PRESS NOTE

By blogger on ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2017

:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::

      ¢£ÁAPÀ: 08-02-2017 gÀAzÀÄ 5.00 ¦.JªÀiï.PÉÌ wAxÀtÂAiÀÄ°è ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÁæ §AzÉÆç¸ÀÛ G¸ÀÄÛªÁj PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ-°AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wAxÀt PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ, 5:45 ¦.JªÀiï.PÉÌ CgÀ¼ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄzÀå ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ ¸Á:±Á §eÁgÀ PÀ®§ÄgÀV 2) PÉÆAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:ªÀdÓ¯ï vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ E§âjUÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀjAzÀ 1) EAzÀÄ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥Á¹AUï £ÀA§gï EgÀĪÀ¢®è. ZÉ¹ì £ÀA:JªÀiïr2J76JgÀhÄqï4fqÀ§Äè¹32833 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA:¦J¥sïgÀhÄqïqÀ§Äèf¹20452 C.Q. 25000 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. 2) 120/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 650 JªÀiï.J¯ï £À 12 QAUï¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ©Ãgï ¨ÁnèUÀ¼ÀļÀî 3 gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 4320/-gÀÆ. 3) 65/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 330 JªÀiï.J¯ï £À 24 £ÁPï Ol ¸ÁÖçAUï ©Ãgï ¨ÁnèUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©â CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1560/-gÀÆ. 4) 74.69/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 180 JªÀiï.J¯ï £À ªÀiÁåPï qÀªÀ¯ïì gÀªÀiï£À 48 ¥ËZïUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©â CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3585/-gÀÆ. 5) 26.54/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 90 JªÀiï.J¯ï £À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 96 ¥ËZïUÀ¼ÀļÀî 4 gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 10,191/-gÀÆ. 6) 62.19/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 180 JªÀiï.J¯ï £À N¯ïØ lªÀ£Àð «¹ÌAiÀÄ 48 ¥ËZïUÀ¼ÀļÀî 2 gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 5970/-gÀÆ. EzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 25626/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä J¸ï.ºÉZï.N ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2017 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ¸À»/-
 AiÀÄqÁ ªÀiÁnð£ï ªÀiÁ§ð£ÁåAUï, L.¦.J¸ï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
AiÀiÁzÀVgÀ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!