Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2017Yadgir District Reported Crimes

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2017 PÀ®A 279,338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ 3.45 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀi˯Á° FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁåºÀß Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gɺÀªÀiÁ¤AiÀiÁ ªÀÄfÃzï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¥sÀÄmï ªÉÃgï CAUÀrUÉ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 36 J£ï 2473 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀi˯Á° FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀi˯Á° FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä PÀmï DV ¥ÀævÉåÃPÀªÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ, JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ Cfð DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2017 PÀ®A 323,324, 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹;-£ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAzÉvÁ¬ÄUÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄ£ÁVzÀÄÝ C¤Ã¯ï, ²æäªÁ¸À, §¸ÀªÀgÁd CAvÁ 4 d£À EzÀÄÝ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd £ÀªÀÄÆägÀ°èzÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉÉ C¤Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÆAªÀÄä¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÉÆV £ÀªÀÄÆäj£À eÁvÁæ ¤«ÄvÀÛ ¨ÉÆA¨Á¬Ä¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-18/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ C¤Ã¯ï ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVzÀÄÝ ¨ÉÃgÉPÀqÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀmÉÆÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ D «µÀAiÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä w½¹zÁUÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CzÉ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÉÆÃt FUÀ vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢zÁÝ£É CªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ MAzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀiÁrzÀgÉ RZÀÄ𠧺À¼À DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÀªÀÄä vÀªÀÄäA¢jUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
        ¢£ÁAPÀ 19-03-2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £À£Àß QÃgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £Á£ÀÄ £À£Àß QÃgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄäA¢gÁzÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß QÃgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀÄäUÉ AiÀiÁPÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀAvÁ ªÀÄUÀ£É CAzÀªÀgÉ C¤Ã¯ï EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÁUÀ D PÀnÖUÉ ªÀÄÄjzÀÄ £À£Àß §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ §rzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÁzÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ £ÁªÀÅ ºÉüÀĪÀzÀÄ ¤£ÀÄ PÉüÀĪÀ¢®è vÀ£ÀßzÉ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£À£ÀÄ £ÉÆÃr 1] AiÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà, 2] ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²£ÀtÚ  EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀgÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è §AzÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 
   PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀAvÀ ºÉý UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4)(4J)(5) JAJA Dgï. r DPÀÖ 1957 ;- ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JA  ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-33-n-9527 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀzÀgÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017 PÀ®A: 498(J), 498(J), 504, 506 323, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ 19-03-2017 gÀAzÀÄ 12 ¦.JAPÉÌ oÁuÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉA¨sÁ« ªÀAiÀĸÀÄì 24 ¸Á: PÀÆqÀ®V vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಕೆಂಭಾವಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಾದ 1) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ 2) ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ 3) ಪರಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆಂಭಾವಿ 4) ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮಣ್ಣ ಕೆಂಭಾವಿ 5) ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲಗಿ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ತವರುಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 5 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ದಿ: 01/03/2017 ರಂದು 1 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2017 PÀ®A PÀ®A: 498(J), 498(J), 504, 506 323, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ   ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2017 PÀ®A 279. 304(J) L¦¹ ¸ÀA 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà ZÀAqÀÄ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°ÃUÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ 4 d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/03/2017 gÀAzÀÄ GjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ E£ÀÆß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 18/03/2017 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ gÁ² EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆîPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ gÁ² ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ ©lÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®PÉÌ §gÀ°®è DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ±ÉÃR¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ E£ÀÆß §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¤£ÉßAiÉÄà GjUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ ºÉaÑUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ°®è.
       »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄqÁß¼À-ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ±ÉÃR¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛ ¦ügÁ墠 vÀªÀÄä ±ÉÃR¥Àà EzÀÄÝ, GvÀÛgÀPÉÌ PÁ®Ä zÀQëtPÉÌ vÀ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄß, JzÉ, ¨sÀÄdUÀ½UÉ,  UÀ®èPÉÌ,  §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ,JqÀUÁ® vÉÆqÀAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, vÀ£Àß,  vÀªÀÄä  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 18/03/2017 gÀAzÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄqÁß¼À-ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ vÀ£Àß  vÀªÀÄä ±ÉÃR¥Àà¤UÉ  rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ ¨sÁj PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.
