Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2017Yadgir District Reported Crimes

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.5/2017 PÀ®A 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ:18/02/2017 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¹ºÉZï¹-117 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.  
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994;- ¢£ÁAPÀ 18/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÉÆgÀÄAZÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 1) mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA. PÉJ-33,nJ-6388, mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.33/2016 EgÀÄvÀÛzÉ. 2) mÁæöåPïÖgï £ÀA. PÉJ-33, nJ-2079 mÁæöå° £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.34/2012 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ.  3) eɹ© AiÀÄAvÀæzÀ EAf£ï £ÀA. H00094072  ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. HAR3DXSST01882215 £ÉzÀÄݪÀUÀ¼À  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ªÀÄgÀ¼ÀÄ  C.Q.2000/-zÀµÀÄÖ & ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀÛ¼À¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄïɠ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ¢£ÁAPÀ : 17/02/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ CfðzÁgÀ£ÁzÀ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj AiÀÄ®èªÀÄä ªÀAiÀÄ|| 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ UÉÆÃV (PÉ) ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1) ©üêÀÄgÉrØ @ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2017 PÀ®A, 366(J), 114, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 8, 12 ¥ÉÆPÉÆìà PÁAiÉÄÝ 2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 143,147,323,324,504,506,376 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 3(1)(X)(XI)(XII),2(V) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J.PÁ¬ÄzÉ-1989;- ¢£ÁAPÀ:12-02-2017 ¨É¼ÀUÉÎ 11 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÀqÉ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ M§âAnAiÀiÁVzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà §ÄUÀÎ¥Àà£ÉÆÃgï FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É DvÀåZÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ agÁqÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß fêÀ gÀPÀëuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä £À£Àß ²Ã® gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀ°®è, AiÀiÁPÉAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä zÀÆgÀ¢AzÀ Nr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÝ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DvÀåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÉÃRgÀ£À eÉÆvÉ £ÁªÀÅ dUÀ¼ÀPÉÌ E½zÁUÀ ±ÉÃRgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉÆUÀ®¥Àà §ÄUÀÎ¥Àà£ÉÆÃgï ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà, ±ÉÃRgÀ£À CtÚ£ÁzÀ CªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöäà UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄätÚ ±ÉÃRgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zÉúÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀAvÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ C®èzÉà ¥ÉưøÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÉ ¤ªÀÄä 3 d£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.
   DzÀÄzÀÝjAzÀ zÁAiÀļÀÄUÀ¼ÁzÀ vÁªÀÅUÀ¼À ¢£ÁAPÀ:13-02-2017 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ Cfð ¥ÀqÉAiÀÄzÉà zÀªÁSÁ£É aQvÉìUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉà vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ªÀÄÄAzÁzÀgÀÄ £À£ÀUÉ DvÀåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆj¹zÀ ªÉÄïÁÓwAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV  vÀªÀÄä°è F zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛzÉÝ£É.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017 PÀ®A 379 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.21(3)21(4)22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 17-02-2017 gÀAzÀÄ 00:15 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 16-02-2017  gÀAzÀÄ 9.30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀȵÁÚ£À¢¬ÄAzÀ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä n¥ÀàgÀzÀÀ°èè ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ Q¯Áj ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ 2) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ±ÀÄPÁè ¸Á: ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹, ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÉZï.¹.105 ¨ÉÊ®¥Àà ¦¹-160, ¨Á§Ä ¦.¹.69 PÀÆr ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-33, f-98 ªÁºÀ£ÀzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 10.00 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÉÆgÀlÄ 10:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ±É¼ÀîV   ºÀwÛgÀ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ  ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀAzÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:33 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G: n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J.28-¹/2251 ¸Á: n.¨ÉƪÀÄä£À½î  vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA. PÉ.J.28-¹/2251 EzÀÄÝ CzÀgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÉüÀ¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄĵÀÖ½î PÀȵÁÚ £À¢ wÃgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀÄt¸ÀV PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.
  ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄĵÀÖ½î PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀÄA© PÉÆAqÀÄ  ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ vÁ®ÄQ£À PÀȵÁÚ£À¢ zÀAqɬÄAzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀzÀÀ°è CAzÁdÄ 10 WÀ£À «ÄÃlgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ   ªÀÄgÀ½£À MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯É  8000=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. 10 WÀ£À «ÄÃlgÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 10:35 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 11:35 ¦.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀt ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦) ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ªÉÄîÌAqÀ n¥ÀàgÀ£ÀÀ°è£À MlÄÖ 8000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À   CAzÁdÄ 10 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ.CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ AK°AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/2017 PÀ®A. 379 L.¦.¹ ¸ÀA: 21(3), 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ 1957 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!