Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2017


Yadgir District Reported Crimes

 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2017 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 02-03-2017 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÀzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¹PÀÌ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ 2000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2017 PÀ®A 78 Pɦ AiÀiÁPÀÖ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2017 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ ;- ದಿನಾಂಕ: 02/03/2017 ರಂದು 2-30 ¦.JAPÉÌ  PÉA¨sÁ« ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀvÉÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ಆರೋಪಿತರು RįÁè eÁUÀzÀ°è ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 5000/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ ;- ದಿನಾಂಕ:02-03-2017 ರಂದು 2:30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ದುಶ್ಯಾಂತ ವಿ..  ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿಯಾರ್ಯಾನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:02-03-2017 ರಂದು 00:30 .ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ನರಸಿಂಗ ಪೇಟ ಹತ್ತಿರ ತಾನು ಮತ್ತು ಗುರುಬಸಪ್ಪ ವಿ.. ದೇವರಗೋನಾಲ, ನರೇಶಕುಮಾರ ಶಿರಸ್ತೆದಾರರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಗೆ ತಡೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರನ ನಂ. ಕೆ..33/5053 ನೇದ್ದು ಕರ್ನಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿ ಅದರ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪರದಲ್ಲಿ 10 ಘನ ಮೀಟರ  .ಕಿ.8000/-ರೂ.ಮರಳು ಇದ್ದು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನಕಟ್ಟದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.46/2017 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ,21 (3)21(4)22 ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್. ಆಕ್ಟ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017 PÀ® 379 L¦¹ & 41(1) PÉ.JA.JA.Dgï.¹ PÁAiÉÄÝ 1994.;- ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 7-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÁ J¸ï.ºÉZï.r PÀgÀÛªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ MASSEY FERGUSON Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 £ÉÃzÀÄÝ ºÁd¥Àr¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 4-00 ¦JªÀiï ¢AzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUï ¦¹-318, ªÀiÁ¼À¥Àà ¦¹-120 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¦¹-232 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÁ fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-32 f-392 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ, ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AUÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À°è ¤AwzÀÄÝ DUÀ 6-30 ¦JªÀiïPÉÌ ¹AUÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßvÀÛ¯ÁV ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ eÁ° ªÀÄļÀÄî PÀAmÉAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ  mÁæöåPÀÖgï  ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV MASSEY FERGUSON Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 ( C.Q. 1,00,000=00 ) £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 1 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 1500/- gÀÆ. EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ºÀt vÀÄA§zÉà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÀt vÀÄA§zÉà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ MASSEY FERGUSON mÁæöåPÀÖgï £ÀA: Engine No- S325.1F25441 Chessi No.897691 mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33 n-3594 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉòzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2017  PÀ®A 379  L¦¹ & 41(1) PÉ.JA.JA.Dgï.¹ 1994 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A, 279, 337, 338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017  gÀAzÀÄ 8-00 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¹¯ÁgÉÆâÝãï EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉƢãï¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ PÀ¨Ár ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/03/2017 gÀAzÀÄ £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV ªÀÄAfvï PÁl£ï «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÉÆÃVUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ  UÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §A¢zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ SÁeÁºÀĸÉä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ CdðtV FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ¹Ã¯ÁgÉÆ¢Ýãï PÀ¨Ár FvÀ EzÀÄÝ E§âjUÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß C½AiÀÄ ªÉÄʧƧ¤UÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹzÀ SÁeÁºÀĸÉäUÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 J¸ï-8051 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.  UÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ¤UÀÆ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà §rUÉÃgÀ ¸Á|| UËqÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ-33 PÉ-1194 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ J®èjUÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß C½AiÀÄ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-33 J¸ï-8051 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA: PÉJ-33 PÉ-1194  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 10-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 14/2017  PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!