Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2017Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017 PÀ®A: 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸ÀA 34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:20/02/2017gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À UÀÄ«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÉà §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ “¯Éà ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DUÉÊw ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛêɔ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ “£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj” JAzÀÄ PÉýzÁUÀ “K ¨ÉÆøÀÄr £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãɔ JAzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, UÉÆëAzÀ¥Àà, PÀ«zÁ¸À, ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. UÀÄj¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÁAqÁzÀªÀgÁ ±ÁAw¯Á® vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà, gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dUÀ£Áß £ÁAiÀÄPÀ ©r¹zÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ¥Àà, PÀ«zÁ¸À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2016 PÀ®A 279 337 338 L¦¹;-¢:21/02/2017 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀV¢AzÁ ªÀÄgÀ½ PÀZÀPÀ£ÀÆgÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33 J¯ï6423 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉ¨Áâ¼À(©) ¥ÀAZÁ¬Äw ºÀwÛgÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2017 PÀ®A: 420 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 03/03/2008 gÀAzÀÄ G¥À £ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁr¸ÀzÉà ªÉÆøÀ¢AzÀ vÀ£Àß 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀéj EªÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ Rjâ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DeÁÕ¥Á® PÀvÀð¼À£ÁßV ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!