      PÁgÀt AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Àà ZÀAqÀÄ ªÀAiÀÄ 28 ¸ÁB ºÀ½ ¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ,  vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 76/2017 PÀ®A 279 304[J] L.¦.¹ ¸ÀA 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2017 PÀ®A PÀ®A.379 L¦¹ & 44(1) PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀƯï ;- ¢£ÁAPÀ: 19/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà J.J¸ï.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁªÀıÀªÉãÉAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19/03/2017 ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.Dgï.¹ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ  £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, zɪÀzÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦ ¸ÀºÉçgÀÄ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ ¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ oÁuÁ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zsÀªÀÄðtÚ ºÉZï.¹-50, ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹-101, ¸ÀÄgÉñÀ PÀzÀA ¹¦¹-256, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦¹-230, UÀuÉñÀ ¹¦¹-294,  ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ- ºÀwÛUÀÄqÀÄgÀ gÉÆÃr£À°è CAzÀgÉ ºÀwÛUÀÄqÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÆ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  1]¯Áj £ÀA.PÉJ-32 J-5127 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q-300000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 7500/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ:26 G: ¯Áj ZÁ®PÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¨sÁgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÃd EAzÀÄUÀqÉ PÀ®§ÄgÀV CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw zsÀ£ÀgÁd gÀªÀgÀÄ JªÀiï.PÉƼÀÄîgÀ ©æeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉÆgÀngÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¸ÀzÀ£ÀÄ. 2] ¯Áj £ÀA.PÉJ-32 ¹-4698 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ CQ-300000/-gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 5 ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA.Q: 7500/-gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁgÀªÀiÁqÀ¯ÁV gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÀ®PÀnÖ ªÀAiÀiÁ:28 G: ¯ÁjZÁ®PÀ eÁ:°AUÁ¬ÄvÀ ¸Á: DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀÆgÉÆAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ JªÀiï.PÉƼÀÄîgÀ ©æeï ºÀwÛgÀ  PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ PÀ®§ÄgÀVUÉ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀÄvÉÛ£É. ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯É vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ zÁR¯Áw E®èzÉ, CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß 8-30 J.JA ¢AzÀ 9.30 J.JA ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÉÆA¢UÉ  10-30 J.JA PÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ  ªÉÄïÉÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°ªÀÄzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2017 PÀ®A.379 L¦¹ 44(1) PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀÆ¯ï £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁ½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                                                                                                             

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2017 PÀ®A PÀ®A.87 Pɦ DPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ:19/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18.00 UÀAmÉUÉ s¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁV ²æà CA§gÁAiÀÄ PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀzÀgÀ ¸ÁgÁªÀıÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¹§âA¢ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141 EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÁåPÀ¼ÀÆgÀ gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¸Àj ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¼É ªÀAiÀiÁ:45 eÁ:°AUÁ¬ÄvÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ 2] ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ:33 eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G:¦Väà KeÉAl ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃmï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ PÀgɬĹ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà J.J¸ï.L ºÉÆ£ÀߥÀà ºÉZï.¹-101, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹¦¹-141, ºÀtªÀÄAvÀ ¹¦¹-250, UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹-313, UÀ£ÉñÀ ¹¦¹-294, d£ÁzsÀð£À ¹¦¹-245, UÉÆÃPÀÄ® ºÀĸÉãÀ ¹¦¹-172,  gÀªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 16-15 ¦JªÀiïPÉÌ  ºÉÆgÀlÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀ£ÁåPÉÆüÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ £ÀgÀ¸Àj ¥sÁgÀA D¦ü¸ï  ºÀwÛgÀ 16.30 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÀqÉ E½zÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è VqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀAnUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀgÀ¸Àj ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀAnAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ  CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwzÀÝgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ CAzÀgÀPÉÌ 500 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¨ÁºÀgÀPÉÌ 1000-gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý dÆeÁl DqÀÄwzÀÝgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 17.30 ¦.JªÀiï PÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 09 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV,.
1.    ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ:35 eÁ:¸Áé«Ä G:PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃmï ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ FvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ.
2.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀÄlß½î ªÀAiÀiÁ:31 eÁ:zÉêÁAUÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆ UÁæ¥sÀgÀ ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃmï ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1850/-gÀÆ.
3.    ºÉÆ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉëPÉj ªÀAiÀiÁ:29  eÁ:°AUÁ¬ÄvÀ G:¥sÉÆmÉÆà UÁæ¥sÀgÀ ¸Á:UÀÄwÛ¥ÉÃmï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1850/-gÀÆ.
