Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2017Yadgir District Reported Crimes

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2017 PÀ®A PÀ®A.323,324,326,354,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ZÀlß°î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀĸÀ§Ä ªÀÄvÀÄÛ Jj ºÉÆ®UÀ¼À°è EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ 5 d£À C£ÀÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ¥Á°UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ, £ÀªÀÄä CtÚ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ J¯Áè ¨Éë£ÀVqÀUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ºÁUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®°vÀªÀÄä E§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄĪÀÄzÉ PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JgÀqÀÆ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀÄvÀÛªÉ £Á£Éà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw §¸ÀìªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë, gÉÃtªÀé, EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÁåV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ MqÀPÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÁV wêÀȪÁV UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀlÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎrzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ɮègÀÄ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉÊ»AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÉÆ®zÀ VqÀzÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 72/2017 PÀ®A.323,324,326,354,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L JªÀiï «  ;- ¢£ÁAPÀ  14/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁí£À 2.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁ墠 §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ¤AUÀ¥Àà ªÁj ªÀ|| 34 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ PÀÄgÀħgÀ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á|| PÉÆAUÀAr FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 13/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ 4.30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸ÁÌf vÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ PÁ®Ä, PÀ¥Á¼À, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¨ÁAiÀÄ°èzÀÝ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ J©â¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J 33- E 4596 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J 33- E 4596 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À »rzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®§ÄVðAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄUÉ PÁ£ÀƤ£À w¼ÀĪÀ½PÉ EgÀzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ DzÀ C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ Cfð ¤ÃrgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CwêÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J 33- E 4596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 189 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÉ.PÀĪÀÄ®AiÀÄå vÀAzÉ PÀA§AiÀÄå ¦qÀUÀt ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgÀ GB ¸ÀºÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃd£Á C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ AiÀiÁzÀVj ¸ÁB ªÀqÀUÉÃgÁ[ºÉZï.] vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ fB AiÀiÁzÀVj ºÁ°ªÀ¸Àw ºÀ¼ÉAiÀÄ JªÀiï.J¯ï.J D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÁgÁ°AUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ KA-33-K-1357 EzÀÄÝ ZÉ¹ì £ÀA§gÀB- MBLHA10ACA9K00064 EAf£ï £ÀA§gÀ HA10EHA9K00568 CA.Q 20,000=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £À£Àß PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ JªÀiï.J¯ï.J D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹gÀÄvÉÛ£É. ¢£ÁAPÀ 13/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉUÉ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÁQAUï ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°®è £ÀAvÀgÀ  £Á£ÀÄ C¯Éè ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°®è. £ÀAvÀgÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CA§gÉñÀ ¸ÀdÓ£À, ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä, ¸ÀwõÀ ¥Ánî  EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ  PÀÆr ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝt, ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄvÀÄÛ UÀAd, ZÀgÀ§¸ÀªÉñÀégÀ UÀzÀÄÝUÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁrzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï J°èAiÀÄÆ PÁt°®è £ÀAvÀgÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀÄvÀæ¥ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w¼À¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ° §AzÀÄ ºÀÄqÀPÁrzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwzÉÝ£É.PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 12/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA-33-K-1357  CA.Q 20,000=00 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉΠ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2017 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1)(2)(3)(4)(4J)(5) JAJA Dgï. r DPÀÖ 1957;- ¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ 4-30 JJA  DgÉÆævÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-n©-6260 £ÉÃzÀÝgÀ°è LPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2017 PÀ®A: 302, 201 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ದಿ:  14/03/2017 ರಂದು 12 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗುತ್ತಣ್ಣ ಸಾ|| ನಗನೂರ ಇವರು ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ನಾವು 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮನಾದ ರುದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಗುತ್ತಣ್ಣ ವನಿಕ್ಯಾಳ ವಯಾ|| 26 ಸಾ|| ನಗನೂರ ಈತನು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ದಿ: 13/03/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ  ರುದ್ರಗೌಡ ಈತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಬರುತ್ಥೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದನು ಆಗ ನಾವು ಆಯಿತು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಣ್ಣ ಆಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಪುನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಾನಾಪುರ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ರುದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಶಾಂತಗೌಡ ಕೊಣ್ಣೂರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಜಕರಡ್ಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ರುದ್ರಗೌಡ ವನಿಕ್ಯಾಳ ಈತನಿಗೆ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ 1) ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮದ್ರಿಕಿ 2) ಸಿದ್ದಣಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಗೌಡ ಗುಂಡಕನಾಳ @ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ 3) ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ನರಸರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಡು  ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ರುದ್ರಗೌಡ ಈತನಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಣ್ಣ ಆಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆನಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ದಿ: 13/03/2017 ರಂದು ಸುಮಾರು 6.00 ಪಿಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದು ದಿ: 14/03/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8. ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆಗ ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸಂಗಣ್ಣ ವನಿಕ್ಯಾಳ, ಚೆನ್ನರಡ್ಡಿ ಜಕರಡ್ಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ,, ನಿಂಗಣ್ಣ ವನಿಕ್ಯಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏವೂರ ರೋಡಿನ ಕೆನಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 32/2017 ಕಲಂ: 302, 201, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPïÖ 1963;- ¢£ÁAPÀ: 13/03/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/03/2017 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¦¹, 83, ªÉÆãÀ¥Àà ¦¹ 263 ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À ¦¹ 303 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄzÁß¼À PÁæ¹£À ¤gÀÄ¥Á¢ü±ÀégÀ EªÀgÀ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ »AzÀÄUÀqÉ SÁ° ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀºÀPÀj¹, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɹPÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÉ®è C¢üPÁj, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉJ 33 f 0075 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ 4-55 ¦.JªÀiï PÉÌ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹, ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è SÁ° ¸ÀܼÀzÀ°è 6 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 5 ¦JªÀiï PÉÌ MªÉÄä¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ 1) eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄÛ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀ:38 ¸Á:¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj, 2) ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ °AUÀgÁd ¥Án¯ï, ªÀ: 33 ¸Á:agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj, 3) ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UËgÀ vÀAzÉ dUÀ¢üñÀ ¥Àæ¸ÁzÀ UËgÀ ªÀ:41 ¸Á:ºÉƸÀì½î PÁæ¸À AiÀiÁzÀVj, 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥Án¯ï, ªÀ:42 ¸Á: ¨Á¯Áf UÀÄr ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj, 5) C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄgÉrØ PÀÄgÀÄPÀÄA¢, ªÀ:42 ¸Á:¨sÁUÀå®Qëöäà mÁQeï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj, 6) gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀtÄ AiÀiÁzÀVj, ªÀ:39 ¸Á:ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀ AiÀiÁzÀVj »ÃUÉ MlÄÖ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 4300=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ vÀ¯Á C:Q: 300/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 5 ¦JªÀiï ¢AzÀ 6 ¦JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁgÀt F C¥ÀgÁzsÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä eÁÕ¥À£À PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆÃj ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/03/2017 gÀAzÀÄ 10-45 JJªÀiï PÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ JPïÖ 1963 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ  E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ 2130/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ,  DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2017 PÀ®A 323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ-12-03-2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀÄtÄ¸É ªÀÄgÀ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄtªÀÄä FPÉAiÀÄÄ £Á«zÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ¤£ÀUÉ PÀgÉAiÀÄÄwzÁÝ£É ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ¼ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉÀ EzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸ÉÆêÀÄ¥Áj EvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯É £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀr gÀAr PÀÆ° ºÉÆzÀ°è £À£Àß §UÉÎ J£ÀAvÀ ºÉý¢ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ dVÎ £ÀÆQ¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EªÀ¼À£ÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. C¯Éè EzÀÝ £À£Àß vÀAV §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1] ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄzÁ¸À 2] £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ DVgÀĪÀ¢®è.
 EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ dVÎ £ÀÆQ¹PÉÆlÄÖ £À£ÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ºÉý UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ;- 14-03-2017 gÀAzÀÄ 5.15 ¦JªÀiï ²æà CdÄð£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrzÀ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ, 7 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ: 14-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. PÉÆlð AiÀiÁzÀVjgÀªÀjAzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆÃjPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-03--2017 gÀAzÀÄ 7-15 ¦JªÀiï PÉÌ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!