Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10, 2017Yadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017  PÀ®A, 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 09/03/2017 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ J¸ï.ºÉZï.r PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ²æà PÀȵÁÚ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¸ÀÆa¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2017 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÉƸÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd£ÀPÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ  ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â£ÀÄ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 5-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÁgÀzÀ½î ªÀAiÀÄ|| 25 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ±ÉnÖPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 5-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 6-30 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2017 PÀ®A, 78 (3) PÉ.¦. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 08/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¦.JA.PÉÌ NgÀÄAZÁ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÁ ªÀÄ®ètÚUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¥Ánî ¸ÀA E£ÉÆߧ⠸ÁB E§âgÀÆ NgÀÄAZÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-5516 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉJ-33-nJ-5517 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 09/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 06-30 J.JA.PÉÌ ªÀįÁgÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÁ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸ÀAUÀqÀ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸ÁB ªÀÄƸÀÆÖgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S337A48754  & MEAG29A1JE2022313 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° ZÉ¹ì £ÀA 37/2008 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 09-03-2017 gÀAzÀÄ 11:15 J.JªÀiï.PÉÌ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ J.J¸ï.L ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-03-2017  gÀAzÀÄ 8:30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ AiÀiÁgÉÆà vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CAvÁ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 2) ¹zÁÝgÀÆqsÀ ºÉZï.¹.83 3) ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹.142 4) ²æà ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235, SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 09.00 J.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 9:30 J.JªÀiï PÉÌ PÉÆãÁ¼À ¢AzÀ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ PÉÆãÁ¼À PÁæ¸À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ zÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À¯ÁV CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33.n.J.7762 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA. £ÀA. PÉ.J.33/n.586 Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀUËqÀ ¸Á: ªÀÄAVºÁ¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÉ.  ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆãÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2 WÀ£À«ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ  ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 09:30 J.JªÀiï ¢AzÀ 10:30 J.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À C.Q.20000/- gÀÆ.DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ½£À QªÀÄävÀÄÛ 1600/-gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ¼ÀPÀ£À ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ.CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 09-03-2017 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå Dgï.J¥sï.zÉøÁ¬Ä ¦.L ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-03-2017  gÀAzÀÄ 10:00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÁë §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀ£Áð¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á:®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 3) ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀÀ ºÉZï.¹.105 4) ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹ 134, ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA.PÉ.J.33/f.0098 £ÉÃzÀÝgÀ°è C°èAzÀ 10.30 J.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 11:00 J.JªÀiï PÉÌ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ 1) £Éà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀħâ½î ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀÄ: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÀÄPÁä¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.33.n.J.5629 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA.PÉ.J.33/n.3584 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ  PÀ£Áð¼À PÀȵÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. JgÀqÀ£Éà mÁæöåPÀÖgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33.J.8391 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA. PÉ.J.33 n 107 EgÀÄvÀÛªÉ.CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 2 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. Nr ºÉÆÃzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À/ªÀiÁ°PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀjñÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á:gÀÄPÁä¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀħâ½î EªÀ¤AzÀ UÉÆvÁÛVzÉ.  
¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ PÀ£Áð¼À PÀȵÁÚ£À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è£À  CAzÁdÄ 4 WÀ£À«ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ C.Q.3200/- DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 11:15 J.JªÀiï ¢AzÀ 12:15 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 2 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ.CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:09-03-2017 gÀAzÀÄ 03:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ©üêÀÄgÁAiÀÄ J.J¸ï.L ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-03-2017  gÀAzÀÄ 12:00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, 1) ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹. 142,2) ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235 ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ¦.¹.224 £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ  ¸ÁUÁtÂPÉ vÀqÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃl PÁæ¸ÀzÀ°èzÁÝUÀ, PÀ£Áð¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀȵÁÚ £À¢¬ÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr CAvÁ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á:®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¦.¹. 142, 2) ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ¦.¹.235 ªÀÄvÀÄÛ 3) ±ÀgÀt¥Àà ¦.¹.224 MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è C°èAzÀ 12.30 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 1:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ  ®QëöäÃ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÀ zÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ 1) £Éà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §dAwæ ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀÄ G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UÉÆÃV PÉ.vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉ.J.32.n.J.9566 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CAzÁdÄ 2 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ  PÀ£Áð¼À PÀȵÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. JgÀqÀ£Éà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 23 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G:mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÀ£Áð¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉĹìà ¥ÀgÀUÀƵÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J.33/n.7640 EzÀÄÝ mÁæöå° £ÀAPÉ.J.33-n 234 EgÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 2 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ  PÀ£Áð¼À PÀȵÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝêɠ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ PÀ£Áð¼À PÀȵÁÚ£À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è£À  CAzÁdÄ 4 WÀ£À«ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ C.Q.3200/- DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 01:00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 2:00 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 2 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2017 PÀ®A 323,498(J) 420 504.506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹. ;- £ÀªÀÄä KjAiÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸À°ÃA vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ £À£Àß  eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ. §AzÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ ¸À®ÄUÉ  ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉý £À£ÀߣÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £ÀA©¹ £À£Àß eÉÆÃvÉ ¦æw ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ  DUÀ £Á£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀÄĸÀ¯Áä£Àj¢Ýj £ÁªÀÅ »AzÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÉÛêÉà ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ §®ªÀAvÀ ªÀiÁr CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ DUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉý ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj G¥À£ÉÆAzÀuÁ¢üÃPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ «ªÁºÀ £ÉÆÃAzÁt CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄÛ CAzÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÉÆÃAzÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ.  DUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ §gÀĪÀAvÉ £ÉÆAzÁt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ  ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.30000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ M¼ÉîAiÀÄ jÃw¬ÄAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ.
     ªÀÄvÉÛ MAzÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £ÉÆAzÁt PÀbÉÃjUÉ §gÀzÉ £À£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £ÉÆAzÁt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ºÉÆÃV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt £ÀqɬÄj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ  £À£Àß UÀAqÀ ¸À°ÃA vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀzÀ ¹gÁd vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ªÉÄʧƧ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ EªÀgÀ®ègÀÆ ¸ÉÃj “ ¯Éà a£Á° gÀAr ¨ÉÆøÀr ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ” DUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ £À£Àß UÀAqÀ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ.
  DzÀgÉ MAzÀÄ ¢£À £À£ÀUÉ ªÉÄÊ DgÁªÀÄ E¯ÁèzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ¸À°èA ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¹gÁeï, ªÀĺɧƧ EªÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄ®VPÉÆAr¢AiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ DUÀ £À£ÀUÉ CgÁªÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ  £ÁªÀÅ zÀªÁSɬÄAzÀ UÀĽUÉ/ ªÀiÁvÉæ vÀA¢zÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉý £À£ÀUÉ ¤zÀÝ ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃj¤AzÀ PÀÄr¹zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ 2 ¢£À ¥ÀæeÉ  E®èzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝ. DUÀ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ CAdĨÁAiÀÄ» EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §AzÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀæeÉ vÀ¦à ©zÀÄÝzÀÝ£ÀÄ PÀAqÀÄ £À£ÀߣÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀPÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹zÀ¼ÀÄ EzÉà jÃw £À£ÀߣÀÄß  2-3 ¸À® £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ.
   FUÀ ¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQ F ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À E§âgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ “¯Éà a£Á° gÀAr ¨ÉÆøÀr ®ªÀiÁt ¸Àƽ £À£ÀߣÀÄß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¤ÃªÀÅ J¯Áè »AzÀÄ ªÀÄA¢ K£ï ±ÉAmÁ QvÀÄÛPÉÆAwj” JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ®èzÉà £À£ÀUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹UÉ §AzÀAvÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀÄvÁÛ. MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¹Ãw¨Á¬Ä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ CAdĨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd, zÉëAzÀæ¥Àà ¥ÀÆwð¥Àà ZÀªÁít ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ.
   DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ¸À°ÃA ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¯Éà a£Á° EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E®èªÁzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀÄwÛgÀ°è®è JAzÀÄ MzÀgÀÄvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ
    ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/03/2017 £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV PÉÆnð£À°è §AzÀÄ PÀĽvÁUÀ ¸À°ÃA DvÀ£À vÀªÀÄäA¢gÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ EªÀvÀÛ®è £Á¼É ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ.
