Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2017

Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2017 PÀ®A 295J  L.¦.¹.;- ದಿನಾಂಕ: 27/02/2017 ರಂದು 12-30 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ವ್ಹಿ. ಮೂಲಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾಸು) ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 27/02/2017 ರಂದು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಿಸಿ 254, ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಪಿಸಿ 113 ರವರೊಂದಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮೈಲಾಪೂರ ಬೇಸ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಸುನಿಲ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವನು ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಲ್ಮಾನ ಎಂಬುವನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಸ್/ಭಜರಂಗ ದಳದವರಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮವನು ತುರ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ, ಏ ಮಗನೆ ಸಲ್ಮಾನ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ನವರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಮಗನೆ ನಾನು ಅಡ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಬೈಯುತ್ತೇನೆ ನೋಡು ಏನು ಸೆಂಟಾ ಕಿತ್ತಕೊತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೇಕಾಡರ್ಿಂಗ ಮಾಡಿ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ಜನರ ಮೊಬೈಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸದರಿಯವನು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ, ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬುಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬುದ್ದಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ವರ್ಗ/ಧರ್ಮದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆಯಿಂದ ಈ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 25/2017 ಕಲಂ: 295 () ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 27/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 J.JA.PÉÌ §AzÀ½î UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-3506 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉJ-33-nJ-7524 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-1846 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉJ-33-n-1847 £ÉzÀݪÀÅUÀ¼ÀÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A 379 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:26-02-2017 gÀAzÀÄ 11-15 J.JªÀiïPÉÌ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ J.J¸ï.L £ÁUÀgÉrØ, ºÉZï.¹ 21 PÀ¯Áåt¥Àà, ºÉZï.¹ 145 zÉÆqÀtÚUËqÀ, ¦.¹ 179 gÉÃtÄPÁdÄ PÀÆr oÁuÁ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 33 f 0095 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æà ¨Á§ÄgÁªï aAZÀ£À¸ÀÆgÀ ±Á¸ÀPÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ UÀr£ÁqÀÄ C©üªÀÈ¢ü CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀtw¥Àà UÁæªÀÄzÀ ²æà D¢£ÁgÁAiÀÄt zÉêÀgÀ CVÎ ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ, ²æà D¢£ÁgÁAiÀÄt gÀxÉÆÃvÀììªÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀÀ ¢£ÁAPÀ:27-02-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 J.JªÀiïPÉÌ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀÄqÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼À«¤AzÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁzÁégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwzÁÝgÉ, CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ eÁvÉæAiÀÄ°èzïÝ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ §UÉÎ w¼À¹. zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÉÆäÃA¢UÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ M¦àPÉÆAqɪÀÅ. oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33 f-0095 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ £ÁªÀÅ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 6-15 JJªÀiï PÉÌ vÉÆÃgÀtw¥Àà UÁæªÀÄzÀ eÁvÉæAiÀÄ°èAzÀ ¨Áwä §AzÀ ¸ÀܼÀªÁzÀ PÀÄqÀÆègÀ ¸ÀgÀPÁj ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁzÁégÀ zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É PÀuÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:27-02-2017 gÀAzÀÄ 6.45JJªÀiï PÉÌ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¹ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®£Éà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ||24 ªÀµÀð, eÁ||PÀÄgÀħ G||mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á||PÀÆqÀÆègÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀÆå ºÁ¯ÁåAqï-3230 ¥Àè¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚªÀżÀîzÀÄÝ, EAf£ï £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀA. PÉJ-33, nJ-5961 EzÀÄÝ, mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã°§tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ°è MAzÀÄ PÀÄå©Pï «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj eÁ||PÀÄgÀħgÀ ¸Á||PÀÆqÀÆègÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. JgÀqÀ£É mÁæöåPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÉÆ¥Á¯ÉÆÃgï ªÀ||21 ªÀµÀð, eÁ||¨ÉÃqÀgÀÄ G||mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á||PÀÆqÀÆègÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÉÆ£Á°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚªÀżÀîzÀÄ EAf£ï £ÉÆAzÀuÉ ¸ÀA. PÉJ-33, n.J-5666 EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã°§tÚzÀ mÁæöå° EzÀÄÝ, £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ°è MAzÀÄ PÀÆå©Pï «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV w¥ÀàtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÉÆ¥Á¯ÉÆÃgÀ ¸Á||PÀÆqÀÆègï CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÄ gÁdzsÀ£À ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA©gÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ½UÉ CAn¹ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÀªÉ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2017 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« JPïÖ;- ¢£ÁAPÀ: 27/02/2017 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÀȵÀÚ¥Àà£À CmÉÆà £ÀA:PÉJ-33/9823 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄĵÀ×½îUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:JªÀiïºÉZï-23/3865 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CmÉÆÃPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯Áj¬ÄAzÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  4, 21(4)4(J) JªÀiïJªÀiïDgïr AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgï PÁAiÉÄÝ;- ¢£ÁAPÀ: 27/02/2017 gÀAzÀÄ 6 ¦.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉç ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯Áj, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/02/2017 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀÝjAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©üÃ.UÀÄr CVæ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ PÀ®§ÄgÀÄV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¤AvÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV §gÀÄvÀÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ fÃ¥À £ÉÆÃr ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ.  DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EvÀÄÛ. MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¯Áj ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉJ-32 ¹-4392 CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è CAzÁdÄ 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ.  JgÀqÀ£Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉJ-32 ©-3248 CAvÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀÆqÁ CAzÁdÄ 10,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÉzÀ ¥sÉÆãÀ £ÀA§gÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ w½zÀÄ §AvÀÄ. CzÀgÀAvÉ JgÀqÀ£Éà ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á|| ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ PÀ®§ÄgÀÄV CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV ZÁ®PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß 6 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017 PÀ®A 379 L¦¹ 4, 21(4) 4(J) JªÀiïJªÀiïDgïr AiÀiÁPÀÖ ºÁUÀÄ 44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgï PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦.JPïÖ  ;- ¢£ÁAPÀ. 27/02/2017 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ
¤AvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹
ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ
¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¸ÀAiÀÄåzÀ ±É¦AiÉÆâÝÃ£ï ºÉZï.¹-97
UÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹-115, ºÀj£ÁxÀgÉrØ ¦.¹-267 ªÀÄlPÁ  §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀÄĤ¸ï vÀA. ¸À°A ªÀB
28 ªÀµÀð eÁB ªÀÄĹèA GB ºÁqÀðªÉÃgÀ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ªÉƺÀ®è
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® FvÀ£À  ºÀwÛgÀ  1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8150/-gÀÆ, 2) MAzÀÄ
ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C.Q 300/- gÀÆ, 3) ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn C.Q 00=00, 4)
MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß C.Q 00=00 »ÃUÉ MlÄÖ 8450/-gÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ
¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
¸ÀªÀÄAiÀÄ 3.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A.78(3)
PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ J.J¸ï.L ¸ÀPÁðj
vÀ¥sÉð ¦gÁå¢ü ªÀw¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2017 PÀ®A: 78(111) PÉ.¦.JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ
¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!