PÀ¼Àî CAvÀ aÃgÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ DvÀÄgÀ DvÀÄgÀ ªÀiÁr C°èAzÀ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ¤Ã£ÀÄ ¤®Äè CAvÁ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤®èzÉà ºÁUÉAiÉÄà NqÀ ºÀwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ 00.45 J.JAPÉÌ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. D ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦gÁå¢ü ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ dPÁw FvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2017 PÀ®A: 379. 511 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30 /2017 PÀ®A: 143.147.341 323.324.504.506 ¸ÀA/149 L.¦.¹;- ¦gÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉ SÁ¸À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è RįÁè eÁUÀ«zÀÄÝ CzÀgÀ°è 2 ¥ÁèlÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅ £À£Àß ¥Á°UÉ §A¢zÀÝgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß CtÚA¢gÀÄ CzÀgÀ°è ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ü ¸ÀAUÀqÀ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ 2 wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß  ºÉAqÀw ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ £ÀªÀÄä HjUÉ §A¢zÉÝêÀÅ. RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄÆäj£À ZÀAzÁæªÀÄgÉrØ, AiÀiÁzÀAiÀÄå, gÁd¥Àà EªÀgÀÄ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÉÊmï eÁUÀªÀÅ gÁªÀÄZÀAzÀæ¤UÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÀ £ÁåAiÀiÁzÀ°è ºÉýzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ £À£Àß CtÚA¢gÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 06.03.2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß CtÚA¢gÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà , ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà , £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, £À£Àß ªÀiÁªÀ ¨sÁUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÉÆî¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ KPÁ KQ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÌÃzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017 PÀ®A: 341, 323, 324, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ;- ¢£ÁPÀ 07/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤Ãr PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,
   »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/03/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ¨Á§Ä ¸ÁªÀqÀ£ÀÆgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁªÀqÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÉÆÃt CAvÁ ªÀÄÄA¨ÉÊ EAzÀ ¥À¸À¥Àįï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è UËArUÀ¼ÀÄ PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¢Ýj AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ»AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ®Äè vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆÃ¸É EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ EªÀvÀÄÛ §AzÀÄ PÉýzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ 04/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2017 PÀ®A 279,337,338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 06-03-2017 gÀAzÀÄ 5-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J.J¸ï.¥Ánî ªÀQîgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ EAVèµÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 06-03-2017 gÀAzÀÄ 5-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÀÄAqÁ AiÀiÁQÖªï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-33 JªÀiï-9476 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ AiÀiÁzÀVgÀzÀ J©L Jr© ºÀwÛgÀ lgÀ¤AUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J,-33 Dgï-8034 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ w¥ÁàgÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÉÊUÉ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ Cfð DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 & 4 JªÀiïJªÀiïDgïr AiÀiÁPÀÖ;- 08/03/2017 gÀAzÀÄ 7-15 J.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/03/2017 gÀAzÀÄ 4-45 JJªÀiï PÉÌ J£ï.Dgï.¹  PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ  JgÀqÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀÝjAzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 5-30 JJªÀiï PÉÌ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ£Á® gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ 5-45 JJªÀiï PÉÌ ªÀÄqÁß¼À PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV “ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß UËqÀÄgÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ  £ÀªÀÄä n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀÄA©¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 J-5310 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ zÉÆj ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀ¼ÀªÁgÀ  ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. JgÀqÀ£Éà n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-33 J-5693 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä C¨ÁÌj ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ CAvÀ n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄAdÄUËqÀ EgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ n¥Ààj£À°è vÀ¯Á CAzÁdÄ 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ  n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 5-45 JJªÀiï ¢AzÀ 6-45 JJªÀiï ªÀgÉUÉ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 7-15 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r AiÀiÁPÀÖ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017 PÀ®A, 341, 323, 355, 504, 506 L¦¹;-¢£ÁAPÀ: 08/03/2017 gÀAzÀÄ 8-30 JJªÀiï PÉÌ ²æÃ. gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CªÀAn ªÀAiÀÄ|| 47 ªÀµÀð G|| ¸ÀºÀ ²PÀëQPÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, ªÀĺÀ®gÉÆÃeÁ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ºÁdgÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:06/03/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀĺÀ¯ï gÉÆÃeÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ.J¸ï.PÀÄå.J ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ «ZÀAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. D «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ D «µÀAiÀÄzÀ ²PÀëQAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. ¤Ã®ªÀÄä ¸À.² AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ ²PÀëQ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CAzÁdÄ 10.45 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆzÁUÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. £À£Àß «µÀAiÀÄzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr¸ÀĪÀzÁV fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÁºÀÄPÁgÀ UËqÀUÉÃj EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ZÀªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ ¤Ã®ªÀÄä ¸À.². EªÀgÀ ªÉÄ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ vÀqÁªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CAvÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2017 PÀ®A: 341, 323, 355, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!