Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2017Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 420 L¦¹ 66 (¹) (r) L.n AiÀiÁPÉÝ;- ¢£ÁAPÀ:20/02/2017 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:ºÉƯÉAiÀiÁ(¥À.eÁ) G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À gÀªÉÄñÀ Z˪Áít EªÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼É ©wÛgÀÄvÉÛãÉ. ºÀwÛ ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀ ºÀt gÀÆ.1,16,720/- C£ÀÄß dAiÀÄ®Qëöäà PÁl£ï «Ä¯ï ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß J¸ï.©.L SÁvÉ £ÀA. 31993190680 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 18/01/2017 gÀAzÀÄ DgÀ.n.f.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ºÀt dªÀiÁ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21/01/2017 gÀAzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9122408426 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:33 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9731723131 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £ÁªÀÅ J¸ï.©.L ºÉqï D¦üøï¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄjgÁd ºËzÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ºËzÀÄ JAzÉ DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤£Àß J¸ï.©.L SÁvÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÉãÀÄ. DUÀ ¤£Àß SÁvÉAiÀÄ°è 1,16,720/- EzÉ JAzÀgÀÄ ¤£Àß SÁvÉ §Azï DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀgÉ PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:46 ¤«ÄµÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9771327694 ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä J.n.JªÀiï. PÁqÀð ¨ÁèPï DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ ºÉÆA¢¢ÝgÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß J.n.JªÀiï PÁqÀð ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ 16 CPÀëgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉÆ£ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 9195 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß J.n.JªÀiï. PÁqÀð vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr ºËzÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £À£ÀUÉ J.n.JªÀiï. PÁqÀð »AzÉ PÀÆqÀ 9195 EzÉ wgÀÄV¹ £ÉÆÃr CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ 526 CAvÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁUÀ PÀgÉ PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:23/01/2017 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ¥Á¸À§ÄPï ¦æAmï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ZÀPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ºÀt qÁæ DVzÀÄÝ,  ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉAdgïUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÀÄ £À£Àß SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:21/01/2017 jAzÀ 23/01/2017 gÀªÀgÉUÉ zÉñÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è £À£Àß SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ.1,08,287/- ºÀtªÀ£ÀÄß ««zsÀ jÃwUÀ¼À°è qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ J°èAiÀĪÀgÀÄ, AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9122408426 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ. £ÀA.9771327694 gÀªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß J.n.JªÀiï £ÀA§gÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À°ègÀĪÀ SÁvÉ £ÀA.31993190680 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ºÀwÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr dªÀiÁ DzÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ gÀÆ.1,08,287/- UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀt zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2017 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(¹),(r) L.n. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017  PÀ®A  279, 337, 338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 18/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü UÀÄgÀħ¸ÀªÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-§½ZÀPÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà  vÉ®UÀgÀ ¸Á;ºÀ½UÉgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå.5078 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ  ¸ÉÊzÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¨ÉêÀűï DVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ FvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DVgÀÄvÀÛzÉ. n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå.5078 ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/02/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3800 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ 6.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ©eÁ¸À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 6600 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017 PÀ®A: 341,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹;- ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À JgÀqÀĪÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:-19-02-2017 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï ²æà CdÄð£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrzÀ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ, 5 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ:19-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. PÉÆlð AiÀiÁzÀVjgÀªÀjAzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆÃjPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-02-2017 gÀAzÀÄ 8 ¦JªÀiï PÉÌ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A 147.147.148.323.324.55.341.342.504.506. ¸ÀA 149 L.¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2017 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉΠ 11.30 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzsÉ  £ÁUÀtÚ AiÀÄgÀuÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV  MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ÀªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¸ÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ  18/02/2017 gÀAzÀÄ    ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ºÀĸÀ£À¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¤£Éß ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ w¼ÀzÀÄPÉÆAqÀÄ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  19/02/2017 gÀAzÀÄ  07.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄ£ÀUÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ eÉÆÃV£ÀªÀgÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À 1) ¤AWÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄgÉÆÃtÚ£ÀªÀgÀ 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzsÉAiÀÄ®è¥Àà PÀlÖUÀ®è 3) zÀgÉ¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ 4) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄgÀuÉÆÃgÀ 5) ¤AUÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà PÀmÉUÀ®è 6) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ  EªÀgÉîègÀÄ PÀÆr §AzsÀªÀgÀ zÀKªÀgÀ UÀÄrAiÀÄ  ºÀwvÀgÀ £ÀªÀÄä£Àß vÉqÀzÀÄ ¤°è¹ EzÉà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄE £ÀªÀÄä ºÀÄqÀV NrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀ°è£À ªÀiÁ®UÀA§PÉÌÌ  MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ  PÀlÖ ºÁT ¤AUÀ¥Àà  £À£ÀUÉ PÉʬİèzÀÝ §rUɬÄAzÀ   JqÀqÀ§ÄdPÉÌ  £ÁUÀ¥Àà  PÁ®£À°ègÀÄZªÀ ZÀ¥Àà°AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ  £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ  zÀgÉ¥Àà MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÀzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ AiÀÄAPÀà¤UÉ ºÉÆlÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ¤UÉ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ . ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖºÁT ºÉÆÃqÀAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀNªÀÄAiÀÄå  ºÁUÀÆ ±ÉR¥Àà MAzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ  EªÀgÀÄ ©qÀ¹zÀ £ÀAvÀgÀ J®ÆègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄPÀ̼À EAzÀÄ EªÀgÀÄ ©qÀ¹PÉÆArzÁÝgÉ  CAvÁ H½zÀPÉÆAr¢Ýj E£ÀÆßAzÀ ¸À® FjÃw ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß  fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉAiÀÄ ºÁQzÀݪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃAzÀÄ Cfð PÉÆlÖ zÀÆj  ªÉÄðAzsÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2017 PÀ®A 147.147.148.323.324.55.341.342.504.506. ¸ÀA 149 L.¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ  

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A  87 PÉ.¦.DåPïÖ;- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV E§âgÀÄ DgÉÆæ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/02/2017 gÀAzÀÄ 4 -10 ¦JªÀiï PÉÌ  ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ£Áß¼À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ° 15 jAzÀ 20 d£À zÀÄAqÁV ¤AvÀÄ  ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀÄAdUÀ½UÉ ¥ÀAeÉ ºÀaÑ ¤£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 200 gÀÆ¥Á¬Ä, £À£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 400 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÀgÀªÀgÀ°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÀÄAdzÀ ¥ÀAeÉzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è E§âgÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §½¬ÄAzÀ 1950 gÀÆ, 4 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ 5 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ  4-15 ¦JªÀiï ¢AzÀ 5-45 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤Ãr ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7.30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2017 PÀ®A, 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!