  D PÁgÀt¢AzÀ CªÀjAzÀ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉ ¤Ãr CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ  ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ.CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2017 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354(©),504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 08/03/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ CªÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ £À£Àß »AzÉ §gÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVÁgÉÆævÀjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ »AzÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹;- ¢£ÁAPÀ 08/03/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ zÉÆrØAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ FPÀqÉ §AiÀÄ®Ä PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 32/2017 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹;-¢£ÁAPÀ 09/03/2017 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ©gÁzÀgÀ ªÀ||28 ªÀµÀð eÁ||°AUÁAiÀÄvÀ G||PÀÆædgï ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ ¸Á||CgÀPÉÃgÁ(PÉ) vÁ||f||AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ J.J¸ï.L ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ,
£Á£ÀÄ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÆædgï ªÁºÁ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀßzÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀÆædgï ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ £ÀA: PÉJ-32-©-0085 CAvÁ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/03/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ C£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ« zÀĨÉÊ vÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ gÁ² PÀtPÉÌ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÉ®èjUÉ HlPÉÌ PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1)ªÀÄ»¥Á®gÀrØ  AiÀÄ®¸ÀwÛ 2)¹PÀAzÀgÀ ºÉƸÀ½î 3)gÀªÉÄñÀ ¥ÀªÁígÀ AiÀiÁzÀVj J®ègÀÆ PÀÆr UÀÄAd£ÀÆgÀÄ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV UÀÄAd£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£À lA lA ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-33-8981 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ lA lA C£ÀÄß £ÁUÀ¥Àà Nr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁUÀ¥Àà£À ¸ÉßûvÀ£ÉƧâ£ÀÄ lA lA£À°è PÀĽÃwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ UÀÄAd£ÀÆgÀÄ UÉÃmï ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ C£À¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ FvÀ£ÀÄ lA lA DmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉüÀ°®è £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£À £ÀA: J¦-22-JPïì-5517 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß »A¢QÌ £ÀªÀÄä lA lA DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃoÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: J¦-22-ªÉÊ-6279 £ÉÃzÀÄÝ JzÀÄjUÉ §AvÀÄ £ÀªÀÄä lA lA ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀÆædgï UÁrUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä rQÌ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄä lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §® ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. C®èzÉà ªÉÄÊAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß eÉÆvÉUÉ EzÀÝ gÀªÉÄñÀ ¥ÀªÁígÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹PÀAzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DmÉÆâAzÀ PɼÀUÀqÉ ¥ÀÄnzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. CzÉà jÃw ªÀÄ»¥Á®gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ lA lA ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÁUÀ¥Àà£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É £ÀqÉzÁUÀ ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. lA lA ªÀÄvÀÄÛ PÀÆædgï fÃ¥ï rQÌ PÁ®PÉÌ PÀÆædgï fÃ¥ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CqÁØV ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄä DmÉÆà ¸ÀºÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄÛ. £ÀªÀÄä DmÉÆ »AzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ »A§¢AiÀÄ ¸ÉÊqï §qÉ¢zÀÝjAzÀ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ ¹Ãmï£À°è PÀĽwgÀĪÀjUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÆædgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.
      EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-03-2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ C£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-33-8981 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå CªÀiÁä¥À°è UÉÃmï ªÀÄvÀÄÛ C£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ºÀ¼ÀîzÀ PÀ®èªÀmï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lA lA ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »A¢PÀÄ̪À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: J¦-22-ªÉÊ-6279 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è lA lA DmÉÆãÀ°èzÀÝ gÀªÉÄñÀ ¥ÀªÁígÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹PÀAzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. lA lA ªÀÄvÀÄÛ PÀÆædgï ºÁUÀÆ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀjUÉ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹ WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀt£ÁzÀ lA lA ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ£ÀÄß f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ dªÀiÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ §gÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ N¢ ºÉýzÀgÀÄ CzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ¸Àj EgÀÄvÀÛzÉ.   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!