Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2017
Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-PÉ-8098 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß AiÀÄqÀؽî UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄƪÀgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ AiÀÄqÀؽî-ºÀwÛPÀÄt UÁæªÀÄUÀ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-02-¹-5724 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.     
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ J¸ï. ªÁ°PÁªÀ ¹¦L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï- ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ªÀiÁUÀðªÁV MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-226, J¦¹-173 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33-f-0113 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-55 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ JzÀjUÉ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀÄ»AzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: PÉJ-33-nJ-7292 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA: PÉJ-33-nJ-7293 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmɬÄAzÀ 8 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÌgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 25/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ZÀ¥ÉmÁè UÁæªÀÄzÀPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33-f-0113 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ZÀ¥ÉmÁè PÁæ¸ï¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ZÀ¥ÉmÁè PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA-PÉJ-33-nJ-0297 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA J¦-07-n-2670 CAvÁ EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÌgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀiÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2017 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A: 302, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì:50 ªÀµÀð, eÁw:ºÉ¼ÀªÀgÀÄ, G||qÉæöʪÀgï, ¸Á||§¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, PÉA¨sÁ« EªÀgÀÄ oÁuÉÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ §AUÁgɪÀÄä, ®QëöäÃ, gÉÃtÄPÁ, ±ÁAvÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À £Á®ÄÌ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉA¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EªÀ½UÉ vÀ¼Àî½î.PÉ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪɪÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ E£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀA¢gÁzÀ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁr ©nÖzÀÝjAzÀ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÉÆÃnð£À°è ªÉÄAmɣɣïì PÉøÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ §AUÁgɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ E§âjUÉ ¸Á¬Ä§tÚ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ ªÉÄAmɣɣïì ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆÃlð DzÉñÀªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄAmɣɣïì ºÀt ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ M¨ÉÆâ§âjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70-80 ¸Á«gÀ ¨ÁQ G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ¯É®è ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §AUÁgɪÀÄä PÀÆ°PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄPÁAiÀÄÄvÁÛ¼É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉA¨sÁ«AiÀÄ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï, ¸Á||PÉA¨sÁ« FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV £Á£ÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30-6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÉÃtÄPÁ½UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, D¬ÄvÀÄ £Á£ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÉ ¤ÃªÀÅ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀ¨Áåræ CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ §¸À¥Àà ¹Ãj C£ÀÄߪÀªÀgÀ PÀªÀ½ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢vÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀÄägÀªÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30-3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä §¸À¥Àà ¹Ãj CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÝjAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÁ PÁt¸À¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ gÉÃtÄPÁ½UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ gÉÃtÄPÁ¼À ±ÀªÀ©¢ÝvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:24/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ DqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ½UÉ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉƯɪÀiÁr §¸À¥Àà ¹Ãj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §AzÁjUÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉ¼ÀªÀgï EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ PÉƯɪÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2017 PÀ®A:302, 201 ¸ÀA: 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ «£ÀAw.   
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017 PÀ®A: 379 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 21 (3) (4)  JªÀiïJªÀiïrDgï DPÀÖ 1957;- ದಿನಾಂಕ: 25/03/2017 ರಂದು 02.30 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ತೆಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ಕೆಎ 33 ಟಿಎ 2320 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಮರಳಿನ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1600/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 149 L¦¹- ದಿನಾಂಕ: 25/03/2017 ರಂದು 10.00  ಎಎಮ್‌ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಾಕಾರಣ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ    
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017 PÀ®A 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 13:10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀlÖtzÀ w¥ÀàtÚ ZÀAzÁ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130,133 ¦.¹-233 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 740=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄĵÀÖ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3670-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:25/03/2017 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀzÀ J.¦.JA.¹.DªÀgÀtzÀ°è PÁ¼ÀªÀÄä zÉëAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 6200-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!