Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2017Yadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉÆ»®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è  mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.J¸ï.325.1 45092 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA.671857 EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ªÀÄgÀ¼ÀÄ  C.Q.800/-zÀµÀÄÖ & ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2017 PÀ®A 341,323,354,504,506,¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ-25/02/2016 gÀAzÀÄ 3 ¦,JªÀiï PÉÌ ¦gÁå¢ ¸Á§ªÀé UÀAqÀ ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà PÀ®è¥Àà£ÉÆgï ªÀ|| 40, G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| UÉÆAzÀqÀV vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ü ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ     £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹vÀ½zÀÄÝ. £À£Àß CvÉÛ ©ªÀĪÀé ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ §£ÀߥÀà EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÉÝ£É.
      »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÄ ¸Á|| UÉÆAzÀqÀV. EªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J©â¹ “K” gÀAr ¨sÉÆøÀr ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ, £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è dVÎPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ºÉÆqɬÄj CAvÀ C£ÀÄßvÁ. PÉÊ ¬ÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼À Pɽ £ÀªÀÄä CvÉÛ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ-AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ DUÀ agÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Pɽ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄzÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆzÀgÀÄ. ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjzÁÝgÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¢£ÁAPÀ 20-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ªÀÄj°AUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MqÉzÀĺÉÆVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄäUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ GvÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä(ªÀÄÄvÁå), ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄð®ªÀÄä D¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁå½UÉ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛUÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆArj ªÀÄUÀ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆzÀgÀÄ.

      PÁgÀt zÀAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À UÉÆý¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ, ªÀÄj°AUÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ. £À£ÀUÉ vÉÆj§gÀĪÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CvÉÛ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀ®Ä EaѸÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2017 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7.-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðw ¥ÀvÉð ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JªÀiï PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦ L                                                                  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ ¸À°è¹zÀ ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ,  ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¯ÁjUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J J¸À ¦ ¸ÁºÉçgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ¹¦¹- 230, UÀeÉÃAzÀæ ¦¹ 313, UÀuÉñÀ ¦¹ 348, ²ªÀ£ÀUËqÀ ¦¹ 141, GªÀiÁPÁAvÀ ¦¹ 99 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr oÁuɬÄAzÀ 04-30 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É 05-00 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ vÀqÉzÀÄ  ¤°è¹ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 C. Q 2 ®PÀëgÀÆ  EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 2) ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 -7488 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ C. Q 2 ®PÀëgÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ ¥Àæw ¯ÁjAiÀÄ°è 5 ¨Áæ¸À£ÀAvÉ MlÄÖ 10 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 15000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ [gÁAiÀÄ°Ö]  vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀ vÁ£É EzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀvÀå¥Àà vÀA/ ®PÀëöät ºÉ¼À« ªÀ|| 36 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| ºÀ¢ÝªÀ¥ÀgÀ vÁ|| AiÀįÁè¥ÀÆgÀ f|| PÁgÀªÁgÀ EzÀÄÝ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß. E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üêÀÄtÚ zÀAr£À ¸Á|| zÉêÀvÀ̯ï EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ ¸À®ÄªÁV £À£Àß ¯Áj ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æñÉÊ® vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| PÉA¨sÁ« CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. E§âgÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ J°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä  JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉ.J 39 -7488 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üêÀÄtÚ zÀAr£À ¸Á|| zÉêÀvÀ̯ï EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 1.00 J JªÀiï PÉÌ zÉêÀzÀÄUÀð ºÀwÛgÀÄ EgÀĪÀ PÀgÀr UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ vÀÄA©¹ PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁgÁl ªÀiÁr§gÀ®Ä ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɬÄj £ÁªÀÅ »AzÉ §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý C¯Éè G½zÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ CªÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆgÀnzÉÝêÀÅ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 06-00 J.JA ¢AzÀ 07-00 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æñÉÊ® vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀ|| 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| PÉA¨sÁ« FvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ©lÄÖ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À£À »AzÉ eÁ° PÀAnAiÀÄ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 7488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉ.J 25 ¹ 0546 JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀİ褰è¸À®Ä ¸ÀܼÀªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ  © UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ¸ÀvÀå¥Àà vÀA/ ®PÀëöät ºÉ¼À« ªÀ|| 36 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ G|| ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á|| ºÀ¢ÝªÀ¥ÀgÀ vÁ|| AiÀįÁè¥ÀÆgÀ f|| PÁgÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀÄÄAeÁ£É 07-45 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É . oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ      
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2017 PÀ®A  PÀ®A 279.337.338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ   ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ  ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ¸ÀUÀgÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ  24/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 09.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀĺÁgÁd vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà  lA DmÉÆà £ÀA PÉJ.33.J.1153 £ÉÃzÀÝgÀ°è   £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ. ªÀiÁ®²æà UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ, vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà, ²Ã®ªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà , ²æÃzÉë UÀAqÀ zÉêÉUËqÀ, zÉëAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ , zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄqÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà JA§ªÀgÀ ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄqÁß¼À: UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. 06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.L.¹ D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â lAlA DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ.33.4367 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ lAlA DmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqÀPÉÆqÀzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ AiÀÄ®ªÀÄä ªÀiÁ®²Ã, ºÀÄ®UÀªÀÄä vÁAiÀĪÀÄä, ²Ã®ªÀÄä ²æÃzÉë, zÉëAzÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀªÀÄä J®èjUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è gÁqÀ§rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C°è ©lÄÖ NrºÉÆVvÁÛ£É CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2016 PÀ®A279,338 L.¦.¹ ¸ÀA 187 LJA« DPÀÖ  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2017 PÀ®A 341,323,324,504 ¸ÀA.34 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ²æà ¸ÁºÉç¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï eÉêÀgÀV ªÀAiÀiÁ:27 eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:zÉÆÃgÀ£À½î  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:24/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÀ¹ÛVgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄoÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï, jAiÀiÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÉÆäA¢UÉ «£ÀBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ  25/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚA¢gÁzÀ SÁ¹A¸Á¨ï, £À©¸Á¨ï, ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ, £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀ©Ã J®ègÀÆ PÀÆr  zÀ¹ÛVj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀ¹ÛVgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ jAiÀiÁ£Á¨ÉÃUÀA ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr »A¢£À  dUÀ¼ÀzÀ zÉéñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÁå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥Àvï ¥Àr¹zÀgÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2017 PÀ®A.341,323,324,504 ¸ÀA.34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                    
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  44(1) PÉJªÀiïJªÀiïDgïr gÀƯï;- ¢£ÁAPÀ: 25/02/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÄ M§â DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/02/2017 gÀAzÀÄ 4 ¦JªÀiï PÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ElUÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §A¢zÀÝjAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 4.15 ¦JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ 4.45 ¦JªÀiï PÉÌ ElUÁ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆãÁ°PÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-33 nJ-5671  £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè. ElUÁ ºÀ¼Àî¢AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝªÉ ªÀÄvÀÄÛ F mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀ £ÀªÀÄä CtÚ zÉêÀgÁd EgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ . mÉæöÊ° £ÀA§gÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀf¸ÀÖgï £ÀA§gï DUÀ°, Zɸï.£ÀA§gÀ DUÀ° EgÀĪÀÅ¢®è. mÁæ°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉJªÀiï.JªÀiï.Dgï.r gÀÆ® £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!