4.    ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà vÉVΣÀ ªÀAiÀiÁ:50 eÁ:°AUÁ¬ÄvÀ G:¥sÉÆÃmÉÆ UÁæ¥sÀgÀ ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃmï ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1950/- gÀÆ.
5.    §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CªÁ¯ÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ:46 eÁ:°AUÁ¬ÄvÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1750/- gÀÆ.
6.    ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ zÉÆqÀä¤ ªÀAiÀiÁ:35 eÁ:PÀ§â°UÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1800/-gÀÆ.
7.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £Á² ªÀAiÀiÁ:38 eÁ:UÁtÂUÀ G:J¯ÉQÖçPÀ® PÉ®¸À ¸Á:UÀÄwÛ¥ÉÃmï ±ÀºÁ¥sÀÄgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1600/-
8.    ¨Á§Ä vÀAzÉ C§ÄÝ® WÀ¤ PÉÆ¥ÀÄàgÀ ªÀAiÀiÁ:44 eÁ:ªÀÄĹèA eÁ: fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸Á: ©.UÀÄr FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1750/-gÀÆ.
9.    SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® WÀ¤ zÀ¨Áð£À ªÀAiÀiÁ:48 d:ªÀÄĹèA G: mÉîgÀ ¸Á: UÀÄwÛ¥ÉÃl ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ 1900/-gÀÆ.
     »ÃUÉ MlÄÖ 16550/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ¥ÀtQÌlÖ  ºÀt 500/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ  dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆmÉÃAiÀÄ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ 16.30 UÀAmɬÄAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ  PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ dÆeÁlzÀ°è ¹PÀÌ 09 d£ÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr 18.00 UÀAmÉUÉ  ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹ 18-00 UÀAmÉUÉ 09 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢ s¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁªÀıÀzÀ ªÉÄ°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2017 PÀ®A.87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                                                                                                        

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2017 PÀ®A 78 PÉ.¦.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 19-03-2017 gÀAzÀÄ 8:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ M¦à¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-03-2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ©üêÀÄgÁAiÀÄ J.J¸ï.L 2) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÉZï.¹.105 3) ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹.142 4) ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235 5) ±ÀgÀtUËqÀ ¦.¹.218 6) ªÀıÁR ¦.¹.285, 7) CA¨ÉæñÀ ¦.¹.183 8) gÀ« ¦.¹.278 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ 5:30 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ªÀ:30 ªÀµÀð eÁ:¨ÉÃqÀgÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ªÀ: 48 ªÀµÀð eÁ:¨ÉÃqÀgÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:®QëöäÃ¥ÀÆgÀ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 6:00 ¦.JªÀiï PÉÌ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ 6:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀzÀj  zÉêÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5-6 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ  ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) ªÀÄÆPÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV dÆeÁlPÉÌ  §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 750/gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ 2) PÀ®ètÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ CªÁnUÉgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 880/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¹QÌzÀÄÝ 3) ªÀiÁ£À¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ:CA©UÉÃgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650/-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ 4) ªÀiË£ÀÄ¢ÝãÀ vÀAzsÉ PÁ²A ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 640/- gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 5) ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ  CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 790/- gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 6) ºÀĸÀ£À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 960/- gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   CªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄA¢£À PÀtzÀ°è 780/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀĺÀt 5450/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 6:30 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 7:30 ¦.JªÀiï ªÀgÉUÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 9:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/2017 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄlPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2017  PÀ®A: 447, 323, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(R)(S) Sc/St PA Act -1989;- ¢£ÁAPÀ 19.03.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18.03.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-33-n-5917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä CAvÁ £À£Àß vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÉà jÃw £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À 1) £ÁUÀgÀrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ ªÀiÁå°£ÀªÀĤ, 2)±ÀAPÀætÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀiÁå°£ÀªÀĤ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr K£Àæ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼É, ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §AzÁzÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ £ÁUÀgÀrØ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁr eÁw JwÛ ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÀqÉ zÀ©â PÉÆlÖ£ÀÄ. CzÉà jÃw ±ÀAPÀætÚ vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ F ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨ÁºÀ¼À DUÁåzÁ EªÀgÀAªÀí£ÀÄ ºÀqÁ EªÀjUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ¨ÁåqÀzÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!