Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2017Yadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹  ;- ¢£ÁAPÀ: 08.02.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 J.JAPÉÌ ¦gÁå¢ü ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ dUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß HgÁzÀ aAvÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀAzÀPÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA: 1  ¸Á§tÚ vÀAzÉ UÀÄAd®¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J 05 ©eÉ 5827 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆnÖzÁÝUÀ è DgÉÆæ £ÀA: 2 ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: JªÀiï.ºÉZï. 04 ©.J¯ï 7817  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ« FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aAvÀ£À½î vÁAqÀ¢AzÀ PÀAzÀPÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀAzÀPÀÆgÀÄ-aAvÀ£À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄ«£À°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÄRªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀ« JA§ÄªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ UÀÄAd®¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀļÀÄUÀ½UÉ aQvÉìAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ü ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ dUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2017 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2017 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A: 384 ¸ÀA/  34 L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 09.0.2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ü ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀAzÁªÀÄÄ®Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä CAvÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ AiÀiÁzÀVj  ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀÄAd£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JAPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀuÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è AiÀiÁzÀVj PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® §gÀÄwÛzÀÝ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢üUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 1500 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, WÀl£É dgÀÄVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2017 PÀ®A: 384 ¸ÀA/ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A 323,324,354,504,506 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 09-02-2017 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-2017 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiïPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ ºÉÆîzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹;-¢£ÁAPÀ  09/02/2017 gÀAzÀÄ  ªÀÄzÁí£À 2.30 UÀAmÉUÉ ¦gÁ墠 ¸ÀAUÀªÉÄñï vÀA/ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ UÀÄr ªÀ|| 23 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvï G|| J¯ï L ¹ D¦¸ï PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/02/2017 gÀAzÀÄ 10.30 J JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è n¦£ï ªÀiÁr © ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ £Á£ÀÄ J¯ï L ¹ D¦¸ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁ°äQ ZËPï ºÀwÛgÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ M§â CmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß JzÀÄjUÉ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ C¥WÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÉÝãÀÄ £À£ÀUÉ  ªÀÄÄRzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAiÀÄ°èAiÀÄ vÀÄn PÀvÀÛj¹ UÀzÀÝ MqÉzÀÄ ¨sÁj  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éèà ºÉÆÃmɯï zÀ°èzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà CªÀAn ªÀÄvÀÄÛ zÉëAzÀæ¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà aPÀÌ£À½î ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr Nr§AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹ £À£ÀUÉ PÀÆr¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ CªÀ¸ÀgÀ¢AzÀ UÁ§jAiÀiÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀÄ®§UÁðzÀ agÁAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæeÉÕ E®èzÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ PÁ£ÀƤ§UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ. £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwzÀÄÝ, PÁgÀt  £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J 33 JZï 7469  £ÉÃzÀÝPÉÌ CwêÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ CmÉÆãÀA PÉ J 33 J 0927 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw.  CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2017 PÀ®A  279, 338  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A  279, 337, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 177, 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ ;- ¢£ÁAPÀ  09/02/2017 gÀAzÀÄ  ¨É½îUÉÎ 08.45 UÀAmÉ  ¦gÁ墠 C©üñÉÃPÀ vÀA/ ±ÀgÀtUËqÀ ©gÁzÀgÀ ªÀ|| 18 ªÀµÀð eÁ|| »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvï G|| «zÁåyð ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08/02/2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃæªÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥À®ìgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J 33 J¸ï 6173 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08/02/2017 gÀAzÀÄ 7.50 ¦ JªÀiï PÉÌ ZÁAzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ±ÀðªÀzÀð£À FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ, ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÀ±ÀðªÀzÀð£À EªÀ¤UÉ ¤zÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÉÝãÀÄ DzÀgÀÆ ºÀ±ÀðªÀzÀð£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ©. ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ PÀ£ÁåPÉÆüÀÆgÀ CUÀ¹ zÁn gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ 8.00 ¦ JªÀiïzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ZÁAzï ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ÀUÉ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ (lA.lA)  JzÀÄgÀÄUÀqÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ JgÀqÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, §AzÀªÀ£É £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ J®ègÀÆ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÉÝêÀÅ PÀvÀÛ¯ÁzÀÝjAzÀ CmÉÆà £ÀA £ÀªÀÄUÉ PÁt°®è CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ (lA.lA)  vÀ£Àß CmÉÆà ¤°è¹zÉà ºÁUÉà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ »AzÉ PÀĽvÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ, D¼ÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ,  ªÀÄzÀå PÀĽvÀ ¥ÉæêÀÄ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä «ÄãÀ PÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆlgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀ±ÀðªÀzÀð£À FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà 108 UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 108 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¥Á®PÀgÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀgÀÄ ºÀ±ÀðªÀzÀð£À EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ®§ÄVðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è GZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt  £ÀªÀÄä  ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J 33 J¸ï 6173 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà £ÀA £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ  CmÉÆÃZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw.  CAvÁ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2017 PÀ®A  279, 337, 338  L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 177, 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017  PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989;- ¢£ÁAPÀ:09/02/2017 gÀAzÀÄ 08-15 JJªÀiï PÉÌ f.f. ºÉZï AiÀiÁzÀVgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÀ 09-00 J.JªÀiï PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ FvÀ£À MAzÀÄ °TvÀ Cfð C¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzɪÀÄ®è¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ºÉƯÉAiÀiÁ ¸Á:PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ. «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÀAzÀgÉ ¢:09/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 03-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À°è £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À £ÀqÉ¢vÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁlPÀ ¥ÁvÁæzÁgÀgÀ£ÀÄß Dr¸ÀzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀtågÀÄ ¸ÉÖf£À°è PÀÆj¹ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ KPÉ qÁå£Àì ªÀiÁr¸ÀÄwÛj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ vÀPÀët £ÁlPÀ ¸ÀÖf£À M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á: PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÀAqÉ ºÉÆ¯É ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É JAzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆqɬÄj C£ÀÄßvÀÛ¯É £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ MzÀÄÝ PÀÄað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. CªÀAzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ CªÀ£À fêÀ vÉUɬÄj ºÉÆ¯É ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀAzÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃeÁ §AzÀÄ J®èjUÀÄ PÁ®UÉ ©zÀÄÝ ¨ÉÃrPÉÆAqÀgÀÄ ©qÀ°®è. C°èzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄgɪÀÄä §AzÀÄ CqÀØ ¤AvÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ NrºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ F PÀ¼ÀPÀAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ. 1) UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï 2) ¤AUÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï. 3) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï 4) «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 5) ¢Ã¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀgÉrØ zÉÆqÀªÀĤ 6) §¸ÀtUËqÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÉrØ 7) ªÀÄ®ètUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥ÀàUËqÀ 8) AiÀÄAPÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 9) ¨Á§ÄUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ 10) ªÀÄ®ètUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ 11) ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 12) ¥ÀgÀvÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtUËqÀ 13) zÉêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀtUËqÀ 14) gÀqÉØ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtUËqÀ UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ. 15) gÁd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ 16) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥ÀàUËqÀ 17) UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀvÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ 18) ²ªÀÅUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètUËqÀ zÉÆqÀªÀĤ F J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 09-45 JJªÀiï PÉÌ §AzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2017 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!