Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2017Yadgir District Reported Crimes

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A: 279, 337, 338  IPC .;- ¢£ÁAPÀ 11.02.2017 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ  ¦AiÀiÁ𢠲æà vÁgÁ¹ÃAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ:25 ªÀµÀð G:CwÃy ²PÀëPÀ eÁ:»AzÀÄ ®A¨Át ¸Á:gÉêÀÅ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ §gÀzÉêÀ£Á¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¥ÀtÚ CAvÁ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ZÁ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.33 Dgï-7790 EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£É ¢£Á®Ä ±Á¯ÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ªÉÆ£Éß ¢£À ¢£ÁAPÀ 09.02.2017 gÀAzÀÄ PÀPÉÌÃgÁzÀ DgÉñÀAPÀgÀzÉÆrØAiÀÄ°è ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆqÉPÀ®è ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÉPÀ®è ªÉÄð£À §¸ï¸ÁÖöåAqÀPÉÌ §AzÁUÀ C°è £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ vÁ£ÀÄHjUÉ  §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀzÉêÀ£Á¼À zÁn §gÀzÉêÀ£Á¼À G¥À஢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀzÉêÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ CAvÉæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ G¥À஢¤ß PÀqɬÄAzÀ §gÀzÉêÀ£Á¼À PÀqÉUÉ §gÀ®Ä M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.33 Dgï-7790 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è £À£Àß vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀjUÉ §®UÁ®zÀ ªÉƼÀPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÀmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ §gÀzÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà PÉÆqÉPÀ®è EzÀÄÝ EªÀ¤UÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ°è §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J.41. ªÁAiÀiï-5122 EzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄߧ C°èAiÉÄà ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ §¸À¥Àà vÀAzÉ CAvÉæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀtªÀĪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ¸Á:§gÀzÉêÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÉÊPÀ®ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ £Á£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §¸ÀªÀgÁdjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹ G¥ÀZÁgÀPÁÌV £À£ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV DmÉÆÃzÀ°è gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁd£ÀPÉÆüÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÀågÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ ¥ÀæxÀªÉÆÃZÁgÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃnAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄCzÉà ¢£À gÁwæ £À£Àß vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÁUÀ®PÉÆÃn PÀnÖ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ E£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃn PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è EgÀĪÀ £À£Àß CtÚ ¥Á¥ÀtÂÚ¤UÀÆ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £À£Àß vÀAzÉUÉ DzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £À£Àß CtÚ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ ¤£Éß ¢£À D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ F ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ FC¥ÀWÁvÀªÀÅ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 41 ªÁAiÀiï-5122 gÀ ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà PÉÆqÉPÀ®è ¸Á:§gÀzÉêÀ£Á¼À FvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀªÀÄä°è «£ÀAw  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2017 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ     
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2017 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 (1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦ J DåPïÖ 1989;- ¢£ÁAPÀ: 11/02/2017 gÀAzÀÄ 8-00 JJªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ eÁzsÀªÀ ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ vÁAqÁ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÉAzÀgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÉÆUÀj ºÉÆlÖ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ©nÖzÉÝêÀÅ.  ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ºÉÆlÖ£ÀÄß PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ FgÀtÚUËqÀ ªÀÄPÁ² ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄPÁ² EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀÄÝ HgÀ°è »jAiÀÄgÀÄ £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹zÀÝgÀÄ.  CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝêÀÅ.  DzÀgÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ FgÀtÚUËqÀ ªÀÄPÁ² ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄPÁ² EªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ¤UÉ ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ  £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀĪÀÅ ºÉÆj¹ £ÀªÀÄUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¢Ã ¤£ÀUÉ ©qÀ¯Áè ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ M§â£Éà ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 10/02/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ qÉæùìAUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ 7-30 ¦JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÁ̪Àiï §¹ìUÉ §gÀĪÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr HjUÉ §gÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ (ªÀiÁªÀÄ) »ÃgÁ¹AUï vÀAzÉ zÉêÀ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¹AUï eÁzsÀªÀ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÁ¼ÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  1) ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ FgÀtÚUËqÀ ªÀÄPÁ² eÁ|| PÀ§â°UÀ ¸ÀAUÀqÀ 04 d£ÀgÀÄ  ¸Á|| PÀPÀ̸ÀUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ¤UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2017 PÀ®A, 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 (1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦ J DåPïÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2017 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹;=¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀzÀ°è£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA:79 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ L© vÁAqÁzÀ ¢üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ GzÀÝ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ºÉÆ®zÀ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¢üÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ RjâªÀiÁr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¢üÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ £ÀqÀÄªÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ L© vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:09.02.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:45 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁAqÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÀÄ®¥ÀAZÁAiÀÄvÀ £ÁåAiÀÄ £ÀqÉzÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ L© vÁAqÁzÀªÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¢üÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÁégÀQñÀ gÁoÉÆÃqÀ, PÀȵÁÚ gÁoÉÆÃqÀ, UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ  UÀªÀÄuÁ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® gÁoÉÆÃqÀ, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ZÀªÁít, ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀªÁít ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ L© vÁAqÁ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¥ÀªÁígÀ ¸Á:UÀqÀØzÀ vÁAqÁ, «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¥ÀªÁígÀ ¸Á:UÀqÀØzÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀªÉÃð £ÀA:79 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀĽà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ±ÉqÀØ£ÀÄß ºÁPÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ E°è G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjâüªÀiÁr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉà vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ vÉPÉÌ PÀĹÛUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, zÁégÀQñÀ FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, EªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ «dAiÀÄ®QëöäÃ, PÀȵÁÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉʬÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®°vÁ EªÀ¼À PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ©üêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ C¯ÁÌ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀ£ÀÄ. UÀªÀÄuÁ¨sÁ¬Ä, ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ, F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀªÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ZÀªÁít, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÁ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÉÃj °AUÀ¸ÀÆÎgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï«í DPïÖ;- ¢:09/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-33 JPïì-2136 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ½PÉÆÃnUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ PÀ®èzÉêÀ£ÀºÀ½î zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀdÓ® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦ügÁå¢üUÉ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉ ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖzÀ §UÉÎ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,307,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹.;- ¢£ÁAPÀ:10-02-2017 gÀAzÀÄ 09:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ÷ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥Ánî ¸Á: ªÉÄÃzÁgÀUÀ°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ “£ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÁgÀÄ (¥ÁªÀAnUÉ) PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀlÄÖwÛzÉÝÃªÉ »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¥Ánî E§âgÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©zÀÝ ¥ÁªÀAnUÉAiÀÄ£ÀÄß UËAr ºÀtªÀÄAvÀ JA§ÄªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥Ánî, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ, CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät gÀvÁß vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ®Qëöäà vÀAzÉÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ J®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CZÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀªÀgÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý UÉÆÃqÉ PÀlÄÖwÛ¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è£À ¸À°PɬÄAzÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ EªÀgÀÄ  ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ°UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀqÀÄªÉ ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀ½UÉ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ½UÉ gÀvÁß vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ©âgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ C¯Éèà EzÀÝ UËAr PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÀÄqÁ¼ÀPÉÃj, ºÀtAvÀ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼Éà EUÀ G½¢j E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ  ¤ªÀÄä fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ C°èAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ PÀ®§ÄVðUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw” CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2017 PÀ®A.143, 147, 148, 323, 324, 354, 307, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!