Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2017


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁígÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 20000/gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ,  CAvÁ ¦ügÁå¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤Ãr PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 167 £ÉÃzÀÝgÀ°AiÀÄ 1 JPÀÌgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀiÁªÀÄtÚ ¨ÉÆìģï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¸ÉÃjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢gÀÄAiÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁX §AzÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:-21-03-2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiïPÉÌ ªÀiÁ£Àå ²æà CdÄð£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ MAzÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2017 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A 302 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:21/2017 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÆñÀ£À©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ºÀĸÉãï PÀÄgÀPÀ½î ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¨ÉAqɨÉA§½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1) EªÀiÁæ£ï ªÀAiÀiÁ:11 ªÀµÀð 2) E¸Àævï eÁºÀ ªÀAiÀiÁ:9 ªÀµÀð 3) ªÀÄ¢£Á ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð 4) SÁ¹A©Ã ªÀAiÀiÁ:6 ªÀµÀð »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ² ªÀIJ£À PÀÆqÀ EzÀÄÝ gÁ² ªÀIJ£À PÀÆqÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÉÄʧƨï vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀPÀ½î JgÀqÀ£ÀqÀ ªÀÄUÀ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀÄPÀ½î EzÀÄÝ »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiË®£À©Ã E§âgÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ:16/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ§PÁëgÀ zÀUÁðzÀ UÀAzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÀAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É C°èAiÉÄà Gl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É gÁwæ UÀAzÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝêÀÅ. ¢£ÁAPÀ:17/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄÌvÁÛ ºÉÆÃzÉêÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ¤UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÉgÉ CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄÆäj£À zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ w½zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀªÀÄqÀ SÁeÁºÀĸÉãï CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ SÁeÁºÀĸÉä FvÀ¤UÉ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ Hj£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ gÁeÁ¨sÀPÀëgÀ zÉêÀgÀ UÀAzÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀÄ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ JAzÀÄ w½¹zÀÄgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ªÉÄʧƨï, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀi˯Á£À©Ã PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ©üÃgÀ¥Àà ªÀÄÄvÁå£À zÉêÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ VqÀUÀ¼À ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉt EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ CAzÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ DdÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À ªÀÄzÀå ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è MAzÀÄ VqÀzÀ ¸ÀtÚ mÉÆAUÉUÉ PÀ©âtÚzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQzÀÄÝ ºÉtzÀ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ºÀwÛzÀݪÀÅ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ §¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®ÄAV EzÀÄÝ zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄPÀÄÌ UÀnÖzÀÄÝ ºÀļÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄwÛPÉÆArzÀÄݪÀÅ. C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÁdÄ 30 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è MAzÀÄ UÀįÁ© PÉA¥ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî lªÉ¯ï, MAzÀÄ ¤Ã° ºÀ¹gÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî ®ÄAV, MAzÀÄ ©½ ±Àlð, MAzÀÄ EAmÉPÀì PÀA. ªÀÄƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀzÉ EzÀÄÝ  ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£É EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÄð£À J¯Áè Fw¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ PÀ©âtzÀ PÉÆAr ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ PÀĽwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÀqÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ VÃqÀPÉÌ £ÉÃvÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ:17/03/2017 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 18/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 JJªÀiï ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÉƼÀUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀÄPÀ½î ¸Á:¨ÉAqɨÉA§½ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉƯÉUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2017 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A 457,380,511 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÁ¸ÀAw ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ©üÃ.UÀÄr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¨ÁåAPï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ J¯Áè ¯ÁPÀgïUÀ½UÉ ZÁ« ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÉÄãï UÉÃnUÀÆ ZÁ« ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉÆÃuÉUÉ  EgÀĪÀ QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ Væ¯ï£ÀÄß MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄãï qÉÆÃgï vÉUÉzÀÄ ¯ÁPÀgï vÉgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ CµÀÖPÉÌ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2017 PÀ®A 457,380,511  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 21/03/2017 gÀAzÀÄ 4.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¨ÁaªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 7-8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 4800-0 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2017 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀAvÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, «¨sÀÆwºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ UÀuÉñÀ ¦¹ 294 UÀeÉÃAzÀæ ¦¹ 313 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ «¨sÀÆwAiÀĽî UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV  CªÀ£ÀÄ  ºÉÊAiÀiÁå¼À (©) UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ CAzÁdÄ 03.30 UÀAlUÉ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÄ¹ì ¥ÀgÀUÉÆñÀ£ï 241 r.L, mÁæöåPÀÖgÀ  £ÀA PÉJ.33nJ 5562 ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ.33 nJ5563 EzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ C.Q 1,00,000/ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1  ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrzÀÄÝ C.Q 1500/ gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ  ªÀAiÀÄ:25 eÁw: FrUÁ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: PÁqÀAUÉÃgÁ (©) CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 06-45 J.JA ¢AzÀ 07-45 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¹zÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ¤°è¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß 08.15 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁV ªÀgÀ¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.É                                                              


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!