Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2017Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2017 PÀ®A. 323,326,504,506 ¸ÀA. 34 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 27/02/2017 gÀAzÀÄ 4-15 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦gÁå¢UÉ ºÁ¬Ä¹ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ UÀ®èPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ E£ÀÆߧâ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2017 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 s¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ: 28/02/2017 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ ²æà ªÀÄ®ètÚ ºÉZï.¹-100 gÀªÀgÀÄ PÀ®§ÄVð f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  ¢£ÁAPÀ:26/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¸À®Ä ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ C¥Àà£À gÉÆÃqÀ CAvÁ MAn ¤ªÀÄäªÀé£À gÉÆPÀÌ PÉÆlÖ ªÀiÁr¹¤ gÉÆÃqÀ, ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ vÀAwAiÀÄAwgÀĪÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà & CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ, £ÀAvÉ PÀgÉ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ J¯Éà ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£Éà EªÀévÀÄÛ F PÀqɬÄAzÀ §A¢¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F PÀqɬÄAzÀ §A¢ CAzÀgÀ ¤Ã ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀ®è ¤£Àß ºÉt ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ E°èUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ F G¥ÀZÁgÀzÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2017 PÀ®A, 341,323,324,504,506 s¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.      

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/2017 PÀ®A 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ:28/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÀqÀ ¦¹-186  gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉƸÀ©Ãl (d£À¸Éßû) ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ»w vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀgÀVqÀzÀ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ £À¼ÀPÉÌ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀĪÁUÀ  M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄzÀÄ ªÀiÁr C¸À¨sÀåªÁV ªÀvÀð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÁgÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAdÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÁ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÉuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ MAlªÀĤ ªÀAiÀÄ-25 eÁ:¨ÉÃqÀgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ(©) vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÀzsÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/2017 PÀ®A 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:27/02/2017 gÀAzÀÄ 20:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130, ¦.¹-317 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 650=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017 PÀ®A: 32.34 JPïÖ ;- ¢£ÁAPÀ: 01.03.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 J.JAPÉÌ ²æà J£ï. ªÁAiÀiï UÀÄAqÀÆgÁªÀ ¦.J¸ï.L UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.03.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 J.JAPÉÌ £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä§A¢zÉÝãÉAzÀgÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÁ®Ä zÁj¬ÄAzÀ M§â ªÀåQÛ PÁ£ÁPÀÄwð UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉA¢AiÀÄ UÀAlÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV 6 J.JAPÉÌ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzɪÀÅ.  CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÁð ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð eÁw|| eÁqÀgÀ (£ÉÃPÁgÀ ) ¸Á|| £Á£Á¥ÀÄgÀ KjAiÀiÁ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ aîzÀ°è 18 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ¹PÀÌzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 8 JJAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üzÁgÀgÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2017 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!