Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 31, 2017

Yadgir District Reported Crimes

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2017 PÀ®A 504 ¸ÀA.34 L¦¹ ;- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÀå UÀļÀ¨Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.79/C ªÀÄvÀÄÛ ºÉUÀÎtzÉÆrØ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.11/C gÀ°è ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:28/12/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ UÀļÀ¨Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.79/C gÀ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä PÉÆr CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁ墠 °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2017 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ;- ದಿನಾಂಕ-30-01-2017 ರಂದು 7 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ,, ಸಾಹೇಬರು ಡಿ.ಸಿ..ಬಿ ಘಟಕ ಯಾದಗಿರಿರವರು ಸ್ಟೇಶನ್ ಸೈದಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಂಜ್ಞನೆಯ ಅಫರಾಧವಾಗುತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ-30/01/2017 ರಂದು 10 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸೈದಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.11/2017 ಕಲಂ-78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017 PÀ®A 279, 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 30/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÉÃzÁgÀ ¸Á|| ºÀAiÀiÁå¼À (PÉ) f|| AiÀiÁzÀVj ¢£ÁAPÀ 28/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀºÀgÁ ±Á¯ÉAiÀÄUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.PÉ.f AiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁí£À 2.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¸ÀAUÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå¥Àà PÁ¼À£ÀÆgÀ ¸Á|| n. ªÀqÀUÉÃj (CmÉÆà £ÀA PÉ.J.33 J 3367) EªÀgÀ CmÉÆÃzÀ°è ªÀÄgÀ½ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ±Á¯É ©lÖ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀgÁ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÀAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C£ÀégÀ¢AzÀ ºÀAiÀiÁå¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QjºÀAiÀiÁå¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆÃZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁí£À 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É QjºÀAiÀiÁå¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀÄgÀ¸ÀAUÀtÚ vÀA/ §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀmï ºÉÆqÉzÀzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ vÀgÀa ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 5 d£ÀjzÀÄÝ EªÀgÉ®èjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¯Éèà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ zÉëAzÀæ¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀAZÀÆgÀ, UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CmÉÆà JwÛ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀA. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀAZÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀvÀå D¸ÀàvÉæUÉ PÀ®§ÄVðUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. CzÀÝjAzÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀA PÉ.J.33 J 3367 £ÉÃzÀÝgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå¥Àà PÁ¼À£ÀÆgÀ ¸Á|| n. ªÀqÀUÉÃgÁ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦gÁå¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2017 PÀ®A 279.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
    
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 30/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ PÀ®§ÄVð¢AzÀ JA.J¯ï.¹. EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ °AUÀ£ÀUËqÀ vÀA/ ZÀAzÁægÀrØ ªÀiÁ|| ¥Ánî ¸Á|| gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ © PÁA CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/01/2017 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÀA¢ºÀ½î AiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £À£Àß ¥À®ìgÀ UÁr £ÀA PÉ.J 33 AiÀÄÄ. 5505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ PÉ.E.© ºÀwÛgÀ gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ DVzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CUÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¹ÌÃqï CV ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝvÀÄ £Á£ÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ©zÉÝãÀÄ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ §®¨ÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà CA§Ä¯É£ÉìUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀzÁægÀrØ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CA§Ä¯É£Àì §AzÀÄ £À£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ PÀ®§ÄVðAiÀÄ agÁAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁzÉãÀÄ. CzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ £ÀA PÉ.J 33 AiÀÄÄ. 5505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀiÁ|| ¥Ánî ¸Á|| gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ HjUÉ §gÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À¨ÉÃPÀAvÀ CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ ºÉZÀ.¹.39 gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀÝgÀ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2017 PÀ®A 279.338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!