Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2017Yadgir District Reported Crimes

:¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ:
ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ  
                        
   F ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁåºÀß 11.30 J.JA PÉÌ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ AiÀiÁzÀVjUÉ ¦AiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀvÀÛ¥Àà ªÉÄüÀPÉÃj ªÀ|| 45 eÁw ªÀiÁ¢UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| CA¨ÉqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TÃvÀ Cfð ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. £ÀߣÀ vÀAV UÀAUÀªÀÄä E½UÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. EQAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð»AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀªÁV £À£Àß ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄÄUÀݼÁVzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ CAzÁdÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ; UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄüÀPÉÃj ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR UÉÆâü §tÚ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5.4’ ¦üÃl KvÀÛgÀ ¸ÁzÀgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É EªÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è F PÉüÀPÀAqÀ ¥ÉÆãÀ £ÀA§gÀUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤qÀ®Ä «£ÀAw.

¦,L ªÀĻüÁ ¥Éưø                              PÀAmÉÆæî gÀÆA AiÀiÁzÀVÃgÀ
   oÁuÉ AiÀiÁzÀVÃgÀ                                    ªÉÆÃ.£ÀA 9480803696
  ªÉÆÃ.£ÀA 9480803696

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A 143,147,148,323,324,326,504,506,114 ¸ÀA 149  L¦¹;-¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D±À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ °è ¹¹ gÉÆÃqÀ ºÁPÀĪÁUÀ ªÉÆÃj ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ü CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå £ÁåAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ E§âjUÀÆ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr KPÉÆzsÉÞñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ £Áå ºÉüÀÄwÛ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦ügÀå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨sÁj, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.   
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506,¸ÀA 149  L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D±À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ °è ¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV gÉñÀ£À ºÁPÀÄ CªÀÄvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä PÁqÀð £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ JAnæ DV®è ¤ÃªÀÄUÉ gÉñÀ£À PÉÆqÀĪÀ¢®¯Á CAvÁ CA¢üzÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÆ DV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr KPÉÆzsÉÞñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ  ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦ügÀå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2017 PÀ®A: 32,34 PÉ.F DPÀÖ .;- ¢£ÁAPÀ: 23.03.2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ¸Áé¢üãÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ £ÀªÀÄUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 02 d£À ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÀÄ 1) Original choice 90 ml 70 poches Rs 2800. 2 ) Property Description: 8 small king fisher bottles 330 ml Rs 6403) Property Description: Imprial bule 15 bottles 180 ml Rs: 2100 4)  Old Taveran 180 ml 12 Bottles Rs: 770 5) Others Property Description: 2 big king fisher bottels 650 ml Rs: 280 Total 6590 gÀÆ CAzÁdÄ  QªÀÄäwÛ£À ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2017 PÀ®A 279.336 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 177 ಐಎಂವಿ ಯಾಕ್ಟ      ;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥ÉÃð ¦ügÁå¢ü ²æà £À©¯Á® JJ¸ïL ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ  ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀeÉAzÀæ ¹¦¹- 313 gÀªÀgÀÄ PÀÆr zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 407 ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ CqÁØ¢rØAiÀiÁV §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 jAzÀ 60 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃqÀ JqÀ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À £ÀA  PÉJ-36-0843 CAvÀ EzÀÄÝ.  ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊ¥ÀƢݣÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ AiÀiÁ¼ÀV ªÀ|| 42 eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| zÉëPÉj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÁºÀªÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀgÀ«ÄÃmï §UÉÎ «ZÁj¸¹zÀÄÝ ¥ÀgÀ«ÄÃmï EgÀĪÀ¢®è. £ÀAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2017 PÀ®A 279, 336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 LJA« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2017 PÀ®A 279.336L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JªÀiï.« DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ M§â PÀȵÀgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J 33 JªÀiï 3422 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É 10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÉÆÃgÀ£À½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ ¥À«Äðmï §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¥À«Äðmï VAvÀ®Æ ºÉaÑUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥À«Äðmï PÀArµÀ£ï PÀArµÀ£ï G®èAX¹gÀĪÀzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÀȵÀgÀ fÃ¥À d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÝjAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 89/2017 PÀ®A 279, 336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JªÀiï.« DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36-2017 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ;- ¢:23/03/2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ UÁAiÀļÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÆüÀÄgÀzÀ°è zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV, zÉêÀgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄt¸ÀVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §®±ÉnÖºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV PÀqɬÄAzÁ vÀ£Àß ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀļÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 Dgï-9560 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀļÀÄ«£À  ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ oÁuÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2017 PÀ®A. 323,324,504,506,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1((10) J¸ï.¹./J¸ï.J¹Ö DPÀÖ 1989;- ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ¥Áèl vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÁV 30,000/- gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 1,00,000/- gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀUÉ PÉÆqÀ¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ £ÉÆÃr PÀgÉzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁPÉ UËqÀ PÀgÉ¢¢ CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄj¤AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ ¥Áèl vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ E£ÀÆß PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1,00,000/- gÀÆ zÀÄqÀÄØ ¤¤ßAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁÝ£É CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ £Á£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉýzÁÝ£É zÀÄqÀØ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ zÀÄqÀØ PÉÆqÀ¯Áè CAwà ªÀiÁ¢UÀ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ¥Áèl ¨ÉÃPÁ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀ£Éà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  
ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 504, 323. 506, 354. 307 L.¦;- ¢£ÁAPÀ  23-03-2017 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ »ÃgɪÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 56 G| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/03/2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£À £ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ vÀA| WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K ¸ÉÆý, ¤£Àß UÀAqÀAiÀÄ°èzÁݣɠ ºÉüÀÄ ¨sÉÆøÀr £ÁtÄ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸jÀ E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ ºÀaÑ £À£ÀUÉ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ  d£ÀgÀÄ §AzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è  CAvÁ ºÉýzÀgÉà CªÀjUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ°PÉÌ ºÀvÀÛzÀ£ÀÄ. DUÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀßAiÀÄ UÉÆvÁÛV £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁt ¸ÉÆêÀıÉÃPÀgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ «zsÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ. CªÀ gÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ ZÁPÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÁzÀ gÉrØ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÁdÄ ªÀQÃ¯ï ¸ÀdÓ£À EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. E®èªÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä PÀ®Äè JwÛ ºÁPÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. C®èzÉà CªÀ£ÀÄ£ÀªÀÄUÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £Á£ÀÄ ºÉýzÀµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »ZÀPÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ d£ÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀð¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀtÚ¤UÉ ºÉzÀj¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ªÀiÁrzÀ F±À¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á: gÉÆlßqÀV EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÀÄ¢Ý PÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀ:SÁ¥ÀvÀ¥Àr¹zÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £À£ÀUÉ  ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀĬÄgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:08/2017 PÀ®A 504, 323. 506, 354. 307 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2017 PÀ®A 147,148,323,324,354,307, 504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ-11/03/2017 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ Rj¢¹zÀ ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ eÉÆÃvÉ UÀÆr ¨É¼ÉzÀ ±ÉÃAUÁ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÀgÉ ±ÉÃAUÁzÀ QüÀĪÁUÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà UÀÄgÀ£ÉÆÃgÀ, 2] ªÀÄgÉêÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄgÀ£ÉÆÃgÀ, 3] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ¨ÉÆüÉgÀ 4] ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÆüÉgÀ 5] ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà ¤®ºÀ½îAiÉÆgÀ 6] ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ 7] ±ÀgÀtªÀÄä ¸ÉÆAlÖ¼ÉÆÃgÀ J®ègÀÄ PÀÆr PÉÆqÀ° §rUÉ eÉÆvÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ±ÉÃAUÁ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀߣÀÄ £Á±ÀªÀiÁqÀ®Ä KPÉÊPÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉà £ÀA.171/2 (6 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ) §½ZÀPÀæ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ-11/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉlÖ ¨ÉÊUÀ¼ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀAr ªÀÄPÀ̼, ¤ªÀÄUÉ ¢ªÀiÁPÀÄ §A¢zÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀgÉ CmÁæ¹Ãn PÉøÀÄ ºÁQ ¤ªÀÄä ºÉÆ® ªÀĤ ªÀiÁj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©PÉë ¨ÉÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤ªÀiËä£À JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤A¢¸ÀÄwzÀÝgÀÄ.  DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¤ªÀÄäzÉãÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà ªÀÄvÀÄÛ ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà F 3 d£ÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ §UÀÄΪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉý ªÀÄƪÀgÀÄ PÉÆqÀ° §qÀUɬÄAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£À ªÉÄïɠ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §£ÀߥÀà, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß »rzÀÄ £É®PÉÌ PÀqÀ« CzÀgÀ°è ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »V¸ÀÄwzÀÝ£ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ©r¹PÉƼÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ F±À¥Àà¤UÉ £É®PÉÌ PÁ®Ä »rzÀÄ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄPÀÄwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©r¸À®Ä £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£ÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà£À PÁ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÀÄgÀļÀĹ §rUɬÄAzÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr agÁqÀÄwgÀĪÁUÀ ªÀÄgɪÀÄä ºÁUÀÆ ¸Á§ªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ F ¸ÀƼÉUÉ ©qÀ¨ÉÃrj F gÀArUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ºÁPÀÄj JAzÀÄ £À£Àß vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉƼÀ®Ä AiÀÄwß¹zÉ CªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÛ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPɬÄAzÀ Nr vÀ¦à¹PÉÆAqɪÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÀÅ Nr ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ C¯Éè EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä fêÀ G½AiÀÄÄwÛgÀ°®è  £ÀªÀÄä ªÉÄïÁzÀ ºÀ¯Éè¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ M¼À ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ £ÁªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV PÀÄA¢gÀÄvÉÛªÉ gÁwæ ¤zÉæAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯ÉèAiÀÄ PÀ» WÀl£É £É£ÉzÀÄ ¨ÉaÑ©¼ÀĪÀAvÁVzÉ FzÉ PÁgÀt¢AzÁV £ÁªÀÅ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ®Ä DUÀzÉ ¥Éưøï oÁuÉUÀÆ §gÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAZÀÄ C®èzÉ £ÀªÀÄUÉ «£ÁB PÁgÀt J¸ï.¹ /J¸ï.n CvÁåZÁgÀ PÉù£À°è ¹°Q¹ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ EzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ F ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ d£ÀjAzÀ fêÀ ¨sÀAiÀÄ EzÉ DzÀÄzÀÝjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ Cfð EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!